socjologia. teorie społeczeństwa i polityki

advertisement
Zał. nr 4 do ZW
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH
KARTA PRZEDMIOTU
SOCJOLOGIA. TEORIE SPOŁECZEŃSTWA I POLITYKI
Nazwa w języku angielskim:
Kierunek studiów:
Stopień studiów i forma:
Rodzaj przedmiotu:
Kod przedmiotu
Grupa kursów
Sociology. Social and political theories
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
I stopień, stacjonarna
wybieralny
SCH101001261S
NIE
Wykład
Liczba godzin zajęć
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin całkowitego
nakładu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia
Dla grupy kursów zaznaczyć
kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS
w tym liczba punktów
odpowiadająca zajęciom
o charakterze praktycznym
(P)
w tym liczba punktów ECTS
odpowiadająca zajęciom
wymagającym
bezpośredniego kontaktu
(BK)
1.
Ćwiczenia
Laboratorium Projekt
Seminarium
30
30
zaliczenie
na ocenę
1
-
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Brak wymagań wstępnych
CELE PRZEDMIOTU
C1 Student poznaje problematykę interdyscyplinarną z zakresu współczesnych teorii społeczeństwa
oraz zagadnienia transdyscyplinarne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz
inżynieryjno-technicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką
przestrzenną
C2 Poprzez samodzielne opracowanie wybranych zagadnień z komunikacji społecznej i teorii
mediów student przyswaja podstawowe metody badawcze oraz poszerza wiedzę z zakresu teorii
społeczeństwa jako podstawa orientacji we współczesnym procesie globalizacji ze wskazaniem
głównych obszarów zastosowania w kontekście praktyki zawodowej inżyniera, ze szczególnym
uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań pomiędzy naukami społecznymi i gospodarką
przestrzenną.
C3 Poprzez prezentację wyników badań w ramach kursu student doskonali zdolność do pracy
1
indywidualnej i zespołowej oraz zastosowanie podstawowych sposobów komunikowania
interdyscyplinarnego.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu wiedzy:
OT1A_W02 / OT1A_W04
Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, kulturowych,
politycznych, prawnych, ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach z zakresie teorii
społecznej oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w
skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, co daje podstawową wiedzę w zakresie
funkcjonowania społeczeństw i wymiaru kulturowego planowania przestrzennego w kontekście
współczesnych modeli społeczeństwa.
Z zakresu umiejętności:
OT1A_U01 / OT1A_U010 / OT1A_U013
W wyniku seminarium student potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotowej oraz
elektronicznych baz danych w zakresie nauk społecznych oraz potrafi integrować uzyskane informacje
i wyciągać wnioski poprzez samodzielne opracowanie konkretnych zagadnień. Tym samym student
rozumie, potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne w odniesieniu
do systemowych elementów gospodarowania przestrzenią.
Z zakresu kompetencji społecznych:
OT1A_K01 / OT1A_K02 / OT1A_K07
Poprzez interdyscyplinarne ukierunkowanie tematyki seminarium student rozumie potrzebę uczenia
się przez całe życie i potrafi korzystać z wiedzy innych oraz zdobywać kwalifikacje w zakresie nauk
społecznych, co umożliwia studentowi współpracę z profesjonalistami z innych obszarów wiedzy.
Dzięki przyjętej formule opracowania poszczególnych zagadnień z zakresu komunikacji społecznej i
teorii mediów w formie referatów, prezentacji multimedialnych i prac pisemnych student potrafi
rzetelnie przedstawić problem na forum publicznym, wytłumaczyć zastosowane metody i
rozwiązania, dzięki czemu zna i umie stosować podstawowe sposoby porozumiewania się ze
społeczeństwem.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć - seminarium
Wprowadzenie. Społeczeństwo jako przedmiot nauki: filozofia, socjologia,
Wy1
kulturoznawstwo porównawcze
Wy2 Geneza nauki o społeczeństwie i przedmiot socjologii
Wy3 Społeczeństwo nowoczesne i ponowoczesne a proces globalizacji
Wy4 Ład i zmiana. Koncepcje rozwoju społeczeństwa
Dynamiczne koncepcje społeczeństwa 1: Stawanie się społeczeństwa (P.
Wy5
Sztompka)
Wy6 Dynamiczne koncepcje społeczeństwa 2: Społeczeństwo sieci (M. Castells)
Wy7 Dynamiczne koncepcje społeczeństwa 3: Społeczeństwo mobilności (J. Urry)
Dynamiczne koncepcje społeczeństwa 4: Nowoczesność i tożsamość
Wy8
społeczna (A. Giddens)
Dynamiczne koncepcje społeczeństwa 5: Kultura płynnej nowoczesności (Z.
Wy9
Bauman)
Uprzestrzennienie (Spacing) jako fenomen społeczny: osoby, miejsca i
Wy10
towary
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Wy11
Wy12
Wy13
Wy14
Wy15
Metafory przestrzeni i mobilności: zamieszkania i społeczności
Metafory przestrzeni i globalizacji: obywatelstwa i narody
Technologie mobilności i globalizacji
Globalizacja mobilności: wyzwania i zagrożenia
Społeczeństwo i teoria społeczna: Prognozy rozwoju
Suma godzin
2
2
2
2
2
30
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1. Wykład informacyjny
N2. Moderowanie dyskusji
N3. Prezentacja multimedialna
N4. Referat
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Oceny (F – formująca (w
trakcie semestru), P –
podsumowująca (na
koniec semestru)
F1
F2
F3
F1+F2+F3=P
Numer efektu
kształcenia
Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
Referat
Prezentacja multimedialna
Praca pisemna
Zaliczenie
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bauman, Zygmunt, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny /
Agora, Warszawa 2011
[2] Castells, Manuel, Wiek informacji I: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007
[3] Elias, Norbert, Czym jest socjologia?, Aletheia, Warszawa 2010
[4] Elliott, Anthony, Współczesna teoria społeczna, PWN, Warszawa 2011
[5] Giddens, Anthony, Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2010
[6] Giddens, Anthony, Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań 2003
[7] Sztompka, Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2009
[8] Sztompka, Piotr, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005
[9] Urry, John, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Castells, Manuel (ed.), Mobile communication and society, MIT Press, Cambridge 2007
3
[2]
[3]
Szacki, Jerzy, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2007
Sztompka, Piotr / Kucia, Marek, Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2007
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Dr Tomasz Stępień; [email protected]
4
MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
SOCJOLOGIA. TEORIE SPOŁECZEŃSTWA I POLITYKI
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(wiedza)
OT1A_W02 /
OT1A_W04
(umiejętności)
OT1A_U01 /
OT1A_U010 /
OT1A_U013
(kompetencje)
OT1A_K01 /
OT1A_K02 /
OT1A_K07
Odniesienie przedmiotowego
efektu do efektów kształcenia
zdefiniowanych dla kierunku
studiów
Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Numer
narzędzia
dydaktycznego
K_W05 / K_W06
C1, C2, C3
Wy 1-15
N1, N2, N3, N4
K_U01 / K_U04 / K_U05
C1, C2, C3
Wy 2-15
N2, N3, N4
K_K03 / K_K04 / K_K05 / K_K06
C1, C2, C3
Wy 2-15
N2, N3, N4
Download