Warszawa, 15 października 2014 r. Komentarz ekspercki

advertisement
Warszawa, 15 października 2014 r.
Komentarz ekspercki. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
Wsparcie psychologa w walce z rakiem
Dane zaczerpnięte z raportu „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 r.” pokazują, że w tym
samym roku w Polsce do rejestru nowotworów złośliwych wpłynęły informacje o ponad
138 tys. nowych zachorowań i odnotowano prawie 93 tys. zgonów z tego powodu.
Obserwowane trendy pokazują, że nowotwory są na 1. miejscu przyczyn umieralności
kobiet przed 65 rokiem życia, a podobna tendencja widoczna jest u mężczyzn. Najczęściej
występujący typ raka u kobiet to rak piersi, płuca i jelita grubego.
Psychologowie zdrowia coraz intensywniej promują stosowanie interwencji
psychospołecznych, ponieważ liczne badania potwierdzają, że chorujący na nowotwory,
którzy zostają poddani tego typu interwencjom, częściej wracają do pracy zawodowej, są
aktywniejsi życiowo i przejawiają mniej zaburzeń nastroju. Jest to tym ważniejsze, że
zdaniem wielu badaczy istnieje związek między indywidualnym rozumieniem choroby
nowotworowej – w tym raka piersi – a zachowaniami związanymi z określonymi
strategiami radzenia sobie z nim.
Celem interwencji psychologicznych jest przede wszystkim redukcja negatywnych emocji i
zmniejszenie cierpienia pacjentów. Współcześnie uważa się więc, że właściwe leczenie
chorych wymaga wyjścia poza model biomedyczny i uwzględnienie opisywanego przez
Sheridana i Radmacher modelu biopsychospołecznego. Model ten zakłada istnienie
związku „psychika-ciało” i proponuje uwzględnianie w leczeniu raka pośredniej, psychicznej
drogi oddziaływania na funkcjonowanie fizyczne pacjenta. I tak do biopsychospołecznych
uwarunkowań raka można zaliczyć predyspozycje genetyczne, czynniki behawioralne i
środowiskowe, układ odpornościowy i wpływ stresu na jego wydolność oraz cechy
osobowości.
W obszarze osobowościowym, zdaniem Eysencka, na „osobowość rakową” składa się
skłonność do reagowania na stres poczuciem bezradności oraz skłonność do tłumienia
reakcji emocjonalnych. Sheridan i Radmacher cytują też opinie, że z raka piersi wychodzą
zwycięsko te kobiety, które mają w sobie ducha walki, ujawniają swoje emocje, aktywnie
utrzymują kontakty z innymi ludźmi oraz korzystają ze wsparcia społecznego. Zdaniem
innych badaczy również własna skuteczność jest czynnikiem zasobów osobowościowych,
który może ułatwić radzenie sobie w sytuacji choroby. Zdaniem Bandury postrzegane przez
chorego kompetencje i postrzeganie własnej skuteczności mają kluczowe znaczenie w
walce z chorobą, ponieważ odnoszą się do umiejętności radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami poprzez sprawowanie nad nimi skutecznej kontroli. W konsekwencji ludzie z
wysoką własną skutecznością wkładają więcej wysiłku w walkę z chorobą i są w niej
bardziej wytrwali niż ludzie z niską własną skutecznością. Szybciej też odzyskują utracone
zasoby i elastyczniej przekształcają swoje cele. Ponadto mają większą umiejętność
tworzenia i utrzymywania wspierających relacji społecznych, niezbędnych w sytuacji
choroby przewlekłej jaką jest rak.
Interwencje psychologiczne w raku powinny więc obejmować w pierwszej kolejności
interwencję kryzysową, która odnosi się również do rodziny chorego. Celem dalszych
oddziaływań psychologicznych powinna być poprawa umiejętności radzenia sobie ze
stresem i redukcja negatywnych emocji, przy jednoczesnym wzmacnianiu zasobów
osobowościowych i samooceny pacjenta. Pośrednio służy temu korzystanie ze wsparcia
społecznego, co znacząco wspomaga odzyskanie, zachwianego u pacjentów z rakiem,
poczucia kontroli. Ponadto metody poznawczo-behawioralne mogą być skutecznie
stosowane w zmniejszaniu fizycznych uciążliwości związanych z nowotworami, takich jak
nudności i wymioty oraz ból. Zatem uwzględnienie związku „psychika-ciało” może wspierać
leczenie chorego na raka.
dr Izabela Pawłowska – psycholog zdrowia SWPS Wrocław. Zajmuje się psychoonkologią
oraz związkami psychologii, biologii i medycyny. Prowadzi psychoterapię poznawczobehawioralną.
***
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje
interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu
i Katowicach. Od 17 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych
w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu),
kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia
(w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez
naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy
naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie
odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.
Dodatkowych informacji nt. uczelni udziela:
Centrum Prasowe
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
[email protected]
Twitter: @CP_SWPS
tel. 22 517 98 15
Download