załącznik nr 5 - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH
KOD: M_15
ROK AKADEMICKI: 2013/2014
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
6.
USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr III
7.
JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8.
LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
2 ECTS
9.
FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Wykład – 15 godz.
Zaliczenie
10. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
11. KOORDYNATOR MODUŁU
dr hab. Prof. PWSW Ryszard Radzik
12. PROWADZĄCY MODUŁ
dr hab. Prof. PWSW Ryszard Radzik
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
U_01
U_02
K_01
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
K_W06
S1A_W06
K_W06
S1A_W06
Potrafi klasyfikować i rozpoznawać podstawowe orientacje
metodologiczne, orientuje się w specyfice nauk społecznych,
zna podstawy klasyfikowania i tworzenia typologii.
Zna specyfikę języka naukowe, potrafi krytycznie ocenić i
wykorzystać źródła do sformułowania wniosków.
Potrafi zastosować reguły metodologii w procesie badań
społecznych.
Umie klasyfikować, porównywać i wykorzystywać różne
orientacje metodologiczne w konstruowaniu procesu
badawczego.
Posiada czynną i bierną znajomość metodologii.
K_U04
S1A_U04
S1A_U08
K_U08
K_K01
S1A_K01
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
RAZEM
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
LICZBA GODZIN
Pojęcie i przedmiot metodologii ogólnej oraz metodologii nauk
społecznych
Waga metodologii w badaniach społecznych. Problem zapóźnienia nauk
społecznych, niedoskonałości technik badawczych oraz specyfiki
przedmiotu badań
2
Podstawowe problemy socjologii wiedzy. Uwarunkowania i deformacje
w procesie poznania społeczeństwa
2
Główne osie sporów metodologicznych: indywidualizm, holizm,
naturalizm, antynaturalizm, obiektywizm, subiektywizm
Charakterystyka poznania naukowego. Metodologia opisowa i
normatywna. Funkcje badań naukowych, typy badań a ogólne dyrektywy
metodologiczne
2
Specyfika poznania naukowego. Sposoby weryfikacji wiedzy naukowej.
Pojęcia naukowe. Język nauki.
3
Analiza i krytyka źródeł zastanych
2
2
2
15
IV. Literatura obowiązująca do zaliczeń modułu
Literatura podstawowa
1. Antropologia Kultury. Zbiór tekstów, UW, Warszawa 2005
2. Barnard A, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006
3. Herzfeld M., Antropologia, UJ, Kraków 2004
4. Krawczak E., Antropologia kulturowa, UMCS, Lublin 2004
5. Mencwel A., (red.) Antropologia kultury, WUW, Warszawa 2001
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Buchowski M., (red.) Amerykańska antropologia kognitywna, IK, Warszawa 1993
Hann Ch. Antropologia społeczna, UJ, Kraków, 2008
Horyzonty antropologii kultury, DIG, Warszawa, 2005
Kempny M, Nowicka E., (red.) Badanie kultury, PWN, Warszawa 2005
Kempny M, Nowicka E., (red.) Badanie kultury, PWN, Warszawa 2006
Kroeber A.L., Istota kultury, PWN, Warszawa 1973
Download