i. z problematyki psychologii rehabilitacji

advertisement
SPIS TREŚCI – Tom 10
Wprowadzenie ............................................................................................................................ 7
I. Z PROBLEMATYKI PSYCHOLOGII REHABILITACJI
Ruth N o r t h w a y, Changing the balance of power? People with intellectual disabilities and
participatory research ………………………………………………………….……….. 13
Zmiana równowagi sił? Miejsce i rola osoby z upośledzeniem umysłowym w badaniach
naukowych (Streszczenie) ................................................................................................ 28
Wojciech O t r ę b s k i, Poczucie jakości życia osób z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem
umysłowym ..................................................................................................................... 31
Monika W ą t o r s k a, Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania w rolach społecznych
młodzieży o obniżonej sprawności umysłowej ..............................................................
51
Anna K u l i k, Wartość komunikacyjna wypowiedzi osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym – analiza dyskursu ................................................................................
81
Grzegorz W i ą c e k, Odniesienie prawidłowości procesów poznawczych do osób
głuchoniewidomych .......................................................................................................
97
Alina Ż u r e k, Obraz siebie osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Aspekt rehabilitacyjny 121
Urszula D ę b s k a, O wyższą jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin: Kilka uwag dla
tych, którzy borykają się z uciążliwościami udarów mózgowych ................................
145
II. Z TEORII I BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
Henryk G a s i u l, Relacja pomiędzy obiektywną a subiektywną perspektywą jako podstawa rozwoju
osobowego ....................................................................................................................
159
Paweł N o w a k, Stanisława S t e u d e n, Narcyzm a twórczość – ujęcie teoretyczne, możliwość
pomiaru .........................................................................................................................
207
Władysław C h a i m, Interpersonalne korelaty relacji religijnej ..........................................
219
Janusz M i c h a l e w s k i, Czynniki rozwoju modlitwy dzieci przedszkolnych (empiryczne badania
osób w wieku od 3 do 6 lat) .........................................................................................
237
Agnieszka K u l i k, Znaczenie relacji międzyludzkich dla dziewcząt w okresie dorastania. Refleksje
nad przemianami w postawach wobec koleżeństwa, przyjaźni i miłości ....................
261
Danuta O p o z d a, Treściowe właściwości poznawczej reprezentacji małżeństwa u młodzieży z
rodzin o niskiej integracji ............................................................................................
275
Marta M a k a r a – S t u d z i ń s k a, Obraz siebie pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i ich
współmałżonków .........................................................................................................
295
Anna S a ł ę g a, Psychologiczna analiza żalu postdecyzyjnego u osób dorosłych .............
313
Marian S t e p u l a k, Tożsamość etyczno-zawodowa psychologa w świetle kodeksów
etycznych ....................................................................................................................
335
III. PSYCHOLOGIA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
Zbigniew Z a b o r o w s k i, Teoria treści i form świadomości i jej implikacje badawcze ...
353
Władysław P r ę ż y n a, Rozwój psychologii religii z perspektywy przełomu wieków. Uwagi
ogólne ...........................................................................................................................
363
Janusz T r e m p a ł a, Najważniejsze dokonania psychologii rozwojowej w mijającym wieku 369
Irena O b u c h o w s k a, Psychologia kliniczno-wychowawcza w mijającym stuleciu oraz spojrzenie
w przyszłość ................................................................................................................
383
Piotr O l e ś, Maria O l e ś, Psychologia osobowości: bilans, perspektywy, wyzwania .......
393
Andrzej K o k o s z k a, Psychoterapia na przełomie II i III tysiąclecia ..............................
399
Psychologia na przełomie wieków – dyskusja z konferencji „Aktualia 2000” .....................
409
Lista recenzentów ................................................................................................................
436
Download