Podstawy Psychologii Psychologia «nauka badająca powstawanie i

advertisement
Podstawy Psychologii
Psychologia «nauka badająca powstawanie i przebieg procesów psychicznych,
zajmująca się opisem i analizą cech psychicznych człowieka oraz regulacją jego stosunków z
otoczeniem»
1. psychologia funkcjonalna p. funkcjonalizm w zn. 4
2. psychologia postaci p. gestaltyzm
3. psychologia wychowawcza «dział psychologii obejmujący całokształt zagadnień
związanych z wychowaniem i nauczaniem człowieka w różnych okresach jego życia»
4. psychologia zwierząt p. zoopsychologia
‹psycho- + -logia›
Ad. 1
funkcjonalizm
1.
«kierunek we współczesnej architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej, którego
głównym założeniem jest uznanie nadrzędności funkcji, od której uzależnione są elementy
techniczne i estetyczne»
2.
«w metodologii nauk: pogląd, według którego z nauki należy usunąć pojęcie
przyczyny zjawisk i poprzestać na badaniu ich funkcjonalnych zależności»
3.
praw. «kierunek w teorii prawa występujący głównie w USA od początku XX w.,
reprezentujący tendencję do przestawienia badań prawniczych z abstrakcyjnych rozważań nad
normami prawnymi na konkretną analizę społecznych skutków tych norm»
4.
psych. «kierunek w psychologii XX w., wysuwający na pierwszy plan badanie i
wyjaśnianie funkcji zjawisk psychologicznych oraz ich roli w życiu człowieka; psychologia
funkcjonalna»
5.
socjol. etn. «kierunek powstały z opozycji do ewolucjonizmu w pierwszej połowie XX
w., dążący do wyjaśniania faktów, zjawisk i procesów społecznych przez ustalanie funkcji,
jaką one pełnią w kulturze danego społeczeństwa»
‹ang. functionalism, od functional›
Ad. 2
gestaltyzm psych. «kierunek w psychologii XX w., głoszący, że życie psychiczne
składa się z pewnych całości (postaci), które mają swoistą formę, nie dającą się sprowadzić
do cech ich części składowych (elementów psychicznych); psychologia postaci»
‹od niem. Gestalt ‘postać’›
Ad. 4
zoopsychologia «nauka biologiczna badająca reakcje umysłowe, instynkty i
zachowanie się zwierząt, ich źródła i mechanizmy; psychologia zwierząt»
‹zoo- + psychologia›
INTROSPEKCJONIZM – STRUKTUALIZM
introspekcjonizm psych.
a)
«kierunek uznający introspekcję za podstawową metodę poznawania zjawisk
psychicznych»
b)
«skłonność do introspekcji»
‹od introspekcja›
INTROSPEKCJA
introspekcja psych. «obserwowanie, badanie własnych przeżyć psychicznych, będące
jedną ze stosowanych w psychologii metod opisu, interpretacji i analizy życia psychicznego;
samoobserwacja»
‹ang. introspection, od introspect, od p.-łac. introspectus ‘patrzenie do wewnątrz’›
Podstawy Psychologii
BEHAVIORYZM
behawioryzm [wym. bihewioryzm] «kierunek w psychologii XX w., oparty na
pragmatyzmie, głoszący, że przedmiotem badań psychologicznych może być tylko
dostrzegalne zachowanie się ludzi i zwierząt, nie zaś niedostępne dla obserwatora zjawiska
psychiczne»
‹ang. behaviourism, od behaviour ‘zachowanie się’›
NEOBIHAVIORYZM
neobehawioryzm [wym. neobihewioryzm] psych. «współcześnie dominująca odmiana
behawioryzmu koncentrująca się na badaniu złożonych czynności i zachowań,
interpretowanych w kategoriach celu, do którego prowadzą, a nie jedynie w kategoriach
prostych reakcji na bodźce»
‹neo- + behawioryzm›
PSYCHOANALIZA
psychoanaliza
1.
«kierunek w psychologii XX w., stworzony przez S. Freuda, wyjaśniający strukturę,
funkcjonowanie i rozwój osobowości człowieka działaniem nieświadomych instynktów,
popędów i dążeń, pozostających we wzajemnym konflikcie»
2.
«metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykrywaniu, interpretacji i
rozwiązywaniu nie uświadamianych konfliktów emocjonalnych i utajonych kompleksów
pacjenta»
‹psycho- + analiza›
Download