Podstawy psychologii - Państwowa Wyższa Szkoła

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY PSYCHOLOGII
KOD: M_33
ROK AKADEMICKI: 2014/2015
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
6. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr I
7. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
3 ECTS
9. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Wykład – 30 godz.
10. FORMA I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zaliczenie z oceną
11. KOORDYNATOR MODUŁU
dr Katarzyna Stasiuk
12. PROWADZĄCY MODUŁ
dr Katarzyna Stasiuk
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunki o obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
U_01
U_02
K_01
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
K_W01
S1A_W01
K_W06
S1A_W05
ma podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i
rozumie istotę psychologii jako nauki społecznej, jej miejsce
w systemie nauk oraz relacje z innymi naukami
ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie
konstytuującym rzeczywistość społeczną
wykorzystuje zdobytą wiedzę do formułowania sądów na
temat ludzkiego działania oraz przewidywania jego
społecznych konsekwencji
posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień
ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z
psychologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także zróżnicowanych źródeł
potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem
społecznym, współdziałać w grupie, pracować w zespole
K_U06
S1A_U06
K_U10
S1A_U10
K_K02
S1A_K02
zadaniowym przyjmując w nich różne role,
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
1
W1
W1
W2
W4
W5
W6
W7
W8
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
Liczba godzin
2
3
konwersatorium
Czym zajmuje się psychologia?
- cele psychologii
- historia psychologii
- miejsca pracy psychologów
Kierunki w psychologii
- psychoanaliza
- behawioryzm
- psychologia humanistyczna
Spostrzeganie
- etapy spostrzegania
- uwaga
- złudzenia w spostrzeganiu
Pamięć
- magazyny pamięci
- zaburzenia pamięci
- jak poprawić pamięć - mnemotechniki
Uczenie się
- warunkowanie klasyczne
- warunkowanie instrumentalne
- modelowanie
- wiedza obiektywna – wiedza subiektywna
- kalibracja wiedzy
Motywacja
- perspektywy teoretyczne
- piramida potrzeb Maslowa
- motywacje o podłożu społecznym
- motywacje o podłożu poznawczym
- motywacje a obraz JA
- nieświadomość motywów własnego działania
Emocje i stres
- biologiczne podstawy emocji
- teorie emocji
- emocje podstawowe
- wpływ emocji na funkcjonowanie człowieka
- czym jest stres i jak sobie z nim radzić
Psychopatologia
- zaburzenia psychiczne a norma
- zaburzenia osobowości
- zaburzenia lękowe
- zaburzenia dysocjacyjne
- zaburzenia emocjonalne
- schizofrenia
2
2
4
4
4
4
4
4
Kolokwium zaliczeniowe
Razem
2
30
IV. Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu
1. Mietzel G. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
2. Zimbardo, Ph., Ruch, F. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Eysenck, H., Eysenck, M. (2003) Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Kofta M., Szustrowa T. (1991) Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej. Warszawa
PWN.
5. Hock, R.R. (2002/2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Download