Psychologia społeczna

advertisement
XIII B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH
XIII10 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
Nazwa przedmiotu
Psychologia społeczna
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu
XIII10
Studia
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Filologia polska
Studia II stopnia
Stacjonarne
Rodzaj przedmiotu
Przedmiot specjalności asystent kadr …
Rok i semestr studiów
Rok II, semestr 4
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu
Dr Tomasz Gosztyła
Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób
prowadzących) zajęcia z przedmiotu
Dr Tomasz Gosztyła, dr Danuta Ochojska
Cele zajęć z przedmiotu
•
•
•
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami psychologii
społecznej, a także metodami badawczymi i głównymi zagadnieniami współczesnej
psychologii społecznej; wiedza uzyskana na zajęciach powinna stanowić dla
studentów podstawę do dalszych studiów i praktycznych działań w obrębie dziedzin
korzystających z dorobku psychologii.
Poznanie i zrozumienie przez studentów struktury życia psychicznego i zachowań
człowieka, podstawowych procesów psychicznych – praw i prawidłowości
rządzących tymi procesami oraz czynników determinujących ich przebieg, a także
zapoznanie z różnymi koncepcjami psychologicznymi człowieka.
Zapoznanie z prawidłowościami funkcjonowania jednostki w grupie społecznej,
z wiedzą dotycząca determinant ludzkiego zachowania oraz z niektórymi zjawiskami
społecznymi i ich skutkami.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia
Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii i nauk społecznych.
W01 Student/ka charakteryzuje koncepcje psychologiczne
człowieka w głównych nurtach współczesnej psychologii.
W02 Student/ka definiuje podstawowe procesy poznawcze
oraz ich przebieg i strukturę.
W03 Student/ka opisuje wpływ emocji i motywacji na
przebieg procesów poznawczych i sprawność działania.
U01 Student/ka rozpoznaje typy sytuacji trudnych
i wyjaśnia ich znaczenie dla funkcjonowania człowieka.
U02 Student/ka trafnie określa czynniki determinujące
spostrzeganie innych ludzi oraz wnioskowanie o ich
cechach, intencjach i przyczynach zachowań.
K01 Student/ka potrafi rozpoznać konformizm oraz
czynniki powodujące jego nasilenie lub osłabienie.
Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
Wykład – 15 godz.
Treści programowe
1. Pojęcie, przedmiot i zakres psychologii społecznej
2. Procesy poznawania świata i ich organizacja: schematy poznawcze i ich funkcjonowanie
3. Rozumienie i wyjaśnianie procesów i zdarzeń społecznych; spostrzeganie ludzi i siebie i jego
uwarunkowania
4. Grupy społeczne i procesy w ich obrębie
5. Konformizm; podatność na wpływ społeczny i autorytety
6. Formy i następstwa wpływu społecznego
7. Konflikty interpersonalne i międzygrupowe
8. Zachowania antyspołeczne; sytuacyjne uwarunkowania agresji; sposoby redukowania przemocy
9. Postawy, ich struktura, cechy i geneza; oddziaływania w celu zmiany postaw
10. Uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja, przyczyny ich powstawania uprzedzeń i
stereotypów. Koncepcja „kozła ofiarnego”. Sposoby redukowania uprzedzeń
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacja multimedialną.
Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
egzamin
Metody i kryteria oceny
Pisemny test oraz rozmowa sprawdzające wiedzę studenta
i umiejętność jej zastosowania.
Całkowity nakład pracy studenta
Udział w wykładach – 15 godzin.
potrzebny do osiągnięcia założonych
efektów w godzinach oraz punktach
Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin.
ECTS
Lektura obowiązkowa – 25 godzin.
Lektura uzupełniająca – 15 godzin.
Egzamin pisemny – 1,5 godzina.
Egzamin ustny – 1,5 godzina.
Analiza psychologiczna – 12 godzin.
Suma godzin: 100
Punkty ECTS: 4
Język wykładowy
polski
Praktyki zawodowe w ramach
Nie przewiduje się.
przedmiotu
Literatura
Literatura podstawowa:
Aronson E., Wilson D., Akert R. Psychologia społeczna.
Z listy wybierane są pozycje bibliograficzne (w
Serce i umysł. Poznań 1997.
porozumieniu z prowadzącym przedmiot na zajęciach
organizacyjnych).
Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.
Gdańsk 1999.
Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka.
Warszawa 1998.
Mika S. Psychologia społeczna. Warszawa 1986.
Tomaszewski T. (red.). Psychologia ogólna. Warszawa
1995.
Literatura uzupełniająca dla studentów szczególnie
zainteresowanych problematyką zajęć do wykorzystania w
przyszłej pracy zawodowej.
Tomaszewski T. Główne idee współczesnej psychologii.
Warszawa 1984.
Wosińska, W. Psychologia życia społecznego. Gdańsk
2004.
Zimbardo P. Psychologia i życie. Warszawa: 1999.
Literatura uzupełniająca:
Aronson, E. (red.) Człowiek istota społeczna. Wybór
tekstów. Warszawa 2002.
Forsterling, F. Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i
zastosowanie. Gdańsk 2005.
Kofta, M. i Szustrowa, T. (red.) Złudzenia, które pozwalają
żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości.
Warszawa 2001.
Krahe, B. Agresja. Gdańsk 2004.
Leary, M. Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce
autoprezentacji. Gdańsk 2005.
Lewicka M., Grzelak J. Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk
2002.
Lindsay P., Norman D. Procesy przetwarzania informacji u
człowieka. Warszawa 1984.
Matczak A., Włodarski Z. Wprowadzenie do psychologii.
Warszawa 1996.
Nelson, T. D. Psychologia uprzedzeń. Gdańsk 2003.
Nęcki Z. Psychologiczne uwarunkowania wzajemnej
atrakcyjności. Wrocław 1975.
Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. Podstawy
psychologii. Kraków: 1998.
Skarżyńska, K. Spostrzeganie ludzi. Warszawa 1981.
Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii
społecznej. Seria: Wykłady z Psychologii, tom 8. Warszawa
2004.
Download