dziennikarstwo i komunikacja społeczna

advertisement
EGZAMIN
DYPLOMOWY
–
DZIENNIKARSTWO
I
KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA
1. Powstanie i podział dziejów filozofii.
2. Idee filozoficzne w polityce: sprawiedliwość i władza.
3. Filozofia i teoria komunikacji – na przykładzie Jurgena Habermasa.
4. Formy demokracji bezpośredniej i ich charakterystyka.
5. Systemy wyborcze: typy, charakterystyka.
6. Odbudowa niepodległej Polski w roku 1918 i 1989.
7. Komunikowanie, znak, kultura jako komunikacja.
8. Teorie oddziaływania mediów.
9. Kultura popularna jako obszar walki symbolicznej.
10. Cyberkultura i cyfrowa rewolucja technologiczna.
11. Organizacja działalności radiowej i telewizyjnej – krótka charakterystyka
(Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, działalność koncesyjna).
12. Pojęcie konstytucji, cechy konstytucji, funkcje konstytucji.
13. Sejm i Senat – pozycja ustrojowa i funkcje.
14. Prezydent RP - tryb wyboru, pozycja ustrojowa, kompetencje odpowiedzialność.
15. Rada Ministrów - powoływanie, skład i struktura Rady Ministrów, kompetencje
wykonawcze, odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna członków Rady
Ministrów.
16. Samorząd terytorialny w RP.
17. Wpływ radia, telewizji i nowych mediów na umiędzynarodowienie systemu
informacji w świecie.
18. Początki komunikacji społecznej.
19. Powstanie, rozwój i społeczno-kulturowe skutki mediów komunikowania.
20. Podstawowe zagadnienia współczesnej retoryki.
Specjalność – marketing polityczny:
1. Komunikowanie perswazyjne, slogan i stereotyp.
2. Rola czasu i przestrzeni w komunikacji interpersonalnej.
3. Propaganda i komunikowanie polityczne; funkcje mediów w demokracji.
4. Główne strategie autoprezentacyjne.
5. Modele
komunikacji
komunikacji.
interpersonalnej:
proces,
poziomy
i
problemy
6. Bariery i szumy w porozumiewaniu się.
7. Polityka ekonomiczna państwa w gospodarce rynkowej – pojęcie i obszary.
8. PR wewnętrzne i zewnętrzne.
9. PR a reklama.
10. PR a dziennikarstwo.
Specjalność – medialna:
1. Międzynarodowe standardy ochrony wolności wypowiedzi.
2. Prawa i obowiązki dziennikarza w świetle prawa prasowego w Polsce.
3. Wybrane problemy instytucji tajemnicy zawodowej dziennikarza.
4. Zmiany w prasie lokalnej po 1989 roku.
5. Lokalne media elektroniczne po 1989 roku.
6. Modele systemów medialnych w państwach demokratycznych.
7. System prasowy w Polsce.
8. Charakterystyka gatunków i stylu publicystycznego.
9. Filmowa publicystyka polityczna
10. Rola mediów publicznych i komercyjnych w Polsce po 1989 r.
Download