Jak starzeje się mózg ? Dr hab. Anna Kowalska Instytut Genetyki

advertisement
Jak starzeje się mózg ?
Dr hab. Anna Kowalska
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Siódma dekada Ŝycia jest okresem, w którym pojawiają się zmiany uznane
za wykładniki procesu starzenia się mózgu. WyraŜają się one ograniczeniem
sprawności intelektualnej, zaburzeniami pamięci, labilnością emocjonalną,
zaburzeniami snu, spowolnieniem ruchowym. Świadomość tych zaburzeń jest
często źródłem stanów depresyjnych, niepokoju i draŜliwości. Z całym naciskiem
naleŜy podkreślić, Ŝe zespół zmian związanych ze starzeniem mózgu zazwyczaj
nie występuje w swoim pełnym składzie, zaakcentowane są na ogół jego
poszczególne elementy i nie ma ścisłej granicy wieku ich występowania.
RozbieŜność
wieku
biologicznego
i
chronologicznego
jest
zjawiskiem
powszechnie znanym. Znajduje ona wyraz w pełnej sprawności biologicznej
i intelektualnej ludzi, którzy przekroczyli umowny wiek starości. Za okres
stanowiący granicę wieku dojrzałego i starości zwykło uwaŜać się okres od 65-70
roku Ŝycia.
Dlaczego się starzejemy ? Czy moŜemy opóźnić własną starość ? Pytania
te fascynują ludzkość od najdawniejszych czasów. Badania w dziedzinie
medycyny,
genetyki
i
biologii
stwarzają
szansę
na
poznanie
podłoŜa
molekularnego procesu starzenia. Zrozumienie mechanizmów starzenia się
mózgu powinno zainteresować kaŜdego z nas.
Download