dr Aleksandra Błachnio

advertisement
INSTYTUT PSYCHOLOGII
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ZGŁOSZENIE ZAJĘĆ
2017/2018
Prowadzący: dr Aleksandra Błachnio
Rodzaj zajęć: seminarium monograficzno-teoretyczne
Wymiar godzinowy: 30 godz
Rok: 2
Semestr:
Typ studiów: niestacjonarne
Tytuł zajęć: Psychologia starzenia się i starości
Podstawowe zagadnienia:
1. Psychologia starzenia się i starości jako nowy kierunek badań i dociekań
teoretycznych.
2. Studium różnicowe: starość fizjologiczna, psychologiczna, społeczna,
demograficzna, kulturowa, ekonomiczno-polityczna.
3. Przegląd teorii starzenia się: zegara biologicznego, sumowania się błędów,
chemicznych połączeń krzyżowych, autoimmunologiczną, witauktycznej.
4. Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym osób starych
5. Osobowościowe uwarunkowania procesu starzenia się
6. Kulturowe uwarunkowania procesu starzenia się
7. Uprzedzenia i stereotypy
8. Człowiek stary - PRACA PROJEKTOWA
UWAGA! Studenci będą mieli okazję ustosunkować się do planu zajęć i
dokonać w nim uzasadnionych zmian pod kątem swoich aktualnych
zainteresowań i przyszłych obszarów aktywności zawodowej.
Literatura:
Błachnio, A. (2012). Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach
Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Błachnio, A. (2007). Okres późnej dorosłości – prawda i mity. W: R. Ossowski, A.
Zwierzchowska-Ossowska (red.), Uniwersytety Trzeciego Wieku – dla siebie i innych.
Kraków
Kowalik, S. (2000) Wspomaganie rozwoju w procesie starzenia się. W: B. Kaja (red.)
Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja (t.2) Bydgoszcz:
Wydawnictwo Uczelniane WSP
Nelson, T.D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk
Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań
Zych, A.A. (1999) Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Katowice
Bromley, D.B. (1969) Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN
Hayflick, L. (1998) Jak i dlaczego się starzejemy. Warszawa: Książka i Wiedza
Minois, G. (1995) Historia starości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen,
Wydawnictwo Marabut
Obuchowski, K. (red.) (2002). Starość i osobowość, Bydgoszcz
Przybylski, R. (1998). Baśń zimowa. Esej o starości. Warszawa: Wydawnictwo Sic
Susułowska, M. (1989). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN
Wymagania wstępne: BRAK
Warunki i forma zaliczenia: projekt
Data:
31.03.17
Podpis:
dr Aleksandra Błachnio
Download