NST_MODU£_Zastosowanie analizy zachowania do rozwijania

advertisement
MODUŁ 1 praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis
tryb niestacjonarny
Zastosowanie analizy zachowania do rozwijania zachowań
Nazwa modułu
pożądanych i redukowania zachowań trudnych
Warunkiem uczestnictwa w module jest wcześniejsze
zaliczenie
wykładu
specjalizacyjnego
„Kształtowanie
i
Warunki uczestnictwa
modyfikacja zachowania”. Pożądane są kompetencje i
zainteresowania takie, jak dla całego bloku specjalizacyjnego.
Moduł skierowany jest do studentów chcących nauczyć się
metod skutecznego kształtowania i zmieniania zachowania
ludzi, którzy potrzebują pomocy w tym względzie. Studenci
uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na
identyfikowanie wzmocnień stojących za konkretnymi
zachowaniami. Dowiedzą sie, jak wykorzystać wiedzę o
wzmocnieniach do rozwijania tych zachowań, które są
pożądane i do redukowania tych, które są niepożądane.
Nauczą się planować i wdrażać różnorodne oddziaływania
modyfikujące zachowanie. Zdobędą umiejętności
Adresaci modułu i cel zajęć
dokonywania rzetelnych pomiarów zachowania,
pozwalających na obiektywną ocenę skutków podjętych
oddziaływań. Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla
aktualnych, bądź przyszłych terapeutów osób z zaburzeniami
rozwoju i zachowania (w szczególności ze spektrum
autyzmu), rodziców, wychowawców, animatorów, opiekunów
dzieci. Skorzystać mogą także osoby zajmujące się
motywowaniem i zmianą zachowań ludzi w innych
kontekstach, jak trenerzy, coachowie, menedżerowie, czy
kierownicy różnego szczebla.
Kierownik
Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – Kierownik Katedry Analizy
Zachowania na Wydziale Psychologii SWPS. Doktorat w
1991r., habilitacja w 1998r., profesura w 2008r. Członek
Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej,
Biogram kierownika modułu
Association for Behavior Analysis: International oraz
Association for Contextual Behavioral Science.
Zainteresowania naukowe: stosowana analiza zachowania,
terapia akceptacji i zaangażowania oraz psychologia
biologiczna.
PRAKTYKI 62 godz. (tryb niestacjonarny) do modułu Zastosowanie analizy zachowania do
rozwijania zachowań pożądanych i redukowania zachowań trudnych
tryb niestacjonarny
Osoba odpowiedzialna
Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Zmiana zachowań własnych.
W ramach realizacji tej części praktyk zadaniem studentów
Treść praktyk 10 godz.
będzie dokonanie wyboru zachowania własnego, które
należałoby rozwinąć, lub zredukować, oraz ułożenie i
wdrożenie programu modyfikacji zachowania.
Warunki zaliczenia i kryteria
Rozliczeniem tej części praktyk będzie przygotowanie raportu
oceny praktyk
z realizacji interwencji. Raport będzie oceniany na stopień.
Instytucje i osoby przyjmujące
Nie dotyczy.
Na pierwszym spotkaniu, które będzie trwało 6 godzin
lekcyjnych i będzie miało miejsce na pierwszym lub drugim
zjeździe, ustalone będą podstawowe zasady realizacji praktyk.
Dalsze konsultacje będą miały miejsce w e-learningu. Na
ostatnim spotkaniu, trwającym 4 godziny lekcyjne i
Organizacja praktyk
odbywającym się na ostatnim lub przedostatnim zjeździe w
semestrze, omówione będą zrealizowana interwencje, a
także podsumowana całość modułu. Na tym spotkaniu
odbędzie się także krótki test wiadomości teoretycznych
dotyczących całości modułu.
Prowadzący praktyki
Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Kierownik Katedry Analizy Zachowania na Wydziale
Psychologii SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii
Biogram prowadzącego praktyki
Behawioralnej, Association for Behavior Analysis:
International oraz Association for Contextual Behavioral
Science.
Rozwijanie zachowań pożądanych.
W ramach tej części praktyk studenci będą poznawać zasady i
procedury prowadzące do wytwarzania nowych zachowań,
Treść praktyk 26 godz.
do zwiększania częstości pojawiania się zachowań, które już
występują, generalizacji umiejętności na różne sytuacje i
utrzymywania się ich w czasie.
Warunkiem zaliczenia tej części praktyk będzie aktywna
Warunki zaliczenia i kryteria oceny
obecność na zajęciach. Pytania z tej części praktyk pojawią się
praktyk
na teście kończącym semestr (patrz praktyka „Zmiana
zachowań własnych”.
Instytucje i osoby przyjmujące
Nie dotyczy.
Praktyki będą miały charakter warsztatów prowadzonych w
SWPS. Odbywać się będą w postaci zblokowanej w jeden lub
Organizacja praktyk
dwa weekendy pomiędzy terminami zjazdów wyznaczonych
dla studentów studiów niestacjonarnych.
Prowadzący praktyki
dr Rafał Kawa
Dr Rafał Kawa - adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Biogram prowadzącego praktyki
Warszawskiego, doktorat – 2010, Wydział Psychologii UW;
2007 – ukończone studia podyplomowe ”Stosowana analiza
zachowania”, SWPS.
Redukowanie zachowań trudnych i niepożądanych.
W ramach tej części praktyk studenci będą poznawać zasady i
procedury prowadzące do eliminowania lub zmniejszania
częstości angażowania się ludzi w zachowania
Treść praktyk 26 godz.
nieprzystosowawcze, trudne i społecznie lub osobiście
niepożądane, w tym agresywne. Dyskusji poddane będą
metody prowadzenia analizy funkcjonalnej zachowań
trudnych, a także etyczne etyczne aspekty stosowania
oddziaływań awersyjnych.
Warunkiem zaliczenia tej części praktyk będzie aktywna
Warunki zaliczenia i kryteria oceny
obecność na zajęciach. Pytania z tej części praktyk pojawią się
praktyk
na teście kończącym semestr (patrz praktyka „Zmiana
zachowań własnych”.
Instytucje i osoby przyjmujące
Nie dotyczy.
Praktyki będą miały charakter warsztatów prowadzonych w
SWPS. Odbywać się będą w postaci zblokowanej w jeden lub
Organizacja praktyk
dwa weekendy pomiędzy terminami zjazdów wyznaczonych
dla studentów studiów niestacjonarnych.
Prowadzący praktyki
dr Jacek Kozłowski
Dr Jacek Kozłowski - adiunkt w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego; doktorat – 2005, Instytut
Biogram prowadzącego praktyki
Psychologii UG. Przez wiele lat ściśle współpracował z
gdańskim Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno
Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
Download