KOMUNIKACJA SPOŁECZNA TEORIE MEDIÓW I

advertisement
Zał. nr 4 do ZW
STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH
KARTA PRZEDMIOTU
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA: TEORIE MEDIÓW I POZNANIA
Nazwa w języku angielskim: Social Communication: Theories of Media and Knowledge
Kierunek studiów:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Stopień studiów i forma:
I stopień, stacjonarna
Rodzaj przedmiotu:
wybieralny
Kod przedmiotu
PKH101001260S
Grupa kursów
NIE
Wykład
Liczba godzin zajęć
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin całkowitego
nakładu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia
Dla grupy kursów zaznaczyć
kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS
w tym liczba punktów
odpowiadająca zajęciom
o charakterze praktycznym
(P)
w tym liczba punktów ECTS
odpowiadająca zajęciom
wymagającym
bezpośredniego kontaktu
(BK)
1.
Ćwiczenia
Laboratorium Projekt
Seminarium
30
30
zaliczenie
na ocenę
1
-
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Brak wymagań wstępnych
CELE PRZEDMIOTU
C1 Student poznaje problematykę interdyscyplinarną z zakresu komunikacji społecznej i teorii
mediów oraz zagadnienia transdyscyplinarne z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz
inżynieryjno-technicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieniem związanych z gospodarką
przestrzenną
C2 Poprzez samodzielne opracowanie wybranych zagadnień z komunikacji społecznej i teorii
mediów student przyswaja podstawowe metody badawcze oraz poszerza wiedzę z zakresu teorii
kultury i społeczeństwa jako podstawa orientacji we współczesnym procesie globalizacji ze
wskazaniem głównych obszarów zastosowania w kontekście praktyki zawodowej inżyniera, ze
szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań pomiędzy komunikacją społeczną,
teorią mediów i gospodarką przestrzenną.
C3 Poprzez prezentację wyników badań w ramach kursu student doskonali zdolność do pracy
1
indywidualnej i zespołowej oraz zastosowanie podstawowych sposobów komunikowania
interdyscyplinarnego.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu wiedzy:
OT1A_W02 / OT1A_W04
Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, kulturowych,
politycznych, prawnych, ekonomicznych, w szczególności ich istotnych elementach z zakresie
komunikacji społecznej i teorii mediów oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, co daje
podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania społeczeństw i wymiaru kulturowego planowania
przestrzennego w kontekście komunikacji społecznej i teorii mediów.
Z zakresu umiejętności:
OT1A_U01 / OT1A_U010 / OT1A_U013
W wyniku seminarium student potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotowej oraz
elektronicznych baz danych w zakresie teorii komunikowania społecznego i mediów oraz potrafi
integrować uzyskane informacje i wyciągać wnioski poprzez samodzielne opracowanie konkretnych
zagadnień. Tym samym student rozumie, potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne,
kulturowe i polityczne w zakresie komunikacji społecznej i teorii mediów w odniesieniu do
systemowych elementów gospodarowania przestrzenią.
Z zakresu kompetencji społecznych:
OT1A_K01 / OT1A_K02 / OT1A_K07
Poprzez interdyscyplinarne ukierunkowanie tematyki seminarium student rozumie potrzebę uczenia
się przez całe życie i potrafi korzystać z wiedzy innych oraz zdobywać kwalifikacje w zakresie
komunikowania społecznego, co umożliwia studentowi współpracę z profesjonalistami z innych
obszarów wiedzy. Dzięki przyjętej formule opracowania poszczególnych zagadnień z zakresu
komunikacji społecznej i teorii mediów w formie referatów, prezentacji multimedialnych i prac
pisemnych student potrafi rzetelnie przedstawić problem na forum publicznym, wytłumaczyć
zastosowane metody i rozwiązania, dzięki czemu zna i umie stosować podstawowe sposoby
porozumiewania się ze społeczeństwem.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć - seminarium
Wprowadzenie. Media w kulturze i komunikacji społecznej jako przedmiot
Wy1
poznania: Teoria komunikowania masowego
Wy2 Kultura medialna i cyfrowe technologie komunikowania w XXI wieku
Wy3 Kategorie poznania i typologii mediów
Wy4 Kulturowa i społeczna historia mediów 1: druk, książka i prasa
Wy5 Kulturowa i społeczna historia mediów 2: telefon, radio i telewizja
Kulturowa i społeczna historia mediów 3: Internet i technologie
Wy6
informacyjno-komunikacyjne
Modele społeczeństwa i media 1: Galaktyka Gutenberga i media w globalnej
Wy7
wiosce (M. McLuhan)
Wy8 Modele społeczeństwa i media 2: Media w społeczeństwie sieci (M. Castells)
Modele społeczeństwa i media 3: Media w społeczeństwie mobilności (J.
Wy9
Urry)
Wy10 Teorie nowych mediów 1: Usieciowienie – Internet i telefonia komórkowa
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Wy11
Wy12
Wy13
Wy14
Wy15
Teorie nowych mediów 2: Media społecznościowe (np. Youtube, MySpace,
Facebook, Twitter)
Teorie nowych mediów 3: Interfejsy jako cyfrowe technologie
komunikowania
Media w kulturze 1: Pedagogika i dydaktyka mediów. Kształtowanie
kompetencji społeczno-medialnych
Media w kulturze 2: Etyka mediów
Hybrydyzacja kultury? Transkulturowe uprzestrzennienia mediów i globalne
media interaktywne: Prognozy rozwoju mediów
Suma godzin
2
2
2
2
2
30
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1. Wykład informacyjny
N2. Moderowanie dyskusji
N3. Prezentacja multimedialna
N4. Referat
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Oceny (F – formująca (w
trakcie semestru), P –
podsumowująca (na
koniec semestru)
F1
F2
F3
F1+F2+F3=P
Numer efektu
kształcenia
Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
OT1A_W02/W04
OT1A_U01/U10/U13
OT1A_K01/K03/K07
Referat
Prezentacja multimedialna
Praca pisemna
Zaliczenie
3
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Bonikowska, Małgorzata (red.), Media a wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa
2009
[2] Briggs, Asa / Burke, Peter, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, PWN,
Warszawa 2010
[3] Castells, Manuel, Wiek informacji I: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007
[4] Hopfinger, Maryla (red.), Nowe media w komunikacji masowej XX wieku. Antologia, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2005
[5] Kaliszewski, Andrzej, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Poltext, Warszawa 2012
[6] Kron, Friedrich W. / Sofos, Alivisos, Dydaktyka mediów, GWP, Gdańsk 2008
[7] Lepa, Adam, Pedagogika mass-mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000
[8] Levinson, Paul, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010
[9] McLuhan, Herbert Marshall, Wybór tekstów, Zysk i s-ka, Poznań 2001
[10] McQuail, Denis, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007
[11] Urry, John, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Bajka, Zbigniew, Historia mediów, Kraków 2008
[2] Bourdieu, Pierre, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, PWN, Warszawa 2009
[3] Celiński, Piotr, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Monografie FNP, Wrocław
2010
[4] Dijk, Jan van, Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010
[5] Flew, Terry, Media globalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
[6] Jonscher, Charles, Życie okablowane, Muza, Warszawa 2001
[7] Lepa, Adam, Media a postawy, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2001
[8] Levinson, Paul, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków
komunikacji, Muza SA, Warszawa 2006
[9] Levis, Kieran, Twórcy i ofiary ery Internetu, Muza S.A., Warszawa 2010
[10] Nowe Media, nr 1/2010, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Dr Tomasz Stępień; [email protected]
4
MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA: TEORIE MEDIÓW I POZNANIA
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(wiedza)
OT1A_W02 /
OT1A_W04
(umiejętności)
OT1A_U01 /
OT1A_U010 /
OT1A_U013
(kompetencje)
OT1A_K01 /
OT1A_K02 /
OT1A_K07
Odniesienie przedmiotowego
efektu do efektów kształcenia
zdefiniowanych dla kierunku
studiów
Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Numer
narzędzia
dydaktycznego
K_W05 / K_W06
C1, C2, C3
Wy 1-15
N1, N2, N3, N4
K_U01 / K_U04 / K_U05
C1, C2, C3
Wy 2-15
N2, N3, N4
K_K03 / K_K04 / K_K05 / K_K06
C1, C2, C3
Wy 2-15
N2, N3, N4
Download