T1-07

advertisement
KARTA KURSU
Studia I stopnia.
Kierunek: Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Studia stacjonarne 1 stopnia, rok 1, semestr 1
Nazwa
Turystyczny kodeks etyczny
Nazwa w j. ang.
Code of ethics for tourism
Punktacja ECTS*
Kod
Koordynator
2
Zespół dydaktyczny
Mgr Bartosz Ogórek
Mgr Bartosz Ogórek
Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kształcenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących etycznych reguł postępowania w branży
turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem organizatorów imprez turystycznych, pilotów i
przewodników, ponadto zaznajomienie studentów z zasadami zachowania i postępowania podczas
przebywania w zróżnicowanych kulturowo i religijnie krajach świata oraz wskazanie najważniejszych
problemów etycznych wynikających ze zmian zachodzących na rynku turystycznym
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Student posiada wiedzę na temat
zróżnicowanym środowisku społecznym,
podstawowych
zasad
zachowania
w
Student wykazuje tolerancję wobec odmienności, docenia wartości kulturowe innych
społeczności, potrafi samodzielnie zdobywać i analizować inforamcje
Brak kursów
Efekty kształcenia
Po ukończeniu kursu student:
Numer
efektu
Ma wiedzę:
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
K_W01
Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną o człowieku jako twórcy cywilizacji i różnych H1A_W04, 05
form kultury i sztuki.
S1A_W04, 05
K_W05
Wie o różnorodnych elementach struktury społecznej, ich historycznym rozwoju, H1A_W04, 05,
organizacji i funkcjonowaniu. Zna rozwój historyczny organizacji społeczeństw 06
ludzkich.
S1A_W02, 03,
04, 05, 08, 09
K_W11
Posiada wiedzę z zakresu historii i kultury mniejszości etnicznych i narodowych H1A_W 03, 04
żyjących w Polsce, a także orientuje się w problematyce tożsamości narodowej,
S1A_04, 08. 09
kulturowej, społecznej itp.
Numer
efektu
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
Ma umiejętności:
K_U01
Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny H1A_U01, 03,
przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania 04
i analizowania informacji.
K_U13
Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej H1A_U02, 03,
formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik.
07, 08, 09
K_U15
Wykorzystując zdobyte w toku studiów kompetencje formułuje własne opinie H1A_U06, 08,
dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny 09
i obiektywny.
S1A_U02, 03
Numer
efektu
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
Ma kompetencje społeczne:
K_K01
Rozumie
konieczność
w pracy zawodowej.
przestrzegania
norm
etycznych H1A_K04
K_K02
Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem H1A_K04, 05
narodowym i kulturowym.
K_K17
Kieruje się zasadami etyki w pracy zawodowej przewodnika i organizatora ruchu S1A_K04
turystycznego
Organizacja
Forma zajęć
Ćwiczenia w grupach
Wykład
(W)
A
K
L
S
P
E
Liczba godzin
15
Opis metod prowadzenia zajęć
prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza literatury branżowej
Inne formy
Egzamin
pisemny
Egzamin ustny
Praca pisemna
(esej)
Referat
Udział w
dyskusji
Projekt
grupowy
Projekt
indywidualny
Praca
laboratoryjna
Zajęcia
terenowe
Ćwiczenia w
szkole
Gry
dydaktyczne
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
W0
1
W0
2
X
X
X
X
W0
3
X
x
U01
X
U02
X
U03
X
K01
X
K02
X
K03
X
Dostateczny – student opanował w stopniu zadawalającym założone efekty
kształcenia.
Kryteria oceny
Dobry – student opanował w stopniu zadawalającym założone efekty kształcenia, a
ponadto zna zasady, jakie powinny przyświecać pracy organizatora turystyki, pilota i
przewodnika wycieczek, potrafi wskazać podstawowe czynniki różnicujące reguły
zachowania się w różnych regionach świata, umie wskazać postulowane przez
UNWTO zasady działania podmiotów branży turystycznej, potrafi formułować własne
opinie
Bardzo dobry – student opanował założone efekty kształcenia w stopniu dobrym, a
ponadto rozumie specyfikę kodeksu etycznego w turystyce i ma świadomość
dalekosiężnych konsekwencji jego naruszania, rozumie przesłanie kodeksu etycznego
UNWTO i potrafi wskazać przykłady dobrych i złych praktyk, umie wskazać
destynacje turystyczne wymagające podejmowania szczególnej troski o
przestrzeganie reguł religijnych i obyczajowych, umie określić powiązania pomiędzy
dziedzictwem historycznym wybranych regionów świata a zasadami postepowania
obowiązującymi w danym kręgu kulturowym, potrafi wskazać zagrożenia i wyzwania
stojące przed współczesną turystyką w zakresie etyki, a posiadaną wiedzę
dokumentuje przykładami
Uwagi
Zaliczenie z oceną
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zajęcia wprowadzające
Kodeks etyczny UNWTO - zalecenia, postulaty
„Dobre praktyki” w pracy pilotów i przewodników
Etyka w działaniach organizatora imprez turystycznych
Postulaty kontra realia- konsekwencje praktyk nieetycznych
Zróżnicowanie kulturowe Polski i Europy- zasady savoir-vivre
Zróżnicowanie kulturowe świata - zasady savoir-vivre
Turystyka w XXI wieku- nowe wyzwania etyczne
Wykaz literatury podstawowej (3 prace do wyboru)
1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 2000
2. Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Materiały z V Forum Pilotażu i
Przewodnictwa, red. Z. Kruczek, Kraków 2010
3. Gajdzińska A., Wybrane problemy badań w dziedzinie etyki turystycznej [w:] Zarządzanie i
usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka), red. W. Siwiński, R. D.
Tauber, E. Mucha-Szajek, Poznań 2006, s.375-380
4. Kachniewska M., Kowalczyk J., Srebro B., "Kodeks" Dobrej Praktyki Zarządzania w
organizacjach, Warszawa 2008
5. Kazimierczak M., Turystyka w etycznej perspektywie, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”, R.
2003, z.52, s.143-150
6. Pietkiewicz E., Dobre obyczaje w turystyce, Warszawa 1988
7. Przecławski K., Etyczne podstawy turystyki, Kraków 1997
Wykaz literatury uzupełniającej (3 prace do wyboru)
1. Aksjologia turystyki, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2006
2. Dielemans J., Witajcie w raju: reportaże o przemyśle turystycznym, przeł. D. Górecka,
Wołowiec 2011
3. Dziedzic T., Etyka ważna w biznesie, „Wiadomości Turystyczne” R. 2004, nr 18, s. 1-10
4. Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006
5. Gospodarka turystyczna w XXI wieku: problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i
lokalnej, red. S.Bosiacki, Poznań 2008.
6. Jojczyk S., Filozofia i elementy etyki w turystyce, Gdańsk 2009
7. Pernal E., Savoir-vivre w podróży : poradnik dla turystów i biznesmenów, Warszawa 2002
8. Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula, J.
Raciborski, Sucha Beskidzka – Kraków 2008
9. W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Poznań
2008
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin pracy
studenta bez kontaktu z
prowadzącymi
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
15
Konsultacje indywidualne
4
Uczestnictwo w egzaminie/zaliczeniu
1
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
15
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu
po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
15
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)
0
Przygotowanie do egzaminu / kolokwium
10
Ogółem bilans czasu pracy
60
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
2
Download