Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: DYNAMIKA ZMIAN WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA
POLSKIEGO
KOD: M_9
ROK AKADEMICKI: 2014/2015
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
6. USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr VI
7. JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
11. KOORDYNATOR MODUŁU
5 ECTS
Wykład – 20 godz.
Ćwiczenia – 20 godz.
Egzamin
Zaliczenie
prof. dr hab. Marian Malikowski
12. PROWADZĄCY MODUŁ
prof. dr hab. Marian Malikowski
9. FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
10. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
K_W03
S1A_W03
K_W08
S1A_W08
Student ma podstawową wiedzę na temat instytucji
lokalnych, regionalnych, krajowych funkcjonujących w
Polsce oraz relacji między strukturami i instytucjami
społecznymi w skali lokalnej, regionalnej krajowej i
międzykulturowej
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą przemian
zachodzących w społeczeństwie polskim od czasu zmiany
ustroju na demokratyczny oraz stabilności tego systemu, ma
wiedzę na temat przyczyn, przebiegu oraz skali tych zmian;
Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
konkretnych procesów i zjawisk społecznych przy opisie
zmian społecznych zachodzących w polskich miastach oraz
na wsi.
Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim dotyczących zmian
zachodzących we współczesnym społeczeństwie polskim;
Student potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę na
temat sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Polski.
U_01
U_02
K_01
K_U03
S1A_U03
K_U9
S1A_U9
K_K06
S1A_K06
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
1
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
Liczba godzin
2
3
wykłady
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
Razem
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
Opozycja polityczna w PRL
Sprzyjająca sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie.
Okrągły stół i jego istota
Zmiany polityczne i ustrojowe – faktyczne i pozorne.
Wielka pauperyzacja społeczeństwa.
Wygrani i przegrani transformacji.
Bezrobocie: skala, typy; Zmiany na rynku pracy.
Bilans w handlu zagranicznym.
Dług wewnętrzny i zewnętrzny państwa polskiego.
Zmiany demograficzne w Polsce.
Potrzeby w zakresie opieki społecznej i pracy socjalnej w Polsce.
Początki społeczeństwa obywatelskiego.
Zmiana sytuacji międzynarodowej Polski na arenie międzynarodowej.
Przemiany w sferze obyczajowości i kultury.
Powodzeń i niepowodzeń w transformacji systemowej w Polsce.
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
ćwiczenia
Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku: przyczyny, przebieg i skutki dla
współczesnego społeczeństwa polskiego.
Problemy globalizacji: jej wpływ na kulturę, społeczeństwo i gospodarkę
Polski.
Zróżnicowanie społeczne w Polsce: tworzenie się klasy średniej, „burżuazji”,
klasy metropolitalnej, „underclass”.
Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce.
Partie polityczne w Polsce po 1989 roku; preferencje wyborcze Polaków.
Przemiany społeczne i przestrzenne w polskich miastach: urbanizacja,
suburbanizacja, gettoizacja miast, rozlewanie się miasta.
Przemiany polskiej wsi: semiurbanizacja i jej konsekwencje.
Przemiany strukturalne w polskiej gospodarce.
Problem wykluczenia społecznego.
Patologie organizacji: korupcja, nepotyzm, mobbing w Polsce.
Polska w oczach mniejszości narodowych.
Migracje Polaków – ich wpływ na społeczeństwo polskie.
Zmiany w systemie wartości Polaków.
Przemiany w strukturze wyznaniowej Polaków: rola Kościoła katolickiego w
życiu Polaków.
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Razem
20
IV. Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu
Literatura podstawowa:
1. Bejma Urszula (red.): Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008
2. Suchocka Renata (red.): Współczesne społeczeństwo polskie. Poznań: Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa 2002
3. Wasilewski Jacek (red.): Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Warszawa: Scholar 2006
Literatura uzupełniająca:
1. Kwiatkowska Walentyna: Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Łódź: Wyd. UŁ 2007
2. Sztompka Piotr: Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak 2007
3. Uhry John: „Społeczeństwa i wymiar globalny. W: Socjologia. Lektury. Pod red. Piotra Sztompki i Marka Kuci.
Kraków: Znak 2005
4. Wesołowski Włodzimierz, Włodarek Jan (red.): Kręgi integracji i rodzaje tożsamości : Polska, Europa, świat.
Warszawa: Scholar 2005
Download