Antropologia społeczna Europy Kod przedmiotu

advertisement
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczna Europy
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Humanistyczny/ Instytut Socjologii
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa kierunku: Mediacja międzykulturowa
Forma studiów: studia stacjonarne
pierwszego stopnia
Profil kształcenia: A
Specjalność: Wszystkie
Rok / semestr: rok III
Status przedmiotu /modułu:
fakultatywny
Język przedmiotu / modułu: polski
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać jakie)
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu / modułu
dr Karolina Izdebska
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr Karolina Izdebska
Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu antropologii
społecznej Europy obejmującej okres od momentu pojawienia się pierwszych
ludzi w Europie do współczesności wraz z przedstawieniem problematyki
wspólnego dziedzictwa kulturowego, wspólnych korzeni kultury europejskiej i
stylu życia oraz kulturowych zróżnicowań.
Wymagana wiedza z zakresu antropologii kulturowej, historii kultury europejskiej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
01 Student definiuje podstawowe pojęcia i procesy społeczne
w odniesieniu do rozwoju Europy jako kulturowej wspólnoty,
opisuje problematykę wspólnego dziedzictwa kulturowego,
wspólnych korzeni kultury europejskiej i stylu życia.
Odniesienie do
efektów dla
programu
K_W04
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
02 Student wyjaśnia wewnętrznie zróżnicowaną społeczną i
kulturową przestrzeń Europy, opisuje zagadnienia
współczesnego pluralizmu i różnorodności europejskiej kultury
w kontekście globalizacji.
K_W08
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
03 Student samodzielnie weryfikuje zakres wspólnego
dziedzictwa kulturowego Europy oraz rozpoznaje motywy i
przyczyny jej zróżnicowania społecznego i kulturowego.
Poddaje krytyce zagadnienia tożsamości europejskiej.
04 Student reprezentuje postawę pluralizmu kulturowego,
zachowuje otwartość na problematykę kultury europejskiej.
Jest świadomy jej wewnętrznego społecznego i kulturowego
zróżnicowania.
K_U03
K_K04
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć – wykład
1 Zagadnienia wstępne: przedmiot badań antropologii społecznej; pojęcie kultury. Historia pojęcia 2
„Europa”; rozumienia terminu „Europa” – od mitu do nauki. Europa jako idea.
2 Europa obszarem badań antropologicznych: przybycie człowieka do Europy (homo erectus, homo
neanderthalensis, homo sapiens sapiens). Pierwsze społeczeństwa rolnicze w Europie.
2
3 Dziedzictwo antyku: kultura grecka i rzymska i ich wpływ na współczesną Europę (sztuka, oświata, 2
prawo, państwo, rodzina). Kultura fenicka, celtycka.
4 Dziedzictwo tradycji judeochrześcijańskiej: główne aspekty wpływów judeochrześcijańskich (Biblia);
ekspansja chrześcijaństwa w Europie Zachodniej.
2
5 Tradycje religijne w Europie – analiza relacji: chrześcijaństwo a tradycja bizantyjsko-ortodoksyjna; 4
katolicyzm a protestantyzm (etyka protestancka a aktywność gospodarcza i życie codzienne); kultura
europejska w relacji do świata islamu i cywilizacji konfucjańskiej.
6 Wpływ kolonializmu na antropologiczne koncepcje Europy.
2
7 Cechy konstytutywne współczesnej kultury europejskiej: dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo- 2
Wschodniej i Zachodniej. Wschód i Zachód: kulturowe granice.
8 Nowe formy konsumpcji i komunikowania się; zmiany społeczne i kulturowe w Europie w XIX i XX w.
(konwergencja elit, kultura przemysłowa i konsumpcyjna).
4
9 Tożsamość europejska (pluralizm kulturowy i współdziałanie z „innymi”, symbole tożsamości
kolektywnej).
2
10 Stereotypy europejskie i stereotypy narodowe w Europie.
2
11 Europejskie archetypy i autorytety.
2
12 Etniczność i wielokulturowość w Europie: problem wielości tożsamości, antropologia stosunków
etnicznych we współczesnej Europie.
2
13 Europa wobec globalizacji.
2
Wykład, prezentacja multimedialna
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
zaliczenie ustne
01, 02
wykonanie i prezentacja projektu grupowego na temat: „Kultura
Europy czy Europa kultur – przyszłość zjednoczonej Europy”
03, 04
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury oraz ocenę z projektu
grupowego.
Literatura podstawowa
Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, Wyd. Literackie, Kraków 2005
Pomian K., Europa i jej narody, PIW, Warszawa 1992
Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 2001
Żuk P. (red.), Europa w działaniu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca
Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998
Duroselle J.-B., Historia narodów Europy, Świat Książki, Warszawa 1996
Gellner E. (red.), Europa i co z tego wynika. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa 1990
Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Wyd. Literackie, Kraków 2007
Johnson P., Historia chrześcijaństwa, Atext, Gdańsk 1995
Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 2005
Krzysztofek K. (red.), Stosunki kulturalne w Europie, Warszawa 1987
Kuncewicz P., Legenda Europy, Muza, Warszawa 2005
Michalski K. (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo,
Kraków 1995
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Przygotowanie się do zajęć
7
Studiowanie literatury
6
Udział w konsultacjach
6
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
5
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
5
Inne - zaliczenie
1
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
60
Liczba punktów ECTS
3
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
11.3I40A03/04_50/51/52
Ekologia społeczna
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wypełnia Zespół Kierunku
Instytut Socjologii
Nazwa kierunku: Mediacja międzykulturowa
Forma studiów: studia pierwszego
stopnia / studia stacjonarne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Specjalność:
Rok / semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok 2
fakultatywny
Polski
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać jakie)
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu / modułu
prof. dr hab. Oksana Kozłowa
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
prof. dr hab. Oksana Kozłowa
przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu ekologii
społecznej; zapoznanie z przejawami kryzysu ekologicznego a jego korzeniami
w życiu społecznym; przedstawienie tendencji rozwoju stosunków natury a
kultury, aktualnej sytuacji ekologicznej
brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
01 Student zna różne sposoby ujmowania środowiska
człowieka
02 Student zna główne nurty analizy przestrzeni w naukach
społecznych
03 Potrafi stosować podstawowe perspektywy teoretyczne do
Odniesienie do
efektów dla
programu
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
H1A_W03
K_W04
H1A_W06
S1A_W02
K_U08
H1A_U04
analizy relacji człowieka z otoczeniem
Kompetencje
społeczne
04 Potrafi stawiać problemy badawcze w oparciu o teorię
K_K05
H1A_K01
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć - wykład
30
1. Ekologia społeczna : struktura przedmiotu, jego miejsce w systemie wiedzy naukowej
2
2. Historia rozwoju myślenia społeczno-ekologicznego
4
3. Struktura ekosystemu społeczno-przyrodniczego, główne sprzeczności jej rozwoju
4
4. Człowiek jako podmiot oraz przedmiot rozwoju społeczno-przyrodniczego ekosystemu
2
5. Efekt ekologiczny konsumpcji i konsumpcjonizmu. Rozwój pracy, techniki, technologii przez pryzmat
podejścia ekologicznego
4
6. Ekosystemy narodowe: wzajemne określenie bioty oraz społeczeństwa
2
7. Rola kultury w procesie odtwarzania społeczno-przyrodniczego ekosystemu
2
8. Ciągłość rozwoju ekosystemów oraz zmiana pokoleń
2
9. Funkcje społeczno-ekologiczne płci oraz ról w rodzinie
2
10. Rząd i samorząd w przyrodzie oraz w społeczeństwie
2
11. Ekologiczna korekcja współczesnych stosunków politycznych
2
12. Społeczno-przyrodnicza oraz społeczno-kulturalna dynamika: perspektywy koadaptacji
2
wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja
Metody kształcenia
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Dyskusja
03
Referat
03-04
Sprawdzian pisemny
01-02
Forma i warunki zaliczenia
- uczestnictwo i aktywność na zajęciach; analiza materiałów wykładów i referowanie
literatury, dotyczącej sytuacji ekologicznych we współczesnym społeczeństwie, znajomość
zagadnień z zakresu ekosocjologii
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
 Bek U. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wyd.
naukowe Scholar, Warszawa, 2004.
 Kozłowski S. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa, 2000.
 Odum E. Ekologia. Wybrane aspekty świadomości ekologicznej. Warszawa,
2003.
 Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Pod red. T. Madera. Szczecin, 2002.
 Kaniasty K. Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna. Gdańsk, 2003.
 Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. J. Strzałko i T. Mosor-Pietraszewski,
Wyd. PWN, Warszawa, 1999.
 Wierzbicki Z.T. Sozoekologia społeczna. Toruń, 2008.
 Zaręba D. Ekoturystyka. Warszawa, 2000.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Przygotowanie się do zajęć
4
Studiowanie literatury
25
Udział w konsultacjach
6
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
15
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
80
Liczba punktów ECTS
3
W Nazwa przedmiotu: Intercultural Business Communication
Kod przedmiotu:
y
p
e
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Socjologii, Wydz. Humanistyczny
ł
n
i
a Nazwa kierunku: Mediacja międzykulturowa
Z
e
s
p
ó
ł
K
i
e
r
u
n
k
u
Forma studiów: stacjonarne,
Profil kształcenia:
Specjalność:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
fakultatywny
ANGIELSKI
I stopnia
Rok / semestr: III
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać jakie)
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu / modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Zaznajomienie studentów z zagadnieniami międzykulturowej komunikacji w
środowisku biznesu
Ukończony kurs komunikacji międzykulturowej i socjologii organizacji i zarządzania
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
01 Zna podstawowe zależności między komunikacją z
Odniesienie do
efektów dla
programu
K_W013
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
zróżnicowaniem społecznym i kulturowym w organizacji
K_W014
02 Rozumie podstawową rolę języka w kształtowaniu
rzeczywistości społecznej w organizacjach
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
03 Dobiera podstawowe strategie mediacyjne i techniki
informacyjne w wielokulturowym środowisku pracy
04 Podejmuje próby skutecznych działań komunikacyjnych w
sytuacji konfliktu międzykulturowego w środowisku pracy
05 Zna, rozumie i akceptuje zasady kultury pracy i etykiety
zawodowej
06 Posiada podstawowe przygotowanie do radzenia sobie z
kryzysem zawodowym, wewnętrznym konfliktem wartości na tle
zróżnicowania kulturowego zespołu
K_U04
K_U09
K_K07
K_K08
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć – konwersatorium
1 The nature of intercultural communication – enculturation, acculturation, ethnocentrism
4
2 Universal systems and contrasting cultural values
6
3 Global etiquette
4
4. Intercultural negotiation process
4
5. Laws affecting international business and travel
2
6 Barriers to cross-cultural communication
2
7 Communication in diversity management
4
8 Managing cultural diversity in international mergers, acquisitions and cross-border alliances
4
Analiza tekstów z dyskusją
Metody kształcenia
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia


sprawdzian pisemny
projekt grupowy
01, 05
02, 03, 04, 06
Forma i warunki zaliczenia


Literatura podstawowa
Zaliczenie pisemnego sprawdzianu obejmującego przekazane treści i zalecaną
literaturę
Projekt grupowy z prezentacją
Chaney L.H., Martin J.S, 2007, Intercultural Business Communication, New Jersey:
Pearson/Prentice Hall
Francesco M.A., Gold B.A., 2005, International Organizational Behavior, New Jersey:
Pearson/Prentice Hall
Schuler R.S., Jackson S.E., Luo Y., 2004, Managing Human Resources in Cross-Border
Alliances, London: Routledge
Arredondo P., 1996, Successful Diversity Management Initiatives, Thousand Oaks-LondonNew Delhi: SAGE Publications
Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Cultures and Organizations, New York: McGraw
Hill
Literatura uzupełniająca
(eds.) Hatch M.J., Schulz M., 2004, Organizational Identity, Oxford University Press
A.K.Koźmiński, D.Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, WAiP,
Warszawa 2008
K.Konecki, P.Tobera, Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2002
S.Vinnicombe, N.L. Colwill, Kobieta w zarządzaniu, Wrocław 1999
J.Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Przygotowanie się do zajęć
10
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
10
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
10
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
60
Liczba punktów ECTS
3
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
Socjologia historyczna
Kod przedmiotu:
11.3I40A03/04_43/45
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Instytut Socjologii
Nazwa kierunku:
Mediacja międzykulturowa
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Stacjonarne I stopnia
Ogolnoakademicki
Specjalność:
wszystkie
Rok / semestr:
rok 2
Język przedmiotu / modułu:
polski
Forma zajęć
Wymiar zajęć
Status przedmiotu /modułu:
Do wyboru
Wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać jakie)
30
-
-
-
-
-
Koordynator przedmiotu / modułu
Prof. G. Kaczyński
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Prof. G. Kaczyński
Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności analizy tekstów
dotyczących socjologii historycznej
Zaliczenie przedmiotu: Wprowadzenie do nauk o społeczeństwie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01Posiada wiedzę o historycznych zmianach instytucji i struktur
społecznych
Wiedza
02 Zna współczesne teorie dotyczące zmian instytucji i struktur
społecznych
Odniesienie do
efektów dla
programu
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
K_W02
H1A_W02
K_W04
H1A_W03
H1A_W06
S1A_W02
K_U07
K_U08
H1A_U05
S1A_U08
H1A_U04
K_K01
H1A_K01
S1A_K06
03 Analizuje przebieg zjawisk społecznych i ich uwarunkowania
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
04 Posiada umiejętność diagnozy wybranych problemów
kulturowych
05 Umie konstruować projekty społeczne ze świadomością
aspektów historycznych i konsekwencji wdrożenia projektu
06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w
sposób interdyscyplinarny
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
Liczba godzin
30
1. Klasyczne ujęcia socjologii historycznej
2. Zmiana społeczna a rozwój społeczny
3. Metoda porównawcza w socjologii historycznej
4. Wpływ tradycji na zachowania społeczne
4
4
4
4
5. Habitus i przemoc symboliczna
6. Krążenie elit i wojny cywilizacji
7. Państwo a rewolucja
8. Historyczne uwarunkowania zróżnicowania społecznego
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
4
4
4
2
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Zaliczenie pisemne
Dyskusja na zajęciach
01, 02, 03, 04, 06
05
Zaliczenie w formie pracy pisemnej
Literatura podstawowa
1. N. Elias, Społeczeństwo jednostek, Warszawa 2008
2. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005
3.
Literatura uzupełniająca
A. Michałowska, Perspektywy socjologii historycznej, Kultura i społeczeństwo,
1991, T. XXXV, nr 2
1. Ch. Tilly, Demokracja, Warszawa 2008
2. A. Kolasa-Nowak, Socjolog w poszukiwaniu przeszłości: socjologia historyczna Ch.
Tilly’ego (w:) Studia Socjologiczne Nr 4/2001
3. P. Sztompka, Socjologia jako nauka historyczna (w:) Studia Socjologiczne Nr
2/1986
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
19
6
10
80
3
Kod przedmiotu:
11.3I40A03/04_50/51/52
Nazwa przedmiotu: Socjologia regionów
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Humanistyczny/Instytut Socjologii
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa kierunku: mediacja międzykulturowa
Forma studiów: studia stacjonarne
pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Specjalność: -
Rok / semestr: rok 3
Status przedmiotu /modułu: do
wyboru
Język przedmiotu / modułu: polski
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratoryjne
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać jakie)
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu / modułu
dr Karolina Izdebska
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr Karolina Izdebska
Zapoznanie studentów z istniejącym stanem wiedzy na temat ważniejszych
stanowisk teoretycznych oraz wyników badań empirycznych z zakresu socjologii
regionu.
Ukończony kurs: Wprowadzenie do nauk o społeczeństwie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01 Student definiuje pojęcia regionu, regionalizmu, tożsamości
regionalnej, edukacji regionalnej, polityki regionalnej.
Wiedza
02 Student opisuje istniejący stan wiedzy na temat
ważniejszych stanowisk teoretycznych oraz wyników badań
empirycznych z zakresu socjologii regionu. Identyfikuje
procesy historyczne i społeczne wpływające na region oraz
Odniesienie do
efektów dla
programu
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
H1A_W03
K_W04
H1A_W06
K_W08
S1A_W02
H1A_W04
czynniki zmian wewnątrz regionu.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
03 Student obserwuje i interpretuje zjawiska i procesy
zachodzące wewnątrz i pomiędzy zbiorowościami
regionalnymi.
04 Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabyte umiejętności
i wiedzę na temat zbiorowości regionalnych, procesów
zachodzących w ich obrębie oraz relacji międzyregionalnych.
K_U08
K_K01
TREŚCI PROGRAMOWE
H1A_U04
H1A_K01
S1A_K06
Liczba godzin
Forma zajęć – wykład
30
1 Zagadnienia wstępne. Pojęcie regionu w badaniach naukowych
2
2 Koncepcje regionu w socjologii
2
3 Historyczne i kulturowe zróżnicowanie regionów Polski
2
4 Regiony w Polsce i Europie. Regiony międzynarodowe – przykłady. Teorie rozwoju regionów
przygranicznych i współpracy transgranicznej
2
5 Polityka regionalna i edukacja regionalna
2
6 Regiony a naczelne i centralne organy państwa
2
7 Regionalizm i ruchy regionalne. Regionalizm w transformacyjnej Polsce
2
8 Relacje metropolia – region. Czynniki rozwoju regionalnego
2
9 Kapitał intelektualny, społeczny i kulturowy a rozwój regionu
2
10 Dynamika rozwoju regionów w Europie
2
11 Innowacyjność polskich regionów
2
12 Kulturowa perspektywa w analizach regionu
2
13 Tożsamości społeczne i tożsamość regionalna
2
14 Konflikty lokalne w ujęciu regionalnym
2
15 Społeczności regionalne a procesy globalizacyjne
2
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
Analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, opracowanie projektu, prezentacja
multimedialna.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
efektów kształcenia
Zaliczenie ustne
01, 02
Projekt grupowy – wstępna analiza SWOT wybranego regionu
Polski
03, 04
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładów i zalecanej literatury oraz projekt grupowy
przedstawiający wstępną analizę SWOT wybranego regionu Polski.
Literatura podstawowa
Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar,
Warszawa 2007
Jałowiecki B., Szczepański M. S., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie
socjologicznej, Tychy 2002
Tuziak A., Tuziak B. (red.), Regionalny wymiar procesów transformacyjnych. Zróżnicowania
i podziały, Scholar, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca
Gorzelak G., Szczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W. (red.), Człowiek – miasto – region.
Związki i interakcje, Scholar, Warszawa 2009
Mróz L., Zowczak M. (red.), Regiony, granice, rubieże, DiG, Warszawa 2005
Topolski I., Dumała H., Dumała A. (red.), Regiony w stosunkach międzynarodowych, Wyd.
UMCS, Lublin 2009
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Przygotowanie się do zajęć
10
Studiowanie literatury
18
Udział w konsultacjach
6
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
10
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
5
Inne – egzamin
1
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
80
Liczba punktów ECTS
3
Obowiązuje od roku:
2014 / 2015
Nazwa przedmiotu:
Społeczeństwa Afryki Północnej, Bliskiego i Środkowego
Wschodu
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii
Nazwa kierunku:
mediacja międzykulturowa
Forma studiów:
pierwszego
stopnia, stacjonarne
Rok / semestr: II
Forma zajęć:
Wymiar zajęć:
Koordynator przedmiotu
/ modułu:
Prowadzący zajęcia:
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki
Specjalność:
Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny
Język przedmiotu / modułu:
polski
wykłady ćwiczenia
30
Prof. dr hab. Grzegorz Kaczyński
według przydziału czynności
Student poznaje specyfikę państw Afryki Północnej, Bliskiego i Środkowego
Cel przedmiotu / modułu: Wschodu, kulturę i historię ludów zamieszkujących ten obszar, perspektywy rozwoju
ekonomicznego oraz sytuacja polityczna.
Wymagania wstępne:
Student powinien wykazywać pewne zainteresowanie naukami badającymi wybrane
regiony i mieć silną motywacje by poszerzać swą wiedzę. Mile widziane przede
wszystkim zainteresowanie naukami politycznymi, etnologią oraz historią.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie
do efektów
dla programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
1. Posiada wiedzę na temat badań naukowych nad obszarem Afryki
Północnej oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu.
K_W04
H1A_W03
2. Posiada wiedzę na temat specyficznej kultury, która wykształciła się K_W13
na tym obszarze.
H1A_W07
S1A_W04
3. Zna zasady ochrony prawa autorskiego, niezbędne dla pracy ze
źródłami i przygotowania esejów.
K_W16
H1A_W08
4. Potrafi porozumieć się ze specjalistami w naukach badających
region.
K_U04
H1A_U01
H1A_U07
wiedza
K_U05
H1A_U01
H1A_U07
5. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych.
K_U13
H1A_U09
H1A_U08
6. Potrafi twórczo analizować teksty naukowe związane z badaniami
nad regionem
K_U08
H1A_U06
7. Szanuje kulturę innych narodów i grup etnicznych.
K_K05
H1A_K05
8. Rozumie potrzebę szerzenia postaw tolerancyjnych na całym
świecie.
K_K08
H1A_K05
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć: ćwiczenia
1. Zarys historii społeczeństw i państw regionu.
3
2. Sytuacja etniczna regionu.
7
3. Współczesna sytuacja polityczna i ekonomiczna państw regionu.
5
4. Analiza tekstów dotyczących badań nad państwami i społecznościami regionu.
15
Metody kształcenia
Wykład, prezentacja multimedialna, analiza tekstów, praca w grupach
Nr efektu kształcenia z
sylabusu
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
1, 2, 4, 7, 8,
* egzamin pisemny
* praca pisemna/esej/recenzja
Forma i warunki
zaliczenia
3, 5, 6, 8,
Wykład egzamin pisemny, ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie eseju. Ocenę
końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.
Literatura podstawowa
Nazwisko i pierwsza litera Rok
Tytuł
imienia autora
wydania
Wydawnictwo
red. Łazowski Z.
red. Posern-Zieliński A.
2008
PAŃSTWA AFRYKI ZACHODNIEJ
WYDAWNICTWO
TOWARZYSTWA POLSKONIGERYJSKIEGO
2000
Wielka encyklopedia
geografii, tom 18 Świat grup
etnicznych
Poznań
Strony
Literatura uzupełniająca
Nazwisko i pierwsza litera Rok
Tytuł
imienia autora
wydania
LEWIS B.
Wydawnictwo
2007
Encyklopedia PWN. Obyczaje,
języki, ludy świata
PWN
2003
MUZUŁMAŃSKI BLISKI
WSCHÓD
Gdańsk
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Udział w konsultacjach
8
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
3
Strony
Przygotowanie się do zajęć
9
Studiowanie literatury
12
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
5
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
8
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
75 / 75
Liczba punktów ECTS
3
W Nazwa przedmiotu: Translatorium
y
p
e
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
ł
n
Instytut Socjologii
i
a Nazwa kierunku:
Z
e
s
p
ó
ł
K
i
e
r
u
n
k
u
Kod przedmiotu:
Mediacja międzykulturowa
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
MU stacjonarne
Rok / semestr: III rok
angielski
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać jakie)
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu / modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
30
Dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Zaznajomienie studentów z elementami teoretycznymi i praktycznymi metodami
tłumaczenia tekstów akademickich z zakresu socjologii
Wymagania wstępne
Ukończony kurs języka angielskiego w stopniu przynajmniej
średniozaawansowanym oraz podstaw socjologii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
01 Posiada wiedzę o podstawowym słownictwie z zakresu
socjologii i innych nauk społecznych w języku angielskim
Odniesienie do
efektów dla
programu
K_W
02 Wykorzystuje podstawową wiedzę w analizie naukowych
tekstów anglojęzycznych
K_U
03 Posiada umiejętność tłumaczenia prostych tekstów
naukowych na język angielski
K_U
04 Jest w pewnym zakresie przygotowany do współpracy przy
projektach naukowych, w których konieczna jest umiejętność
tłumaczenia z i na język angielski
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
K_K
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć – wykłady
1 Ogólne wprowadzenie w tematykę i metodologię zajęć
2
2 Wstęp do teorii przekładu
2
3 Specyfika tłumaczenia tekstów akademickich (English for academic purposes – tricks of the trade)
4
4 Wprowadzenie do tłumaczenia tekstów z zakresu tematyki społecznej (English for society, business
and politics) – podstawowe słownictwo
2
5 Praca w grupach – tłumaczenie fragmentów książki „Perspectives in sociology”, analiza i dyskusja
4
6 Praca w grupach – tłumaczenie fragmentów książki „Researching social life”, analiza i dyskusja
4
7 Praca w grupach – tłumaczenie fragmentów książki „The culture industry”, analiza i dyskusja
2
8 Praca w grupach – tłumaczenie fragmentów książki „Organizational culture”, analiza i dyskusja
4
9 Praca w grupach – tłumaczenie fragmentów książki „The Tale of Three Cities or the Glocalization of
City Management”, analiza i dyskusja
2
10 Praca w grupach – tłumaczenie fragmentów książki „Social work – critical theory and practice”,
analiza i dyskusja
2
11 Praca w grupach – tłumaczenie fragmentów książki „Jihad vs Mc World”, analiza i dyskusja
2
Metody kształcenia
Przekład na język polski, analiza tekstów z dyskusją
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
Literatura podstawowa

Zaliczenie ustne

Zaliczenie w oparciu o ocenę przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności
podczas prac grupowych i indywidualnej analizy tłumaczonych tekstów
Macpherson Robin, 2006, English for Academic Purposes, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN
Świda Dagmara, 1997, English for Business and Politics, Warszawa: Poltext
Cuff E.C., Sharrock W.W., Francis D.W., 1990, Perspectives in sociology, London: Unwin
Hyman
Gilbert Nigel, 2008, Researching Social Life, London: Sage
Martin Joanne, 2002, Organizational Culture. Mapping the terrain, London: Sage
Adorno Theodor W., 2006, The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture, London
and New York: Routledge
Czarniawska Barbara, 2002, A Tale of Three Cities. Or the Glocalization of City
Management, Oxford University Press
Fook Jan, 2007, Social Work. Critical Theory and Practice, London: Sage
Barber Benjamin R., 2003, Jihad vs. McWorld. Terrorism Challenge to Democracy, London:
Corgi Books
Literatura uzupełniająca
Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr,1994, Successful Polish-English Translation. Trick
sof the Trade, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Dougla Kozłowska Christian, 2006, Difficult Words in Polish-English Translation, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Przygotowanie się do zajęć
10
Studiowanie literatury
10
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
10
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
60
Liczba punktów ECTS
3
Download