dr Aleksandra Błachnio

advertisement
INSTYTUT PSYCHOLOGII
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ZGŁOSZENIE ZAJĘĆ
2017/2018
Prowadzący: dr Aleksandra Błachnio
Rodzaj zajęć: seminarium monograficzno-empiryczne
Wymiar godzinowy: 20 godz
Rok: 3
Semestr: 5 i 6
Typ studiów: niestacjonarne
Tytuł zajęć: Adaptacja kulturowa narzędzi w psychologii
starzenia się i starości
Podstawowe zagadnienia:
1. Psychologia starzenia się i starości jako nowy kierunek badań i dociekań
teoretycznych.
2. Pomiar kwestionariuszowy w psychologii.
3. Zasady konstruowania kwestionariusza.
4. Adaptacja kulturowa narzędzi.
5. Projekt adaptacji kulturowej narzędzia - pomiar.
8. Analiza wyników i dyskusja.
UWAGA! Studenci będą mieli okazję ustosunkować się do planu zajęć i
dokonać w nim uzasadnionych zmian pod kątem swoich aktualnych
zainteresowań i przyszłych obszarów aktywności zawodowej.
Literatura:
Błachnio, A. (2012). Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach
Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Brzeziński, J. (red.) (2006) Metodologia badań psychologicznych. Wybór
tekstów. Warszawa: PWN
Steuden, S. (2012) Psychologia starzenia się i starości. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań
Zeidler, W. (red.) (2011). Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania,
problemy. Warszawa: VIZJA PRESS & IT
Artykuły z czasopism naukowych z bazy EBSCO
Wymagania wstępne: BRAK
Warunki i forma zaliczenia: projekt
Data: 31.03.17
Podpis:
dr Aleksandra Błachnio
Download