Niezależność i pluralizm mediów

advertisement
Niezależność i pluralizm
mediów
Pluralizm mediów
 Prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby
niezależnych środków masowego przekazu.
 Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. – artykuł 10 –
zakładała wolność słowa.
 Artykuł 11. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej –
gwarancja poszanowania wolności i pluralizmu mediów. Polega
na funkcjonowaniu wielu mediów, jak i na różnorodności ich
rodzajów i przedstawianych przez nie treściach.
 Komercjalizacja mediów – reklama podstawowym źródłem
utrzymania.
 Koncentracja kapitału medialnego – wynika z zaciętej
konkurencji pomiędzy wydawcami oraz z rosnących wraz z
postępem technologicznym kosztów działalności.
Rodzaje pluralizmu mediów
 Pluralizm strukturalny – funkcjonowanie w
państwie odpowiednich rozwiązań prawnych, które
ustalają relacje i zasady funkcjonowania mediów
publicznych i prywatnych.
 Pluralizm zawartości – możliwość przekazywania
przez media różnych idei i opinii.
Podstawowe modele
funkcjonowania środków
masowego przekazu w państwach
demokratycznych
 Model dualny – przewiduje współistnienie dwóch kategorii
mediów, tj. publicznych i komercyjnych. Pozwala to na
utrzymanie swoistej równowagi między interesem publicznym
i prywatnym, gwarantując też pluralizm światopoglądowy, ale
też uzależniając częściowo mass media od świata polityki.
 Model rynkowy – przewiduje niezależność mediów i
dominację własności prywatnej. Państwo zachowuje jedynie
wpływ na koncesje częstotliwości radiowych i telewizyjnych.
Mass media w takim systemie nie są skutecznie
zabezpieczone przed wpływem szeroko rozumianego
biznesu.
Etyka w mediach
 Karta Etyczna Mediów – 1995 r. – opracowana przez
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Zawiera siedem
podstawowych zasad:
 Zasada prawdy
 Zasada obiektywizmu
 Zasada oddzielania informacji od komentarza
 Zasada uczciwości
 Zasada szacunku i tolerancji
 Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy
 Zasada wolności i odpowiedzialności
Internet źródłem informacji
 Odgrywa coraz większą rolę w życiu społecznym
 Funkcja komunikacyjna – niedostępna w innych typach
mediów (czat, kamery internetowe)
 Krytycyzm wobec zamieszczanych informacji
 Najbardziej rzetelne informacje znajdziemy na stronach
instytucji publicznych oraz e-wydaniach znanych
encyklopedii (PWN).
 Na wiarygodności powinno zależeć portalom informacyjnym
Download