Sylabus

advertisement
1.
2.
3.
Przedmiot: PSYCHOLOGIA PRACY
Wymagania wstępne: brak
Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Ćwiczenia
30
7
Rok studiów
IV
Punkty ECTS
Prowadzący: mgr Dorota Molek tel. 80671, pok. 701/Z
Program przedmiotu:
Psychologia pracy – zastosowanie w organizacji i kierunki rozwoju
Testy, wywiady i inne narzędzia metodologiczne stosowane w psychologii pracy
Teoria i metoda badania ról organizacyjnych na podst. Kwestionariusza Belbina
Sposoby postępowania i kierowania pracownikami podczas zmian w organizacji
Metody i techniki współdziałania i kierowania konfliktem - ćwiczenia
Przedstawienie metod badania stresu oraz technik jego eliminacji bądź redukcji
Rola psychologii pracy w kształtowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników
(techniki relaksacji, medytacji, autosugestii i in.)
8) Efektywne sposoby uczenia się i zapamiętywania
9) Techniki badania osobowości i temperamentu
10) Mowa ciała i komunikacja werbalna
11) Strategie negocjacyjne, podstawowe techniki manipulacji w negocjacjach
12) Analiza i przeciwdziałanie manipulacji społecznej w organizacji
13) Zjawiska grupowe występujące w organizacji (konformizm, dyfuzja odpowiedzialności,
facylitacja, grupowe myślenie)
14) Techniki kreatywności, ćwiczenie twórczego myślenia,
6.
Metodyka zajęć: warsztaty (ćwiczenia, scenki, prezentacje) oraz konwersatoria – dyskusje,
rozważania.
7.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wiadomości: przekazanie wiedzy z zakresu podstaw psychologii pracy i psychologii
społecznej oraz metodologii stosowanej w psychologii pracy
Umiejętności: nauczenie sposobów skutecznej współpracy i kierowania ludźmi w oparciu o
wiedzę psychologiczną
8.
Forma zaliczenia: zaliczenie na stopień
9.
Literatura:
1. Aronson E., Człowiek – istota społeczna; PWN, Warszawa 1996;
2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi; GWP, Gdańsk1996;
3. Cooper C., Payne R., Stres w pracy, PWN, Warszawa 1987;
4. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji; PWN, Warszawa 1979;
5. Kożusznik B., Psychologia w pracy menedżera, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994;
6. Nęcka E., Trening twórczości, Wyd. Impuls, Kraków 1998;
7. Stankiewicz.J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999;
4.
5.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Wydział: ZI studia dzienne Kierunek: ZiM
Specjalność: Zarządzanie Pracą we
Współczesnej Firmie
1.
2.
3.
Przedmiot: PSYCHOLOGIA PRACY
Wymagania wstępne: brak
Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Wykład
30
7
Rok studiów
IV
Punkty ECTS
4.
Prowadzący: dr Adela Barabasz, tel.80666, pok. 801/Z, mgr Dorota Molek tel. 80671, pok. 701/Z
5.
Program przedmiotu:
1) Zakres przedmiotu, podstawowe definicje i zastosowanie praktyczne
2) Związek psychologii pracy z zarządzaniem przedsiębiorstwem
3) Podejmowanie ról w organizacji
4) Psychologiczne mechanizmy oceniania ludzi i podejmowania decyzji
5) Zmiana w organizacji – reakcje psychologiczne pracowników na zmiany
6) Sposoby uczenia się ludzi dorosłych, motywowanie do uczenia się i rozwoju
7) Pojęcie stresu, jego źródeł, sposobów badania i redukcji
8) Metody i techniki współdziałania i kierowania konfliktem
9) Związek osobowości i temperamentu z kompetencjami kierowniczymi
10) Komunikacja interpersonalna
11) Psychologiczne podstawy negocjacji
12) Psychologiczne mechanizmy dominacji i manipulacji w kierowaniu ludźmi
13) Procesy grupowe, dynamika i funkcjonowanie grup w organizacji
14) Rozwijanie kreatywności pracowników
6.
Metodyka zajęć: wykład, dyskusje, przedstawienie tematyki przy użyciu folii i środków
audiowizualnych, prezentacja fachowych narzędzi badawczych (testów, diagnoz)
7.
Cel dydaktyczny przedmiotu:
Wiadomości: przekazanie wiedzy z zakresu podstaw psychologii pracy i psychologii
społecznej
Umiejętności: nauczenie sposobów skutecznej współpracy i kierowania ludźmi w oparciu o
wiedzę psychologiczną
8.
Forma zaliczenia: egzamin
9.
Literatura:
1. Aronson E., Człowiek – istota społecza; PWN, Warszawa 1996;
2. DuBrin A., Praktyczna psychologia zarządzania; PWN, Warszawa 1979;
3. Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji; PWN, Warszawa 1979;
4. Kożusznik B., Psychologia w pracy menedżera, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994;
5. Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999;
6. Stankiewicz.J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999;
7. Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji; GWP, Gdańsk 1999;
Wydział: ZI studia dzienne Kierunek: ZiM
Specjalność: Zarządzanie Pracą we
Współczesnej Firmie
Download