Między osobowością a charakterem, czyli psychologia, literatura i

advertisement
Między osobowością a charakterem, czyli psychologia, literatura i filozofia o
różnicach indywidualnych
Prowadzący: dr K. Banicki
Semestr: I
Najogólniej rozumianym celem kursu jest możliwie wieloaspektowa analiza idei, aby istniejące
pomiędzy ludźmi różnice – różnice w sposobie zachowania, myślenia, przeżywania emocji, a także
wartościowania napotykanych zjawisk – powiązać z trwałymi czasowo i trans-sytuacyjnie stałymi
własnościami owych ludzi (cechami). Przedmiotem uwagi, w szczególności, staną się nie tylko: (1)
uniwersalność owej idei oraz (2) rozmaitość sposobów, w jaki podjęta została ona i rozwinięta na
gruncie psychologii (zwłaszcza psychologii osobowości i psychologii klinicznej), literatury i filozofii, ale
także (3) sama jej zasadność, która budzić może uzasadnione wątpliwości w świetle niektórych
rezultatów uzyskanych na gruncie psychologii społecznej (np. badań Milgrama, Zimbardo, lub też
Darleya i Batsona) oraz odwołującego się do tych rezultatów tak zwanego sytuacjonizmu.
Download