PRAWO AUTORSKIE I PRASOWE Semestr: 2 Rodzaj zajęć: wykład

advertisement
PRAWO AUTORSKIE I PRASOWE
Semestr: 2
Rodzaj zajęć: wykład
Całkowita liczba godzin: 30
PROWADZĄCY: prof. dr Tomasz Naganowski
CELE PRZEDMIOTU:
kształtowanie podstaw wiedzy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz z zakresu
szeroko rozumianego prawa mediów, jako dyscyplin praktycznych, umożliwiających samodzielną
i prawidłową ocenę prawną i etyczną własnych działań i zachowań w obszarze ochrony własności
intelektualnej oraz szeroko rozumianej komunikacji społecznej, a także kształtujących
umiejętność właściwego rozstrzygania spraw zawodowych z zakresu prawa autorskiego
i prasowego.
PROGRAM:
1. Prawo autorskie i prawo mediów w systemie prawa własności intelektualnej
2. Przedmiot ochrony twórczej
3. Podmioty prawa autorskiego
4. Treść prawa autorskiego
5. Dozwolony użytek osobisty i publiczny chronionych utworów
6. Ochrona cywilna i karna autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych
7. Przywłaszczenie autorstwa i ochrona przed plagiatami
8. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
9. Media - ich rola, siła i odpowiedzialność społeczna
10. Podstawy prawne funkcjonowania prasy, radia, telewizji i Internetu
11. Etyka mediów i podstawowe standardy profesjonalizmu dziennikarskiego
12. Prawo mediów do informacji i jego ograniczenia
13. Prowokacja i dziennikarstwo śledcze
14. Ochrona dóbr osobistych, prawo do prywatności
15. Wolność wypowiedzi, prawo do krytyki, pomówienie i zniewaga w mediach
16. Prawo do wizerunku
17. Tajemnica dziennikarska
18. Wywiad i jego autoryzacja
19. Sprostowania i odpowiedzi
20. Odpowiedzialność prawna mediów, kontratypy dziennikarskie
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:
egzamin pisemny.
LITERATURA:
wybrane przepisy następujących ustaw
1










ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz.
483)
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr
121, poz. 658 z późn. zm.)
ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)
ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j.: Dz. U. 2004 r., Nr 253, poz. 2531 z
późn. zm.)
ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.
zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 89, poz. 555 z
późn. zm.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r. Nr 47,
poz. 211 z późn. zm.)
źródła

Karta Etyczna Mediów. Warszawa: Konferencja Mediów Polskich, 29 marca 1995 r.
opracowania






Barta, J., Markiewicz, R. Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 4, Warszawa: Oficyna Wolters
Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009 r.
Prawo mediów, praca zbior. pod red. J. Barty, R. Markiewicza i A. Matlaka, wyd. 2, Warszawa:
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008 r.
Sobczak, J. Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,
2008 r.
Dobosz, I. Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska
Sp. z o.o., 2008 r.
Media a dobra osobiste, praca zbior. pod red. J. Barty i R Markiewicza. Warszawa, Oficyna
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009 r.
Prawo reklamy i promocji. Pr. zbior. pod red. Traple, E. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, 2007 r.
2
Download