FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

advertisement
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
I.
Nazwa i adres Wykonawcy
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: .……………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………..
Tel./fax Wykonawcy.: ………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail Wykonawcy…………………………………………………………………………………………….
REGON: ………………………………………………….. NIP: …………………………………………………………
II.
Nazwa i adres Zamawiającego
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ulica: Chodakowska 19/31
kod, miejscowość: 03-815 Warszawa
NIP: 118-01-97-245
REGON: 011947981
www.swps.pl
W związku z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki
opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiam/y ofertę.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wybrane szkolenia (należy wypełnić te części, które Państwa dotyczą):
Lp./
Nr
części:
1
2
3
4
5
6
7
8
Tytuł szkolenia:
1
Psychologia
wsparcia
i motywacji
Metodyka
hiszpańska
Adobe Photoshop
(w kontekście
tworzenia
kreatywnych CV)
Warsztat
Akredytacyjny
Teorii Ról
Zespołowych wg
M. Belbina
Asertywność
w relacjach
zawodowych
Jak rozwinąć
kreatywność –
warsztat
innowacyjnych
metod i narzędzi w
działaniu
Warsztat
samoświadomości
odkrywania misji
zawodowej
Zarządzanie
projektami
Miejsce
realizacji
zamówienia:
2
Planowana
liczba
uczestników
w okresie
realizacji
zamówienia:
3
Warszawa
5
Warszawa
3
Warszawa
4
Warszawa
3
Warszawa
6
Warszawa
9
Warszawa
7
Warszawa
7
Oferowana kwota
brutto za jednego
uczestnika:
Oferowana kwota
brutto za całość
zamówienia:
4
5
W przypadku podmiotów gospodarczych:
Informacja o zastosowanej stawce VAT:
W oferowanej kwocie brutto zastosowano następującą stawkę VAT: ………………………. .
Usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest finansowana w 85% ze środków
europejskich, w 15% z dotacji celowej z budżetu Państwa na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi zawartej w dniu 27.01.2011 r. (nr umowy
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy indywidualnej interpretacji
od właściwego organu podatkowego dotyczącą stawki VAT.
Oferowana cena zawiera:
 przeprowadzenie szkolenia i egzaminu;
 przeprowadzenie testów wiedzy dla uczestników przed i po szkoleniu, sporządzenie
krótkiego raportu podsumowującego wyniki testów oraz dostarczenie całości dokumentacji
do Zamawiającego w ciągu 5 dni od zakończenia szkolenia;
 prowadzenie listy obecności, wypełnienie karty czasu pracy oraz ich dostarczenie do
Zamawiającego w ciągu 5 dni od zakończenia szkolenia;
 prowadzenie wszelkiej dokumentacji projektowej na formatkach dostarczonych przez
Zamawiającego;
 zapewnienie sali szkoleniowej (tylko w przypadku części 3);
 materiały szkoleniowe dla uczestników;
 wydanie uczestnikowi/-kom dokumentu poświadczającego udział w szkoleniu (np. certyfikat,
zaświadczenie).
Oświadczam, że :




zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje
niezbędne do przygotowania oferty;
w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;
wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe;
uważam się związany z niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu
składania oferty.
........................................................................................
data oraz czytelny podpis Wykonawcy
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM
Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu dotyczącym
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w ramach projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe
lub kapitałowe z Zamawiającym, przez które rozumie się: wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności:
1. Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
.........................................................................................
data oraz czytelny podpis Wykonawcy
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
Oświadczam, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej dotyczące:

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia poprzez
wykazanie zrealizowania co najmniej 60 godzin szkoleniowych z tematyki Psychologii
wsparcia i motywacji i/lub Metodyki hiszpańskiej i/lub Adobe Photoshop (w kontekście
tworzenia kreatywnych CV) i/lub Warsztatu Akredytacyjnego Teorii Ról Zespołowych wg
M. Belbina i/lub Asertywność w relacjach zawodowych i/lub Jak rozwinąć kreatywność –
warsztat innowacyjnych metod i narzędzi w działaniu i/lub Warsztatu samoświadomości
odkrywania misji zawodowej i/lub Zarządzania projektami.
.........................................................................................
data oraz czytelny podpis Wykonawcy
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚWIADCZENIE O ZAANGAŻOWANIU W REALIZACJĘ INNYCH PROJEKTÓW
Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu dotyczącym
przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w ramach projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że:
1. Aktualnie nie jestem/jestem1 zaangażowany(a) w realizację innych projektów finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jak również w ramach innych
programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO):
Lp.
Nazwa beneficjenta i nr
umowy o dofinansowanie
projektu
Pełnione
stanowisko(a) w
projekcie
Forma
zatrudnienia
Wymiar
zaangażowania
(etat/godziny)
2. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz innych podmiotów nie przekracza/przekracza2
240 h miesięcznie.
Powyższe dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach
stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
3. W trakcie obowiązywania umowy zobowiązuję się do spełnienia warunku dotyczącego
zachowania łącznego wymiaru zaangażowania zawodowego (zgodnie z zapisami wskazanymi
w punkcie 2) nieprzekraczającego 240 godzin miesięcznie.
niewłaściwe wykreślić
niewłaściwe wykreślić
3 niewłaściwe wykreślić
4 jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję
Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS,
Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą
1
2
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Aktualnie nie jestem/jestem3 zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu
Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (PO KL)4 tj. w:
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres instytucji)
na stanowisku ……………………………………………………………………………
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie mojego
zaangażowania w realizację projektów NSRO oraz w sytuacji przekroczenia wskazanego łącznego
miesięcznego wymiaru pracy zawodowej wynoszącego 240 godzin.
…………….…………………………………………..
data oraz czytelny podpis Wykonawcy
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks 22 517 96 25
www.swps.pl
Download