Filozofia

advertisement
załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 78/R/11
Nazwa przedmiotu
Filozofia
Kod ECTS
Uzupełnia pracownik toku studiów, według
ustalonego w UG wzoru
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Wydział Historyczny
Studia
kierunek
Etnologia
stopień
Studia pierwszego stopnia
tryb
stacjonarne
specjalność
etnologia
specjalizacja
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
Dr hab. Andrzej P. Kowalski, prof. UG
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć
Liczba punktów ECTS
6
 wykład
B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej
C. Liczba godzin
60
Rok I, semestr 1 i 2
Cykl dydaktyczny
Od roku akademickiego 2012/2013 do roku akademickiego 2014/2015
Status przedmiotu
 obowiązkowy
Język wykładowy
Język polski
Metody dydaktyczne
 wykład problemowy
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
 A. Sposób zaliczenia
 egzamin
 B. Formy zaliczenia
 Ocena jest wypadkową ocen cząstkowych wystawionych za
napisane kolokwium semestralne oraz za egzamin końcowy
D. Podstawowe kryteria
Kolokwia oraz egzamin z całości zakresu zajęć (100%).
Egzamin ustny obejmujący problematykę poruszaną na zajęciach oraz
znajomość wskazanej literatury przedmiotu.
Skala ocen w zależności od zasobu wymaganej wiedzy:
poniżej 50% - ocena niedostateczna,
51-60% - dostateczny,
61-70% - dostateczny plus,
71-80% - dobry,
81-90% - dobry plus,
91-100% bardzo dobry
Szczegółowe informacje na temat składowych ocen i form ich
sprawdzania są zawarte w dokumencie Formy i kryteria oceniania
efektów kształcenia na kierunku etnologia UG
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Należy określić:
A. Wymagania formalne, brak
B. Wymagania wstępne, umiejętność krytycznego porównywania różnych kategorii danych i wskazywania zależności
między nimi.
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z głównymi nurtami filozofii europejskiej od starożytności po współczesność
Treści programowe
A. Problematyka wykładu
Podział dyscyplin filozoficznych. Historia filozofii w poszczególnych epokach i okresach. Omówienie poglądów
najważniejszych myślicieli. Praktyczne funkcje filozofii - etyka, retoryka, logika, komunikacja społeczna.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
B.A.G. Fuller, Historia Filozofii, t. I i nast. Warszawa 1963.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. I-III, (wydanie dowolne);
Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989
Filozofia Współczesna, t. 1 i 2, red. Z. Kuderowicz, wyd. 2 Warszawa 1990
B. Literatura uzupełniająca
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty (wydanie dowolne)
Seria „Myśli i ludzie” – sylwetka jednego wybranego filozofa
A.Mac Intyre, Krótka historia etyki, Warszawa 2002
W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988.
Efekty uczenia się
Wiedza
H1A_W01 Ma
K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk
podstawową wiedzę o
oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
miejscu i znaczeniu nauk
K_W02 Zna elementarną terminologię nauk humanistycznych
humanistycznych w
systemie nauk oraz ich
specyfice przedmiotowej i
metodologicznej
H1A_W02 Zna
Umiejętności
podstawową terminologię
K_U01 Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy
nauk humanistycznych
zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji,
H1A_U01 Potrafi
zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.
wyszukiwać, analizować,
K_U06 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami
oceniać, selekcjonować i
badawczymi i pojęciami właściwymi etnologii i antropologii kulturowej
użytkować informację z
K_U09 Umie interpretować wytwory kulturowe za pomocą typowych metod interpretacji,
wykorzystaniem różnych
uwzględniając ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym
źródeł i sposobów
K_U11 Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe zagadnienia
H1A_U04 Potrafi
właściwe dla etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk pokrewnych w pracy nad wybranymi
posługiwać się
tematami
podstawowymi ujęciami
teoretycznymi,
Kompetencje społeczne (postawy)
paradygmatami
K_K01 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
badawczymi i pojęciami
dokształcania się i rozwoju zawodowego
właściwymi dla
K_K07 Rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość przekazywanej
studiowanej dyscypliny w
wiedzy
zakresie nauk
K_K11 Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym
humanistycznych w
i kulturowym
typowych sytuacjach
profesjonalnych
H1A_U05 Potrafi
rozpoznać różne rodzaje
wytworów kultury
właściwych dla studiowanej
dyscypliny w zakresie nauk
humanistycznych oraz
przeprowadzić ich
krytyczną analizę i
interpretację z
zastosowaniem typowych
metod, w celu określenia
ich znaczeń, oddziaływania
społecznego, miejsca w
procesie historycznokulturowym
H1A_U07 Potrafi
porozumiewać się z
wykorzystaniem różnych
kanałów i technik
komunikacyjnych, ze
specjalistami w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku
studiów, w języku polskim i
języku obcym
H1A_K01 Rozumie
potrzebę uczenia się przez
całe życie
H1A_K04 Prawidłowo
identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z
wykonywaniem zawodu
H1A_K05 Ma świadomość
odpowiedzialności za
zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju,
Europy
Kontakt
[email protected]
Download