Podstawy statystyki i ekonometrii

advertisement
Uczelnia
Wydział
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Kierunek prawno-biznesowy
Studia pierwszego stopnia
Profil ogólnoakademicki
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Podstawy statystyki i ekonometrii
Tryb studiów
Rok studiów
Niestacjonarne
II
Semestr/-y
Status przedmiotu
podstawowy A
Język przedmiotu
polski
Forma zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
18
Ćwiczenia
IV
Inne formy zajęć (jakie?)
konwersatoria, lektoraty,
praktyki
18
Jednostka prowadząca Katedra (Zakład)
Zakład Statystyki i Ekonometrii
Koordynator
przedmiotu
Prof. dr hab. Wacława Starzyńska
Prowadzący zajęcia
wykład – dr Arkadiusz Kijek
ćwiczenia – mgr Mateusz Hałka
Wymagania wstępne
matematyka – wiedza na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia (wstawić tabelę)
Numer efektu
(symbol) bez
rozdzielania
na poziomy:
wiedzy,
umiejętności
i kompetencji
społecznych
Efekty kształcenia modułowe
01
Wykorzystać wielkości
statystyczne do opisu
zjawisk
Obliczać korelację między
dwoma zmiennymi
Ocenić zmienność zjawiska
w czasie
Poprawie dobrać dane do
modelu ekonometrycznego
Wykorzystać model
ekonometryczny do opisu
zjawisk
Wykład
Zakres tematów
02
03
04
05
student, który zaliczył
przedmiot, potrafi:
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów kształcenia
K_W,
K_U09
S1A_W0,
S1A_U08
K_U01,
K_U09
K_U03
S1A_U01,
S1A_U08
S1A_U03
K_ W06
S1A_W06
K_U04,
K_U05
S1A_U04,
S1A_U05





Zagadnienia wstępne związane ze statystyką
Opracowanie i prezentacja danych statystycznych
Wskaźniki struktury, wskaźniki natężenia oraz miary średnie
Analiza zróżnicowania i asymetrii
Korelacja dwóch cech mierzalnych i dwóch cech
niemierzalnych
 Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego
 Szacowanie parametrów strukturalnych modeli liniowych
metodą najmniejszych kwadratów
 Weryfikacja modeli liniowych
Metody
dydaktyczne
Liczba
godzin
18
wykład informacyjny, wykład problemowy
Ćwiczenia (inne formy zajęć)
Zakres tematów
Liczba
godzin
 Zagadnienia wstępne związane ze statystyką
 Opracowanie i prezentacja danych statystycznych
 Wskaźniki struktury, wskaźniki natężenia oraz miary średnie w
szeregu szczegółowym, rozdzielczym punktowym oraz
rozdzielczym przedziałowym
 Analiza zróżnicowania i asymetrii
 Korelacja dwóch cech mierzalnych i dwóch cech
niemierzalnych
 Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego
 Szacowanie parametrów strukturalnych modeli liniowych
metodą najmniejszych kwadratów
 Weryfikacja modeli liniowych
Metody
dydaktyczne
18
dyskusja dydaktyczna, wykład problemowy, prezentacja
multimedialna
Forma
śródsemestralne pisemne testy kontrolne, ocena ciągła (bieżące
zaliczenia
przygotowanie do zajęć i aktywność),
ćwiczeń
(innych zajęć)
Forma
egzamin pisemny
zaliczenia
przedmiotu
Literatura podstawowa
1. Praca zbiorowa pod red. W. Starzyńskiej, Podstawy statystyki, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2009
2. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii, zbiór zadań, PWN, Warszawa 2006
3.
4.
5.
Literatura uzupełniająca
1. S.Ostasiewicz, Statystyka -elementy teorii i zadania,Wyd AE Wrocław 2006
2. M. Sobczyk, Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
3. Praca zb. pod red. Gruszczyńskiego M. Podgórskiej M. Ekonometria i badania operacyjne,
SGH, Warszawa 2009
4. Kukała K. Wprowdzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa,
2009
5.
Nakład pracy studenta
6 Punktów ECTS
ilość godzin
godziny kontaktowe (liczba godzin wg planu studiów),
w tym:
36
- wykład
- ćwiczenia
- konwersatoria
- seminarium
- konsultacje
- lektorat
- inne (jakie):…………………………………………
18
18
przygotowanie do zajęć(łącznie dla wszystkich form):
80
przygotowanie do zaliczenia przedmiotu
(łącznie dla wszystkich form)
40
łącznie godzin: 156
ilość punktów ECTS: 6
Download