Elementy kryminologii - Państwowa Wyższa Szkoła

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: ELEMENTY KRYMINOLOGII
KOD: M_94
ROK AKADEMICKI: 2014/2015
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
6. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr VI
7. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
ECTS 2
9. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Ćwiczenia – 15 godz.
10. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zaliczenie z oceną
11. KOORDYNATOR MODUŁU
DR Roman Zdybel
12. PROWADZĄCY MODUŁ
DR Roman Zdybel
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
W_03
U_01
U_02
U_03
K_01
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie
do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie
do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
ma podstawową wiedzę
ogólną z zakresu kryminologii jako nauki
interdyscyplinarnej
dysponuje podstawową wiedzą z zakresu wiktymologicznej problematyki skali
i dynamiki przestępczości kryminalnej oraz funkcjonowania różnych grup i
związków przestępczych
ma podstawową wiedzę o rodzajach oddziaływań społecznych
neutralizujących skalę i dynamikę przestępczości oraz regulacji prawnej w tym
zakresie wynikającej z art.240 kk i 304 kpk
potrafi prawidłowo zinterpretować zjawiska społeczne (kulturowe, społeczne,
gospodarcze,) przy pomocy pojęć i przesłanek kryminologicznych mających
pośredni lub bezpośredni wpływ na zjawiska etiologii przestępczości
potrafi wykorzystać zdobytą podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
kryminologii do analizowania konkretnych zjawisk patologii społecznych jako
podłoża przestępczości
potrafi przygotowywać prace pisemne w formie kolokwium z zakresu tematyki
kryminologicznej z zastosowaniem pojęć tożsamych dla tej dziedziny nauki
rozumie potrzebę ciągłego uczenia oraz doskonalenia swojej wiedzy i
umiejętności z zakresu przyczynowości zjawisk kryminogennych z
wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków badawczych
K_W01
S1A_W01
K_W02
S1A_W02
K_W04
S1A_W04
K_U01
S1A_U01
K_U03
S1A_U03
K_U09
S1A_U09
K_K01
S1A_K01
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
1
2
Ćwiczenia
3
C1
Zdefiniowane problematyki objętej kryminologią jako nauki interdyscyplinarnej
Pauperyzacja społeczeństwa, transformacja ustrojowa i sprawność wykrywcza organów
ochrony prawnej jako czynniki oddziaływujące na skalę i dynamikę przestępczości kryminalnej
Wykorzystanie statystyki kryminalnej w badaniach podłoża i rozmiarów przestępczości
Podstawy prawne gromadzenia i weryfikacji danych w formie i metodyce statystyki
przestępczości……..
Typologia ofiar przestępstw
Następstwa i skutki zorganizowanej przestępczości kryminalnej
Zadania operacyjne i procesowe ( realizacji funkcji wykrywczej i dowodowej ) organów ochrony
prawnej w zakresie neutralizacji przestępczości kryminalnej
Resocjalizacja i skuteczność realizacji systemu terapeutycznego skazanych w warunkach
długotrwałej kary izolacyjnej pozbawienia wolności w kontekście konieczności umiesczenia w
Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Gostyninie
2
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
RAZEM
IV. Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu
Literatura podstawowa:
1. D.Jagiełło,Kryminologia,Zarys wykładu, PWSZ w Skierniewicach,2012r,
2. J.W.Wójcik,Kryminologia.Współczesne aspekty, Wolters Kluwer, stan prawny na 15.04.2014r,
Literatura uzupełniająca:
1. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne ,kryminologiczne i
kryminalistyczne, Wolters Kluwer 2011
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
1
15
Download