OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
2.
Antropologia obrazu – sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
3.
Jednostka prowadząca przedmiot
Picture Anthropology - Visual Arts
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej
Polski
4.
Kod przedmiotu / modułu
21-ALTF-S2-E1-AO-K
5.
Rodzaj przedmiotu/moduł
6.
Obowiązkowy
Kierunek studiów
7.
Antropologia literatury, teatru i filmu
Poziom studiów
8.
II stopień, stacjonarne studia magisterskie
Rok studiów
9.
I rok stacjonarnych studiów magisterskich
Semestr
10.
zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium, 30 godz.
11.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
mgr Maria Marszałek
12.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Konwersatorium należą do cyklu zajęć obowiązkowych w ramach kierunku
„Antropologia literatury, teatru i filmu”. Brak wymagań wstępnych
13.
Cele przedmiotu
C-1
Dostarczenie, uporządkowanie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu opisu, analizy i
interpretacji dzieła sztuki.
C-2
Bezpośrednie spotkanie Słuchaczy z dziełami, ich analiza i interpretacja w kontekście
poszukiwania w sztukach wizualnych sygnałów rzeczywistości, utrwalonych sytuacji,
obyczajowości, relacji międzyludzkich.
14.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych i
obszarowych efektów
kształcenia:
WIEDZA
W01
Posiada rozszerzoną wiedzę o specyfice metodologicznej i
terminologicznej dyscyplin humanistycznych. Zna jej
uwarunkowania historyczne i teoretyczne (filozoficzne). Rozumie
zarówno integralność humanistyki jako takiej, jak też zależności
strukturalne i przedmiotowe pomiędzy jej dziedzinami
(dyscyplinami), rozumiejąc zarazem specyficzne uwikłanie
humanistyki – jako wiedzy o kulturze – w jej przedmiot.
- K_W01 / H2A_W01
H2A_W02
H2A_W05
W02
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu dyscyplin humanistycznych
wyróżnionych w strukturze teoretycznej kierunku: antropologii
kultury i kulturoznawstwa (pojętych jako projekt „humanistyki
integralnej”) oraz literaturoznawstwa, teatrologii i filmoznawstwa, a
także z zakresu wybranych elementów medioznawstwa i
komunikacji społecznej.
- K_W02 / H2A_W04
UMIEJĘTNOŚCI
- K_U01 / H2A_U03
U01
Potrafi rozszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności badawcze,
zawodowe i ogólniej intelektualne.
U02
Wykorzystując zdobyte w czasie studiów narzędzia analityczne,
selekcjonuje i integruje informacje. Potrafi wyszukiwać informacje i
dywersyfikować źródła swojej wiedzy.
- K_U02 / H2A_U01
U03
Potrafi poddać rozszerzonej krytycznej analizie i pogłębionej
interpretacji przedmioty i teksty kultury, w tym zwłaszcza dzieła
literackie, teatralne i filmowe, wykorzystując zarówno klasyczne, jak
i wybrane nieklasyczne – w tym najnowsze – osiągnięcia
humanistyki, szczególnie w zakresie antropologii kultury i
kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa, teatrologii i
filmoznawstwa.
- K_U03 / H2A_U05
H2A_U02
U04
Potrafi budować pogłębione i zarazem poprawne wypowiedzi ustne i
pisemne w zakresie dyscyplin kierunkowych: antropologii kultury i
kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa, teatrologii i
filmoznawstwa. Potrafi, aktualizując rzeczone wypowiedzi,
wykorzystać specyficzne możliwości poszczególnych rodzajów
kanałów komunikacyjnych, w tym nowych mediów.
- K_U07 / H2A_U08
H2A_U09
H2A_U10
KOMPETENCJE
K01
Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie.
- K_K01 / H2A_K01
K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.
- K_K05 / H2A_K04
K03
Uczestniczy w życiu kulturalnym.
K04
- K_K06 / H2A_K06
15.
Treści programowe:
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
Omówienie i praktyczna realizacja opisu formalnego dzieła sztuki.
Omówienie i praktyczna realizacja opisu ikonograficznego dzieła sztuki.
Obraz w naukach społecznych.
Historia antropologii obrazu
Teorie antropologii obrazu.
Dzieło sztuki a formowanie świadomości estetycznej i kulturowej odbiorcy.
16.
Zalecana literatura:
1. Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P.
Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012.
2. Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, red. M Frąckowiak, K. Olechnicki,
Warszawa 2011.
3. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
4. M. Kociuba, Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym
ujmowaniu świata, Lublin 2010.
5. Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń
2003.
6. Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikono sfery Internetu, red. T. Ferenc, K.
Olechnicki, Toruń 2008.
7. K. Olechnicki, Antropologia obrazu, Warszawa 2003.
17.
18.
19.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
1. Odpowiednia frekwencja (dopuszczalna liczba godzin nieobecności określana jest przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach).
2. Ocena pracy indywidualnej podczas zajęć (ocenianie ciągłe).
3. Zaliczenie końcowe na warunkach omówionych podczas pierwszego spotkania.
Język wykładowy:
język polski
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia
- konsultacje
30 godz.
10 godz.
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć
30 godz.
- wymagane lektury
20 godz.
- przygotowanie do zaliczenia (praktyczna realizacja zadania) 30 godz.
Suma godzin
120 godz.
Liczba punktów ECTS
4
Download