Podstawy prawa

advertisement
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
poziom pierwszy
tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
Profil kształcenia: ogólno akademicki
Moduł / przedmiot:
(O)
Podstawy prawa
CELE
PRZEDMIOTU
X
wybieralny
(W)
II rok
Liczba godzin w
semestrze
Studia stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Koordynator
przedmiotu
wykładowcy
JĘZYK
FORMA ZAJĘĆ
ECTS
1,5
obowiązkowy
4 semestr
26 w/13bk
Samodzielny Zakład Prawa i Edukacji dla Bezpieczeństwa
xx
dr Andrzej Cichy, dr Grzegorz Mikrut, mgr Patrycja Dolniak
polski
Wykład: 26 h
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę
C1.
Celem kształcenia – jest zapoznanie studentów z istotą oraz pojęciem
prawa. Znajomość natury i źródeł prawa, specyfiki a także zasad
systemowych. Znajomość specyfiki stosunków prawnych oraz ról
uczestniczących w nich podmiotów. Umiejętność wyszukiwania,
wyodrębniania i stosowania norm prawa w ramach poszczególnych gałęzi.
Celem kształcenia – jest zapoznanie studentów z obowiązującymi regulacjami w
placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście podstawowych gałęzi
prawa. Świadomość ram odpowiedzialności prawnej w środowisku fizjoterapii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
SPOSOBY
WERYFIKACJI
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Wiedza:
K_W01, K_W04, K_W20 potrafi scharakteryzować istotę test wiedzy, aktywność i
i
strukturę
przedmiotową
oraz
podmiotową uczestnictwo w zajęciach
poszczególnych elementów wchodzących w skład
prawa;
K_W04, K_W20, K_W22 potrafi zdefiniować pojęcia z
zakresu prawa oraz określić ich rolę w rozwoju
społeczno-gospodarczym
i
zaspakajaniu
potrzeb
publicznych;
K_W91, K_W21, K_W22 potrafi określić rolę prawa oraz
sposoby jego oddziaływania na podmioty społeczne;
K_W04, K_W20 zna podstawowe zasady prawa oraz ich
znaczenie w obrębie fizjoterapii;
K_W04, K_W22, K_W91 rozumie zasady prawa i
możliwości ich wykorzystania przez podmioty społeczne;
K_W04, K_W21 zna podstawowe zasady nadzoru nad
polskim systemem prawa.
Umiejętności:
Umiejętności:
K_U01, K_U02 potrafi wykorzystać aparat pojęciowy test wiedzy, aktywność i
prawa w zakresie regulującym problematykę prawnych uczestnictwo w zajęciach
aspektów działalności fizjoterapeutycznej;
K_U43 potrafi posługiwać się aktami prawnymi
regulującymi
problematykę
prawnych
aspektów
działalności fizjoterapeuty oraz wykorzystywać je w
praktyce;
K_U01, K_U02 potrafi wytłumaczyć podstawowe zasady
prawne;
K_U01, K_U02 rozumie procesy zachodzące w
funkcjonowaniu prawa i potrafi przewidzieć ich wpływ na
funkcjonowanie podmiotów społecznych;
K_U01, K_U02 rozumie podstawowe zasady prawa oraz
posiada umiejętność ich prezentacji;
K_U01, K_U02, K_U50 rozumie podstawowe zasady
współpracy w ramach prawnych aspektów działalności
fizjoterapeuty i potrafi je wykorzystać praktyce;
K_U49, K_U50 potrafi ocenić korzyści wynikające z
wykorzystania instrumentów prawnych w zakresie
fizjoterapii.
Kompetencje społeczne:
K_K01, K_K02 zna struktury, zasady działania prawnych Kompetencje społeczne:
test wiedzy, aktywność i
aspektów działalności fizjoterapeuty;
K_K09, K_K14 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwo w zajęciach
uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze objętym
zakresem prawnym, w obrębie fizjoterapii.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
udział w wykładach - 26
udział w wykładach udział w ćwiczeniach udział w ćwiczeniach –
udział w ćwiczeniach klinicznych
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych - przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznychprzygotowanie do egzaminu - 50
przygotowanie do egzaminu realizacja zadań projektowych
realizacja zadań projektowych
e-learning
e-learning
egzamin/zaliczenie egzamin/zaliczenie inne (określ jakie)
inne (określ jakie)
RAZEM: 76
RAZEM:
WW1
WARUNKI
WSTĘPNE
TREŚCI PROGRAMOWE
nr
TREŚĆ ZAJĘĆ
liczba godzin
ST
Rozpisać temat
bezkontaktowych
z
ilością
godzin
kontaktowych
i
Podstawowe informacje o prawie. Elementy prawoznawstwa.
Istota, pojęcie, funkcje, tworzenie prawa. Materialne oraz
formalne źródła polskiego prawa. Stosunki prawne. Podmioty
prawa. Systematyka prawa. Podstawy oraz wybrane elementy
prawa: konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego,
karnego, finansowego, handlowego i pracy. Wymiar
organizacyjny oraz prawny Unii Europejskiej. Rola Polski w
UE.
Treści programowe:
1. Istota oraz pojęcie prawa.
2. Podstawy nauki prawa (język prawny, prawniczy, akt,
przepis, norma, wykładnia, nowelizacja etc.).
3. Funkcje prawa.
4. Źródła prawa (materialne, formalne).
5. Obowiązywanie, przestrzeganie, stosowanie prawa.
6. Stosunki prawne.
7. Podmioty prawa.
8. Systematyka prawa.
9. Prawo konstytucyjne:
a. pojęcie,
przedmiot
i
źródła
prawa
konstytucyjnego,
b. zasady ustroju państwa,
c. konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki,
d. konstytucyjne organy władzy.
10. Administracja, prawo administracyjne:
a. pojęcie, administracji i prawa administracyjnego,
b. system organów administracji publicznej / formy i
zakres działania,
c. stosunek administracyjno-prawny,
d. postępowanie administracyjne.
11. Prawo cywilne:
a. pojęcia i zakres prawa cywilnego,
b. stosunek cywilnoprawny,
c. zobowiązania,
d. prawo rzeczowe,
e. postępowanie cywilne.
12. Prawo handlowe:
a. pojęcia i zakres prawa handlowego,
b. spółki osobowe,
c. spółki kapitałowe.
13. Prawo pracy.
14. Podstawy prawa karnego i postępowania karnego.
15. Prawo finansowe.
16. Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich.
Prawo Unii Europejskiej.
BK
NST
BK
System prawa – związki formalne oraz materialne,
wyodrębnienie gałęzi prawa. Kryteria podziału norm systemu
prawa: prawo publiczne i prywatne; materialne i formalne;
wewnętrzne i międzynarodowe. Zasady tworzenia, wykładni
oraz stosowania prawa.
Treści programowe:
1. Analiza zasad funkcjonowania systemu prawa
2. Związki formalne i materialne pomiędzy elementami
systemu
3. Prawo publiczne i prywatne
4. Prawo materialne i formalne
5. Prawo wewnętrzne i międzynarodowe
6. Zasady tworzenia prawa
7. Wykładnia oraz stosowanie prawa
Opieka zdrowotna, służba zdrowia, eksperyment naukowy i
medyczny w świetle prawa. Obowiązki i prawa fizjoterapeuty i
pacjenta. Stosunki zobowiązaniowe – umowy cywilnoprawne.
Procedura administracyjna - decyzje administracyjne, odwołania,
skargi. Analiza systemu opieki zdrowotnej oraz służby zdrowia.
Stosunek pracy – umowa o pracę. Kontratyp czynności
medycznych, ryzyka nowatorstwa. Praktyczne zastosowania
ochrony informacji o pacjencie
PODSUMOWANIE
LITERATURA
PODSTAWOWA
1.
2.
3.
4.
5.
Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J., Zarys prawa,
Warszawa, 2006
Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa,
2004
Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa, 2007
Galster J., Witkowski Z., Witkowska K.M., Kompendium wiedzy o
Unii Europejskiej, Toruń, 2006
Mikrut G., Halemba P., Prawo dla studentów Akademii
Wychowania Fizycznego, Katowice 2004
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
1. Korycki S., Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa,
2000
2. Klapczyńska M., Firma i jej ochrona, Warszawa, 2004
3. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa,
2007
4. Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa, 2005
METODY
NAUCZANIA
Wykład, ćwiczenia, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę
praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu,
zastosowanie interaktywnych technik nauczania, studium źródeł
prawnych i literatury przedmiotu, analiza instytucjonalno-porównawcza
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT (o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
FORMA
Zestawy slajdów zawierających tezy do poszczególnych tematów,
materiały do analizy-kazusy
Zaliczenie na ocenę
ZALICZENIA
WARUNKI
ZALICZENIA
kod efektu
kształcenia
Test wiedzy, aktywność i uczestnictwo w zajęciach
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
obszar
treści programowe
cel przedmiotu
kształcenia
K_W35
T - test
P – ocena programu usprawniania, praca pisemna
O – odpowiedź ustna lub kolokwium
U – sprawdzian umiejętności praktycznych
W – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych
Z – zeszyt obserwacji studenta
sposób
oceny
Download