załącznik nr 5 - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: SOCJOLOGIA CIAŁA
KOD: M_32
ROK AKADEMICKI: 2013/2014
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
fakultatywny
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
1. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
III
2. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
3. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
2 ECTS
4. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Wykład – 30 godz.
5. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zaliczenie z oceną
6. KOORDYNATOR MODUŁU
dr Grzegorz Kubiński
7. PROWADZĄCY MODUŁ
dr Grzegorz Kubiński
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
U_01
U_02
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
K_W01
S1A_W01
K_W06
S1A_W06
K_U02
S1A_U02
K_U09
S1A_U09
Student prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia i zna
teorie stosowane w socjologii ciała;
Student zna metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii ciała,
pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz
procesy w nich i między nimi zachodzące;
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę
teoretyczną
z zakresu socjologii ciała, pozyskiwać i analizować dane
w odniesieniu do konkretnych procesów i zjawisk
społecznych;
student potrafi zredagować projekt z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych wykorzystywanych w
socjologii ciała i odpowiednich technik analizy pozyskanych
danych;
Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych (lokalnych, środowiskowych, kulturowych,
politycznych, gospodarczych, obywatelskich itp.)
wykorzystując dostępne materiały.
K_01
K_K05
S1A_K05
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
Liczba godzin
1
2
3
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
Razem
wykłady
Historia socjologii ciała; socjologia ciała a antropologia ciała; rola ciała we
współczesnym społeczeństwie.
Teoretyczne inspiracje socjologii ciała,; źródła danych dotyczących ciała fotografia, plakat, film, malarstwo itp.
Strategie badawcze w socjologii ciała: materiały wywołane, materiały zastane,
powiązanie materiałów zastanych i wywołanych, fotografia jako dowód lub
ilustracja wniosków z badań.
Fotografia jako uzupełnienie innych metod badawczych: obserwacja, analiza
treści, wywiad, metoda dokumentów osobistych.
Ciało jako przedmiot teoretycznych analiz: od modernizmu do posthumanizmu.
Ciało nieczyste: kategorie wstrętu, nieczystości, abject, chaosu jako determinanty
cielesności.
Ciało jako nieobecność: współczesny dyskurs ciała w schemacie J. Lacana.
Gender i seks jako podstawowe kategorie dyskursu o ciele.
Współczesne obrazy ciała: kultura popularna, freak-shows, Wunderkammern.
Feminizm i maskulinizm. „Płynne” odmiany cielesności.
5
5
2
2
3
3
2
3
2
3
30
IV. Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu
1. Banaszak E., Czajkowski P. (red.nauk.), Corpus delicti - rozkoszne ciało: szkice nie tylko z socjologii ciała, Difin,
Warszawa 2010.
2. Banaś M., Warmińska K., (red.nauk.), Kulturowe emanacje ciała, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
2011.
3. Brytek-Matera A.(red.nauk.), Ciało w dobie współczesności: wybrane zagadnienia z problematyki obrazu
własnego ciała, Difin, Warszawa 2010.
4. Chałupnik A., (red.nauk.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego 2008.
5. Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2009.
6. Mirucka B., Ja cielesne: od normy do zaburzeń, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
7. Sarnińska-Górecka M., Ciało jako ontyczny fundament podmiotowości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa
2012
8. Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
9. Szczepański M. S. (red. nauk.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, Śląskie Wydawnictwa
Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka,2008 Tychy
10. Vigarello G., Historia otyłości: od średniowiecza do XX wieku, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012.
Download