Etyka polityczna-sylabus

advertisement
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA
Etyka polityczna
NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Political Ethics
KOD MODUŁU: 13-PS-14-EP-k
KIERUNEK STUDIÓW: politologia
POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
JĘZYK PROWADZENIA: polski
OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA: dr Artur Filipowicz SJ
FORMA PROWADZENIA STUDIÓW: stacjonarne
LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2
ROZLICZENIE GODZINOWE: 15 konwersatorium
1. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU
Kod
Kod efektu
efektu
kształcenia
Opis efektu kształcenia
kształceni
modułu
a
kierunku
S1A_W0
4
EP-k_1
Ma wiedzę dotyczącą powstawania identyfikacji grupowych.
S1A_W0
5
Zna rodzaje więzi społecznych oraz prawidłowości rządzące
S1A_W0
EP-k_2
indywidualnymi i zbiorowymi uczestnikami życia
4
politycznego.
Potrafi prawidłowo interpretować zachodzące w przestrzeni
S1A_U01
EP-k_3
publicznej zjawiska kulturowe, społeczne, religijne,
S1A_U08
polityczne, ekonomiczne i prawne.
EP-k_4
Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozstrzygania
dylematów pracy zawodowej.
S1A_U06
S1A_U12
EP-k_5
Zdaje sobie sprawę z etycznej odpowiedzialności za
profesjonalnie podejmowane działania w sferze publicznej.
S1A_K04
EP-k_6
Dylematy wynikające z wykonywanego zawodu rozstrzyga
w sposób prawidłowy.
S1A_K04
2. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Liczba godzin
Lp.
Tematyka zajęć
Efekty
kształcenia
wykłady ćwiczenia konwersatorium
modułu
EP-k_1
2
EP-k_2
1.
Etyka ogólna – etyka polityczna
2.
Współczesne koncepcje etyki
politycznej
2
EP-k_3
3.
Cnoty polityczne – etos polityka
2
EP-k_3
4.
Neutralność światopoglądowa państwa
2
EP-k_5
5.
Korupcja i mobbing w polityce
2
EP-k_5
EP-k_6
6.
Współczesna debata biopolityczna
2
EP-k_3
EP-k_5
EP-k_6
7.
Bioaksjologia UE
2
EP-k_3
8.
Dylematy etyczne w polityce XXI
wieku
1
EP-k_6
3. FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Praca z tekstem, dyskusja, analiza tekstów źródłowych.
4. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MODUŁU: przy każdej formie
zaliczenia podać kod efektu
Ustana prezentacja jednej z problematyk poruszanych w trakcie konwersatorium: EP-k_1; EP-k_2; EP-k_3; EPk_5; EP-k_6.
5. NAKŁAD PRACY STUDENTA
Opis
Udział w zajęciach dydaktycznych,
opracowanie treści wykładu i
przygotowanie do egzaminu
Praca własna z lekturą
obowiązkową i dodatkową
Przygotowanie wystąpienia
ustnego/prezentacji lub krótkiej
pracy pisemnej zaliczeniowej
Liczba godzin
Liczba ECTS
25
1
15
0,5
15
0,5
Nakład pracy studenta w godz.: 55
Liczba punktów ECTS: 2
6. LITERATURA
Bäcker R., J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i
współczesnej myśli politycznej, Toruń 2004.
Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006.
Borkowski R., Globalopolis. Kosmiczna wioska szanse i zagrożenia, Warszawa 2003.
Burgoński P., S. Sowiński (red.), Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia
Europejska, Toruń 2011.
Dylus A., A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie,
Ossolineum, Wrocław 2006.
Filipowicz A., Biopolityka: „biologia polityki” czy „polityka życia biologicznego”, „Studia
Bobolanum” 2010 nr 2, s. 111-121.
Filipowicz A., Diagnoza bioaksjologii społeczeństw europejskich – aspekty instytucjonalne i
mentalno-kulturowe, w: P. Burgoński, S. Sowiński (red.), Od akcesji do prezydencji. Kościół
katolicki w Polsce i Unia Europejska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 169-194.
Fingar C.T., Świat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu, Kraków 2009.
Gierycz M., J. Grosfeld (red.), Zmagania początku tysiąclecia, Warszawa 2011.
Höffe O., Etyka państwa i prawa, Kraków 1992.
Juros H., Europejskie dylematy i paradygmaty, Warszawa 2003.
Królikowski M., M. Bajor-Stachańczyk, W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Konstytucyjna formuła
ochrony życia, Warszawa 2007.
Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Kraków 1998.
Mazurkiewicz P., Przemoc w polityce, Wrocław 2006.
Piekarski R., Cnoty polityczne – dawniej i obecnie. Moralne źródła polityki, Gdańsk 1997.
Sutor B., Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, Warszawa
1994.
Tanalski D., Idee i polityka, Toruń 2010.
Toffler A., H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996.
Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.
Weiler J.H.H., T. Wiślicki, Krzyż czy pusta ściana? „Więź” 2011 nr 10, s. 106-119.
Download