Antropologia kulturowa - Państwowa Wyższa Szkoła

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA: ANTROPOLOGIA KULTUROWA
KOD: M_2
ROK AKADEMICKI: 2013/2014
KIERUNEK STUDIÓW: SOCJOLOGIA
JEDNOSTKA PROWADZĄCA KIERUNEK: INSTYTUT SOCJOLOGII
I. Moduł kształcenia i jego usytuowanie w systemie studiów
1. PROFIL STUDIÓW
ogólnoakademicki
2. POZIOM KSZTAŁCENIA
studia pierwszego stopnia
3. FORMA PROWADZENIA STUDIÓW
stacjonarne
4. STATUS MODUŁU
obowiązkowy
5. KATEGORIA MODUŁU
kształcenia kierunkowego
6.
USYTUOWANIE MODUŁU W PLANIE STUDIÓW
semestr I
7.
JĘZYK WYKŁADOWY
polski
8.
LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPISANA MODUŁOWI
3 ECTS
9.
FORMA I WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Konserwatorium – 30 godz.
10. FORMA ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zaliczenie z oceną
11. KOORDYNATOR MODUŁU
dr Grzegorz Kubiński
12. PROWADZĄCY MODUŁ
dr Grzegorz Kubiński
II. Modułowe efekty kształcenia z odniesieniem do kierunku i obszaru efektów kształcenia
Kod
modułowe
efekty
kształcenia
1
W_01
W_02
W_03
W_04
Opis efektów kształcenia dla modułu
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
2
3
4
K_W01
S1A_W01
K_W02
S1A_W02
K_W04
S1A_W04
K_W05
S1A_W05
ma podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i
rozumie istotę antropologii jako nauki społecznej
ma podstawową wiedzę antropologiczną o różnych rodzajach
struktur kulturowych, instytucjach społecznych i ich
wzajemnych relacjach
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i
rządzących nimi prawidłowościach w różnych teoriach
antropologicznych, rozumie społeczną naturę relacji łączących
jednostki, grupy i instytucje społeczne w różnych i
odmiennych kulturach i społeczeństwach
ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie
konstytuującym rzeczywistość społeczną, rozumie znaczenie
struktur społecznych w budowaniu społecznej tożsamości
jednostki, posiada podstawową wiedzę na temat
mechanizmów dynamiki struktur społecznych oraz
obustronnych zależności między jednostką a grupą jakie
występują w obrębie odmiennych w czasie i przestrzeni
kultur
potrafi prawidłowo rejestrować i interpretować zjawiska
społeczne (kulturowe, gospodarcze, polityczne) przy pomocy
pojęć i teorii antropologicznych
Wykorzystuje wiedzę antropologiczną o odmienności kultur
do formułowania sądów na temat ludzkiego działania
Posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień w
języku polskim oraz rozumienia wystąpień w języku
angielskim z zakresu antropologii kultury
potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem społecznym
i współdziałać w grupie, która jest lub może być grupą
wielokulturową, złożoną z jednostek pochodzących z
odmiennych tradycji kulturowych
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zawodowe
jakie stawia przed nim praca w multikulturowym środowisku,
cechuje go wrażliwość etyczna w podejściu do innych kultur,
odpowiedzialność i zainteresowanie problematyką społeczną
z uwzględnieniem perspektywy interkulturowej
U_01
U_02
U_03
K_01
K_02
K_U01
S1A_U01
K_U06
S1A_U06
K_U010
S1A_U010
K_K02
S1A_K02
K_K04
S1A_K04
III. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych
(W – wykład; C - ćwiczenia; K – konwersatorium; L - laboratorium; PR – projekt, PKZ - praktyka zawodowa; WT – Warsztat)
Kod
form zajęć
dydaktyczny
ch
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
Szczegółowy opis treści realizowanych w ramach zajęć
wg form zajęć dydaktycznych
Wstęp. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie Studentów z wymaganiami
kursu.
Antropogeneza. Kladogeneza i anageneza.
Typy i struktury społeczeństw pierwotnych. Rewolucja neolityczna.
Kultura jako wytwór człowieka. Definicje i rodzaje kultury.
Przegląd szkół antropologicznych.
Kulturowe sposoby pojmowania świata-myślenie prelogiczne, myśl
nieoswojona.
Magia i mit. Opowieści mityczne. Rytuały. Kula i potlacz.
Pierwotne systemy religijne i ich znaczenie społeczne.
Czas i przestrzeń w ujęciu antropologicznym. Ciało i smierć w kulturze.
Język i systemy symboliczne..
Antropologia przedmiotów. Antropologia wizualna.
Problem zmiany i dynamiki kulturowej. Problem tożsamości kulturowej.
Rodzaje kultury współczesnej.
Współczesne nurty antropologii. Antropologia filozoficzna.
Rodzina, małżeństwo, pokrewieństwo
RAZEM
LICZBA GODZIN
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
IV. Literatura obowiązująca do zaliczeń modułu
Literatura podstawowa
1. Antropologia Kultury. Zbiór tekstów, UW, Warszawa 2005
2. Barnard A, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006
3. Herzfeld M., Antropologia, UJ, Kraków 2004
4. Krawczak E., Antropologia kulturowa, UMCS, Lublin 2004
5. Mencwel A., (red.) Antropologia kultury, WUW, Warszawa 2001
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Buchowski M., (red.) Amerykańska antropologia kognitywna, IK, Warszawa 1993
Hann Ch. Antropologia społeczna, UJ, Kraków, 2008
Horyzonty antropologii kultury, DIG, Warszawa, 2005
Kempny M, Nowicka E., (red.) Badanie kultury, PWN, Warszawa 2005
Kempny M, Nowicka E., (red.) Badanie kultury, PWN, Warszawa 2006
Kroeber A.L., Istota kultury, PWN, Warszawa 1973
Download