Filozofia

advertisement
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Symbol modułu
T_M01
Nazwa modułu
Filozofia
Kierunek studiów
Teologia
Specjalność
- kapłańska
- katechetyczno-pastoralna
- teologia ogólna z językiem włoskim
- teologia ogólna z językiem hiszpańskim
Poziom kształcenia
Jednolite magisterskie
Forma studiów
Stacjonarne
Rok
I; II
Semestr
I; II; III; IV
Liczba punktów ECTS
44
Przedmioty
modułu
należące
do - Wprowadzenie do filozofii
14
2
- Historia filozofii starożytnej
28
3
- Historia filozofii średniowiecznej
28
3
- Historia filozofii nowożytnej
28
3
- Historia filozofii współczesnej
28
2
- Metafizyka I
28
2
- Metafizyka II
28
4
- Teoria poznania
28
3
- Logika
28
3
- Filozofia Boga
28
2
- Filozofia religii
28
2
- Filozofia przyrody
28
2
- Antropologia filozoficzna
42
4
- Filozofia kultury, sztuki i techniki
14
2
- Filozofia społeczno-polityczna
14
2
- Etyka
28
2
1
- Ogólna metodologia nauk z metodologią 28
teologii
Liczba
dydaktycznych/
ECTS łącznie
godzin
punktacja
3
448
44
Charakter zajęć
Obligatoryjny
Język wykładowy
Język polski
Cel modułu
Opanowanie wiedzy oraz umiejętności badawczych w
zakresie filozofii.
Zakładane efekty kształcenia
w
zakresie
wiedzy
z
odniesieniem do efektów
kształcenia
dla
kierunku
studiów i obszaru kształcenia
W1: Ma pogłębioną wiedzę o K_W02
specyfice
przedmiotowej
i
metodologicznej filozofii, która jest
w stanie rozwijać i stosować w
działalności profesjonalnej
H1A_W01
W2: Ma uporządkowaną wiedzę K_W05
ogólną, obejmującą terminologię,
teorię i metodologię filozofii
H1A_W03
W3: Ma uporządkowaną wiedzę K_W10
szczegółową z zakresu filozofii
H1A_W04
S1A_W07
W4: Ma pogłębioną znajomość K_W12
nauczania Kościoła katolickiego na
temat związku wiary i rozumu
H2A_W06
W5: Ma pogłębioną wiedzę o K_W13
powiązaniu teologii z filozofią
H2A_W05
W6: Ma ogólną wiedzę o K_W14
współczesnych
dokonaniach,
ośrodkach i szkołach badawczych
w zakresie filozofii
H2A_W06
W7: Ma pogłębioną wiedzę o K_W17
relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi oraz o
procesach zmian zachodzących w
kręgu kultur będących pod
wpływem
chrześcijaństwa,
zwłaszcza do roli chrześcijaństwa
w kształtowaniu się kultury Europy
S2A_W03
2
S2A_W04
S2A_W08
W8: Ma rozszerzoną wiedze o K_W18
człowieku jako twórcy kultury,
pogłębioną w zakresie aktywności
religijnej człowieka oraz zna
wybrane koncepcje człowieka i
świata i rozumie interakcje
pomiędzy wiarą i rozumem
H2A_W04
W9: Zna historię i oddziaływanie K_W22
kulturowe Drogi św. Jakuba
H2A_W10
S2A_W05
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W08
Zakładane efekty kształcenia
w zakresie umiejętności z
odniesieniem do efektów
kształcenia
dla
kierunku
studiów i obszaru kształcenia
U1:
Potrafi
samodzielnie K_U01
wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować
i
integrować
informacje bazując na źródłach
filozoficznych
H2A_U01
U2:
Posiada
pogłębione K_U02
umiejętności
badawcze,
obejmujące
analizę
tekstów
filozoficznych
H2A_U02
U3:
Posiada
podstawowe K_U03
umiejętności badawcze w zakresie
dyscyplin pomocniczych teologii
H1A_U02
U4: Umie samodzielnie zdobywać K_U05
wiedzę oraz poszerzać umiejętności
badawcze z zakresu filozofii
H2A_U03
U5:
Potrafi
przeprowadzić K_U08
krytyczną analizę i interpretację
poglądów filozoficznych, w celu
określenia
ich
znaczeń,
odziaływania społecznego i miejsca
w
procesie
historycznokulturowym
H2A_U05
U6: Potrafi porozumiewać się z K_U16
wykorzystaniem różnych kanałów i
technik
komunikacyjnych
ze
specjalistami z zakresu filozofii
(K_U16);
H2A_U08
U7:
Posiada
pogłębioną K_U17
umiejętność przygotowania prac
pisemnych w języku polskim na
zadany temat z zakresu filozofii
(K_U17)
H2A_U19
3
Zakładane efekty kształcenia
w
zakresie
kompetencji
społecznych z odniesieniem
do efektów kształcenia dla
kierunku studiów i obszaru
kształcenia
Weryfikacja
kształcenia
Całkowity
studenta
U8:
Posiada
pogłębioną K_U18
umiejętność
przygotowania
wystąpień ustnych w języku
polskim na zadany temat z zakresu
filozofii (K_U18);
H2A_U10
U9:
Posiada
umiejętność K_U21
analizowania dzieł św. Tomasza z
Akwinu, implikując je do sytuacji
współczesnej
H2A_U01
U10: Formułuje opinie krytyczne o K_U11
wytworach kultury na podstawie
wiedzy filozoficznej, teologicznej i
doświadczenia
oraz
posiada
umiejętność prezentacji opracowań
krytycznych w różnych formach i
w różnych mediach
H2A_U07
K1: Ma świadomość poziomu K_K01
własnej wiedzy i umiejętności w
zakresie filozofii
H2A_K01
K2:
Potrafi
współdziałać
i K_K03
pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role
H2A_K02
K3: Ma świadomość złożoności K_K05
rzeczywistości i rozumie potrzebę
interdyscyplinarnego podejścia do
rozwiązywanych problemów
H2A_K01
K4: Prawidłowo identyfikuje i K_K06
rozstrzyga dylematy moralne
H2A_K04
K5: Potrafi odpowiednio określić K_K04
priorytety
służące
realizacji
określonego przez siebie lub innych
zadania i potrafi przewidywać
wielokierunkowe skutki swojej
działalności
H2A_K03
H2A_U02
H2A_K03
S2A_K06
S2A_K05
efektów - egzamin ustny lub pisemny: W1-W8; K1; K3; K4
- kolokwium ustne lub pisemne: W1-W9; K1; K3; K4
- wystąpienie ustne i prowadzenie dyskusji: U1-U6; U9; K1;
K2; K3; K4; K5
- esej tematyczny: U1-U7; U9; K1; K3; K4; K5
nakład
pracy 1100-1320
Obliczenie liczby punktów 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
ECTS
4
- udział w wykładach: 350
- udział w ćwiczeniach i konwersatoriach: 98
- udział w konsultacjach: 30
2. Praca własna studenta (przygotowanie do egzaminów;
przygotowanie
do
kolokwiów
zaliczeniowych;
przygotowanie do kolokwiów z lektury obowiązkowej; praca
własna nad prezentacjami ustnymi w języku polskim oraz
opracowaniem końcowym w języku polskim; studiowanie
lektur obowiązkowych): 622-842
3. Łączny nakład pracy studenta w godzinach (1+2): 11001320
4. Liczba punktów ECTS (1 punkt = 25-30 godzin): 44
5
Download