Tematy do egzaminu z Psychologii Ogólnej

advertisement
Tematy do egzaminu z Psychologii Ogólnej.doc
(54 KB) Pobierz
Tematy do egzaminu z Psychologii Ogólnej (2013/2014) Pedagogika Specjalna
1.
Główne nurty w psychologii
 Strukturalizm
 Psychologia postaci
 Funkcjonalizm
 Podejście psychodynamiczne
 Behawioryzm
 Psychologia humanistyczna
 Psychologia poznawcza
 Psychologia ewolucyjna
 Neuronauka poznawcza.
2.
Neurobiologiczne podłoże zachowań i procesów psychicznych
 Historia i poglądy współczesne
 Funkcjonalna neuroanatomia ośrodkowego (kora i omawiane struktury podkorowe) i obwodowego
układu nerwowego
3.
Procesy poznawcze jako mechanizm regulacji zachowania
 Uwaga - rodzaje, funkcje, zaburzenia
 Pamięć - klasyfikacja w oparciu o kryterium czasu i ze względu na stopień świadomości. Koncepcja
pamięci operacyjnej (roboczej). Zaburzenia pamięci
 Myślenie - podstawowe operacje umysłowe. Strategie i sposoby rozwiązywania problemów
 Uczenie się - percepcyjne, asocjacyjne (warunkowanie klasyczne i instrumentalne). Habituacja.
Modelowanie-uczenie się społeczne
 Język i komunikacja niewerbalna - drogi przekazu informacji językowej, filo-i -ontogeneza języka
dźwiękowego. Mózgowe obszary mowy. Okres krytyczny w rozwoju języka. Komunikacja niewerbalna
-uniwersalna i specyficzna kulturowo
4. Popędy i motywacje
 Popędy jako potrzeby biologiczne służące utrzymaniu homeostazy i nie związane z homeostazą.
Fizjologiczne i behawioralne mechanizmy regulacji popędów
 Potrzeby psychiczne i społeczne. Optymalny poziom pobudzenia-prawo Yerkesa/Dotlona. Konflikt
motywacyjny
 Problem motywacji w głównych nurtach psychologii - podejście etologiczne, socjobiologiczne,
psychodynamiczne, behawiorystyczne, koncepcja psychologii humanistycznej (hierarchia potrzeb
Maslow’a) i poznawczej
5. Emocje
 Czemu służą?
 Anatomiczne substraty emocji - teoria Jamesa/Langego, Cannona/Barda
 Papeza, współczesne poglądy. Lateralizacja emocji-hipoteza Walencji.
 Relacje procesów emocjonalnych i poznawczych.
 Emocje podstawowe - podejście oparte o kryterium uniwersalności, ewolucyjne, prototypowe.
 Strach i lęk jako model emocji negatywnych.
 Emocje pozytywne - układ nagrody, a przyjemność, miłość, przyjaźń.
 Emocje a płeć.
 Emocje w rozwoju osobniczym
6. Zaburzenia emocjonalne
 Zaburzenia lękowe wg klasyfikacji ICD-10
 Skąd biorą się lęki - perspektywa psychologiczna i biologiczna
 Zaburzenia nastroju wg ICD-10
 Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń nastroju (teoria poznawcza Becka, teorie
psychodynamiczne, koncepcja wyuczonej bezradności)
 Etiologia zaburzeń nastroju z perspektywy biologicznej (czynniki genetyczne, endokrynologiczne,
neurochemiczne, związane z rytmem biologicznym, korelaty neuroanatomiczne)
 Strategie terapeutyczne w zaburzeniach emocjonalnych
7. Stres
 Fazy reakcji stresowej wg Seyle’go
 Fizjologia stresu
 Stres a układ immunologiczny, choroby związane ze stresem
 Źródła stresu (Koncepcja zmian życiowych), stresory uniwersalne
 Psychologiczne koncepcje stresu (Poznawczo-transakcyjna teoria stresu, Teoria zachowania
zasobów)
 Strategie radzenia sobie ze stresem - zorientowane na problem/zorientowane na emocje
 Osobowość a radzenie sobie ze stresem
 Stres a kultura
8. Zachowania agresywne
 Agresja afektywna i instrumentalna
 Biologiczne korzenie agresji (podłoże neuroanatomiczne agresji afektywnej i instrumentalnej,
interakcja geny/środowisko)
 Teoria Frustracja-Agresja
 Agresja jako rezultat uczenia się społecznego
 Wpływy socjalizacyjne a rozwój zachowań agresywnych (rodzice, grupa rówieśnicza, TV, Internet)
 Płeć a zachowania agresywne
 Cechy osobowości predysponujące do zachowań agresywnych
 Czynniki sytuacyjne a skłonność do agresji
9. Psychologia różnic indywidualnych
 Osobowość - teorie oparte na pojęciu cechy (Allport, Cattell, Eysenck, „Wielka Piątka”). Podejście
nomotetyczne vs. idiograficzne, struktura osobowości wg Freuda oraz mechanizmy obronne
 Temperament jako biologiczny składnik osobowości – interakcja genów i środowiska (genetyka
behawioralna), środowisko wspólne i specyficzne, Regulacyjna Teoria Temperamentu,
Behawioralno-Genetyczna Teoria Temperamentu, Teoria Poszukiwania Doznań, badania nad
temperamentem u dzieci (temperament trudny, dobroć dopasowania, nisza rozwojowa). Zaburzenia
osobowości
 Inteligencja - prekursorzy badań nad inteligencją, pomiar inteligencji, struktura inteligencji koncepcja Spearmana, Vernona, Cattella, Thurstone’a, Sternberga, Gardnera. Współczesny pogląd na
strukturę inteligencji. Inteligencja emocjonalna i społeczna. Biologiczne uwarunkowania inteligencji badania z zakresu neurofizjologii i genetyki zachowania. Bieguny inteligencji - wybitne zdolności,
niepełnosprawność intelektualna
 Style funkcjonowania – styl, a strategia, style poznawcze (zależność niezależność od pola,
refleksyjność-impulsywność, abstrakcyjność-konkretność, wewnętrzne-zewnętrzne umiejscowienie
kontroli), style radzenia sobie (omówione w temacie Stres), style afektywne (omówione w temacie
Emocje – hipoteza walencji)
Plik z chomika:
tully_15
Inne pliki z tego folderu:
Psychologia ogólna - wykłady.docx (172 KB)
 SYLABUS Psychologia Ogólna prof Zagrodzka.doc (120 KB)
 Tematy do egzaminu z Psychologii Ogólnej.doc (54 KB)

Inne foldery tego chomika:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 Filozofia
 Historia Wychowania
 Pedagogika
 Podstawy pedagogiki
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski


Regulamin serwisu
Polityka prywatności


Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download