Środowiska problemowe i grupy ryzyka 14.2I11AI03_57 Wydział

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Środowiska problemowe i grupy ryzyka
14.2I11AI03_57
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii
Nazwa kierunku:
Socjologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
pierwszego stopnia, stacjonarne
ogólnoakademicki
Socjologia zdrowia,
Rok / semestr:
3/6
Status przedmiotu / modułu:
Język przedmiotu / modułu:
obowiązkowy
polski
Forma zajęć:
ćwiczenia
Wymiar zajęć:
30
Koordynator
przedmiotu / modułu:
dr Wioleta Bryniewicz
Prowadzący zajęcia:
dr Wioleta Bryniewicz - ćwiczenia
Cel przedmiotu /
modułu:
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu problemów występujących w różnych
środowiskach społecznych. Przygotowanie teoretyczne z problematyką grup ryzyka.
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z zakresu małych struktur społecznych oraz psychologii społecznej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla programu
Odniesienie do
efektów dla obszaru
Wiedza
1. posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących
nimi prawidłowościach
K_W04
S1A_W04,
2. analizuje proponowane rozwiązania typowych problemów
społecznych i uczestniczy w konstruowaniu procedury ich
rozstrzygnięcia
K_U07
S1A_U07,
Umiejętności
Kompetencje społeczne
3. jest przygotowany do współpracy w grupach realizujących
cele społeczne
K_K01
S1A_K02,
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć: ćwiczenia
1. Jednostka-dewiacja-społeczeństwo
4
2. Jednostka jako źródło dewiacji
2
3. Społeczeństwo jako żródło dewiacji
2
4. Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości
2
5. Przestepczość nieletnich i dorosłych
4
6. Zmiana społeczna a problemy społeczne
2
7. Mechanizmy i konsekwencje zmian społecznych
2
8. Przejawy problemów społecznych w okresie transformacji społecznej
2
9. Dezorganizacja rodziny w zmieniającym się społeczeństwie
2
10. Zagrożenia środowiska naturalnego i społecznego
4
11. Pojęcie i klasyfikacja grup ryzyka
2
12. Polityka społeczna wobec wsparcia grup szczególnego ryzyka
2
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura podstawowa
Ćwiczenia prowadzone metodą konwersacyjną z aktywnym udziałem studentów, praca w podgrupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
* prezentacje
1,3,
Kolokwium zaliczeniowe, prezentacja. Średnia z obu form zaliczenia stanowi ocenę końcową
Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M. (1998): Labirynty współczesnego społeczeństwa. wydawnictwo Śląsk 38-67,73-128, 129-162,
211-233, 235-254
t. VIII Prac Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli społecznej (2006): Kwaśniewski J., rola diagnozy w rozwiązywaniu
problemów społecznych. IPSiR UW wybrane
Kotlarska-Michalska A. , (red.) (2002): Obszary pracy socjalnej. Wydawnictwo Promocja 21, Poznań wybrane
Literatura uzupełniająca
(1998): Encyklopedia socjologii, t.1. Ogicyna Naukowa pojęcia: diagnoza spoleczna, alkoholizm, bezrobocie
(1999): Encyklopedia socjologii, t.2. Oficyna Naukowa pojęcia: narkomania, marginalność społeczna, kontrkultura, ludzie
starzy, mniejszości, niepełnospraw
(2000): Encyklopedia socjologii, t.3. Oficyna Naukowa pojęcia: równość i nierówność społeczna,
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Udział w konsultacjach
1
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
1
Przygotowanie się do zajęć
2
Studiowanie literatury
5
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
3
Praktyki
2
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
6
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
Liczba punktów ECTS
2
Download