1 - Instytut Filologii Polskiej

advertisement
1.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Antropologia obrazu – sztuki plastyczne
2.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
Picture Anthropology - Visual Arts
Jednostka prowadząca przedmiot
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-Z2-E1-AOSP
Rodzaj przedmiotu/moduł
Obowiązkowy
Kierunek studiów
Filologia polska (studia zaoczne)
Poziom studiów
II stopień, zaoczne studia magisterskie
Rok studiów
I rok zaocznych studiów magisterskich
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Semestr
zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium, 20 godz.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Maria Marszałek, mgr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu
oraz zrealizowanych przedmiotów
Brak wymagań wstępnych
13.
Cele przedmiotu
C-1
Dostarczenie, uporządkowanie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu opisu, analizy i
interpretacji dzieła sztuki.
C-2
Bezpośrednie spotkanie Słuchaczy z dziełami, ich analiza i interpretacja w kontekście
poszukiwania w sztukach wizualnych sygnałów rzeczywistości, utrwalonych sytuacji,
obyczajowości, relacji międzyludzkich.
14.
W01
W02
U01
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych i
obszarowych efektów
kształcenia:
WIEDZA
Posiada rozszerzoną wiedzę o specyfice metodologicznej i
- K_W01
terminologicznej dyscyplin humanistycznych. Zna jej uwarunkowania
historyczne i teoretyczne (filozoficzne). Rozumie zarówno
integralność humanistyki jako takiej, jak też zależności strukturalne i
przedmiotowe pomiędzy jej dziedzinami (dyscyplinami), rozumiejąc
zarazem specyficzne uwikłanie humanistyki – jako wiedzy o kulturze
– w jej przedmiot.
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu dyscyplin humanistycznych
- K_W02
wyróżnionych w strukturze teoretycznej kierunku: antropologii kultury
i kulturoznawstwa (pojętych jako projekt „humanistyki integralnej”)
oraz literaturoznawstwa, teatrologii i filmoznawstwa, a także z
zakresu wybranych elementów medioznawstwa i komunikacji
społecznej.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi rozszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności badawcze,
zawodowe i ogólniej intelektualne.
- K_U01
- K_U03
U03
Potrafi poddać rozszerzonej krytycznej analizie i pogłębionej
interpretacji przedmioty i teksty kultury, w tym zwłaszcza dzieła
literackie, teatralne i filmowe, wykorzystując zarówno klasyczne, jak i
wybrane nieklasyczne – w tym najnowsze – osiągnięcia humanistyki,
szczególnie w zakresie antropologii kultury i kulturoznawstwa oraz
literaturoznawstwa, teatrologii i filmoznawstwa.
U04
Potrafi budować pogłębione i zarazem poprawne wypowiedzi ustne i - K_U07
pisemne w zakresie dyscyplin kierunkowych: antropologii kultury i
kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa, teatrologii i filmoznawstwa.
Potrafi, aktualizując rzeczone wypowiedzi, wykorzystać specyficzne
możliwości poszczególnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, w
tym nowych mediów.
K01
KOMPETENCJE
Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie.
- K_K01
- K_K05
K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.
K03
Uczestniczy w życiu kulturalnym.
15.
Treści programowe:
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
Omówienie i praktyczna realizacja opisu formalnego dzieła sztuki.
Omówienie i praktyczna realizacja opisu ikonograficznego dzieła sztuki.
Obraz w naukach społecznych.
Historia antropologii obrazu
Teorie antropologii obrazu.
Dzieło sztuki a formowanie świadomości estetycznej i kulturowej odbiorcy.
- K_K06
16.
Zalecana literatura:
1. Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P.
Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012.
2. Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, red. M Frąckowiak, K. Olechnicki,
Warszawa 2011.
3. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
4. M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym
ujmowaniu świata, Lublin 2010.
5. Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń
2003.
6. Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikono sfery Internetu, red. T. Ferenc, K.
Olechnicki, Toruń 2008.
7. K. Olechnicki, Antropologia obrazu, Warszawa 2003.
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia
osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
1. Ocena pracy indywidualnej podczas zajęć (ocenianie ciągłe).
2. Zaliczenie końcowe na warunkach omówionych podczas pierwszego spotkania.
18.
Język wykładowy:
język polski
19.
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia
20 godz.
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć
- wymagane lektury
- przygotowanie do zaliczenia (praktyczna realizacja zadania)
5 godz.
20 godz.
10 godz.
Suma godzin
55 godz.
Liczba punktów ECTS
2
Download