Psychologia społeczna - Państwowa Wyższa Szkoła

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
KOD: M_34
ROK AKADEMICKI: 2014/2015
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
1. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr II
2. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
3. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
5 ECTS
Wykład – 30 godz.
Projekt – 30 godz.
Egzamin
Zaliczenie
dr Katarzyna Stasiuk
dr Katarzyna Stasiuk,
Broszkiewicz
4. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
5. FORMA I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
6. KOORDYNATOR MODUŁU
7. PROWADZĄCY MODUŁ
dr
Wojciech
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i
rządzących nimi prawidłowościach, rozumie społeczną
naturę relacji łączących jednostki grupy
K_W05
zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz
potrafi dobrać metody i techniki badawcze w celu
rozwiązania prostych problemów badawczych, rozumie na
czym polega specyfika
analizy psychologicznej, wie jak zaplanować i zrealizować
proste ilościowe i jakościowe badanie
empiryczne
K_W07
S1A_W04
S1A_W06
potrafi prawidłowo rejestrować i interpretować zjawiska
społeczne przy pomocy pojęć i teorii psychologicznych w
oparciu o zasady metodologii
U_01
posiada podstawową psychologiczną umiejętność
rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
U_02
potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem
społecznym, wspołdziałać w grupie, pracować w zespole
zadaniowym przyjmując w nich różne role,
K_01
K_U01
S1A_U01
K_U08
S1A_U08
K_K02
S1A_K02
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
Liczba godzin
2
3
1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
wykłady
Czym zajmuje się psychologia społeczna
- główne perspektywy teoretyczne (poznawcza, motywacyjna, społeczno –
kulturowa, ewolucyjna)
Poznanie społeczne
- schematy, skrypty
- heurystyki wydawania sądów
- złudzenia, które pozwalają żyć
Samowiedza
- jak tworzy się pojęcie Ja?
- motywy związane z Ja
- model utrzymywania samooceny
- autowaloryzacja
Konformizm
- przyczyny konformizmu
- konformizm informacyjny
- konformizm normatywny
- psychoza tłumu
- indukowanie emocji
Posłuszeństwo
- skąd się biorą autorytety
- źródła posłuszeństwa
- bezrefleksyjne posłuszeństwo
- eksperyment Stanleya Milgrama
- projekcja filmu Quiet Rage
- analiza przebiegu i wyników „Stanford Prison Experiment”
Agresja
- różne rodzaje agresji
- hipoteza frustracji – agresji
- płeć i agresja
- projekcja filmu „Korzenie zła”
Stereotypy i uprzedzenia
- komponenty uprzedzeń
3
4
4
4
4
4
4
- przyczyny uprzedzeń
- zmniejszenie uprzedzeń
- projekcja filmu „Anatomia uprzedzeń”
W8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Razem
Globalne dylematy społeczne
- dylemat więźnia
- problem „wspólnego pastwiska”
- jak zmieniać postawy społeczne
Ćwiczenia
Główne metody badań psychologii społecznej
- stawianie pytań i formułowanie hipotez
- rodzaje zmiennych
- metody korelacyjne
- badania eksperymentalne
Postawy i zmiana postaw
- czym są postawy
- skuteczna perswazja
- modele zmiany postaw
Wpływ społeczny
- reguła wzajemności, zaangażowanie i konsekwencja, niedostępność,
społeczny dowód słuszności, huśtawka emocji
- techniki wpływu wykorzystywane w sektach
Procesy grupowe
- facylitacja społeczna
- próżniactwo społeczne
- wpływ mniejszości i myślenie grupowe
Atrakcyjność interpersonalna
- socjobiologiczna teoria atrakcyjności społecznej
- koncepcje przywiązania
- etapy miłości
Zachowania prospołeczne
- typy zachowań prospołecznych
- cele działań prospołecznych
- socjobiologia i pomaganie innym
- norma pomagania
Stosowana psychologia społeczna
- marketing
- postawy wobec zdrowia i choroby
- ekologia
Kolokwium zaliczeniowe
3
4
4
4
4
4
4
4
2
60
IV. Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aronson E., Wilson T, Akert R. (1997) Psychologia Społeczna. Poznań: Zysk i s-ka Wydawnictwo s.c.
Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
Cialdini R., Kenrick, D., Neuberg S. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.
Aronson, E. i Wieczorkowska, G. (2001). Kontrola naszych myśli i uczuć. Warszawa: Jacek Santorski & Co
Wydawnictwo.
Kofta M., Szustrowa T. (1991) Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej. Warszawa
PWN.
Maison, D., Wasilewski, W. (red.). Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej. WarszawaKraków: Agencja Wasilewski
Pratkanis A., Aronson, E. (2004). Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień.
Warszawa: PWN.
Stephan, W., Stephan, C. (1999) Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Download