Wprowadzenie do Psychologii Poznawczej

advertisement
Sylabus
Nazwa przedmiotu
(w j. polskim i angielskim)
Nazwisko i imię prowadzącego
(stopień i tytuł naukowy)
Wprowadzenie do Psychologii Poznawczej
(Introduction to Cognitive Psychology)
Dr Leonardi Giuseppe
Rok i semestr studiów
Wymiar godzin
Kod przedmiotu
Kod Erasmus
Liczba punktów ECTS
Język wykładowy
Forma zajęć
Pierwszy rok, semestr zimowy
30
0951-K-S1-1-WDPP
14.4
5
Polski
Wykład
Sposób zaliczenia końcowego
Egzamin
Wymagania wstępne wobec studenta
brak
Skrócony opis przedmiotu
Wykład prezentuje zagadnienia z zakresu psychologii procesów poznawczych zawierających
główne teorie, metody badawcze i wyniki badań mające na celu wyjaśniania strukturę i
funkcjonowania ludzkiego umysłu. Umysł jest pojmowany jako system przetwarzania informacji w
którym procesy poznawcze mogą być ujęte w modelach obliczeniowych. Wyszczególnienie takich
modelów w kontekście różnych aspektów funkcji poznawczej (od percepcji do rozumowania
logicznego) jest rola naukowców działających w tej dziedzinie. Rozwój i sukcesy takiego podejścia
są tematem całego kursu.
Psychologia poznawcza interesuje się procesami zachodzącymi w umyśle ludzkim podczas
interakcji ze środowiskiem, w najszerszym sensie słowa interakcji. Po długim okresie historycznym,
w którym nauka psychologiczna była zredukowana do badań obserwowalnych zachowań człowieka
(behawioryzm), rewolucja poznawcza w latach 50tych zeszłego wieku stworzyła nowego
paradygmat teoretycznego na podstawie koncepcji przetwarzania informacji. Według tej koncepcji
Pełny opis przedmiotu
zachowanie człowieka jest kierowane przez wiedzę, czyli ciąg informacji, które są odbierane ze
środowiska, magazynowane w pamięci i leżą u podstaw podejmowanych decyzji i wykonanych
akcji. Przebieg przetwarzania informacji w systemie poznawczym jest więc główny fokus badań
psychologicznych, opierających się na metodologii obserwacji rygorystycznie kontrolowanych i
powtarzalnych. Modele psychologiczne starają się tłumaczyć przepływ informacji, naturę i strukturę
wiedzy w systemie poznawczym, etapów transformacji informacji w każdej z funkcji poznawczych
przypisanych systemu poznawczego. Zazwyczaj są one wyrażane w formie diagramu blokowego
przepływu informacji jako modele obliczeniowe możliwe do implementowania w programach
komputerowych.
Zakres tematów (bloki tematyczne)
Literatura
(Obowiązkowa, ponadobowiązkowa)
Cele
(z punktu widzenia
Odniesienie
do
kierunkowy
ch
Bloki tematyczne (2 god. akademickie każdy)
1. Zarys historyczny; wyłonienie się paradygmatu przetwarzania informacji w psychologii
2. Metody badawcze; obserwacja, eksperyment behawioralne, obrazowanie mózgu, kliniczne.
3.4. Teorie uwagi; debata nad lokalizacji filtra uwagi; uwaga selektywna wizualna; podzielność uwagi;
automatyzacja;
5. Kontrola poznawcza i świadomość.
6.7. Teorie percepcji pośrednie i bezpośrednie; prawa segregacji percepcyjnej; stałości percepcyjne; rozpoznawania
obiektów.
8. 9. Teorie pamięci; modele blokowe i poziomów przetwarzania; rodzaje pamięci: sensoryczna, krótkotrwała,
robocza, długotrwała, epizodyczna, proceduralna
10. Natura i organizacja wiedzy; pojęcia propozycjonalne i wyobrażeniowe; teorie o pojęciach: tradycyjne,
egzemplarzowe, prototypowe.
11. Rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne; rozumowanie warunkowe i zadanie selekcyjne; teoria modeli
umysłowych i teorie reguł abstrakcyjnych.
12. Rozwiązywania problemów; typy problemów: wglądowe i nie wglądowe, konwergencyjne i dywergencyjne,
dobrze / źle określone; przeszkody w rozwiązywania problemów; teoria przestrzeni problemowej
13. Wydawania sądów i podejmowania decyzji
14.15. Język; poziomy analizy języka; przyswajanie języka; zjawiska produkcji i rozumienie przekazów
językowych; komunikacja u innych gatunkach; język a poznanie.
Podręcznik
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
Efekty kształcenia
Odniesienie
do
obszarowych
Metody i
środki
Kryteria i
forma oceny
nauczyciela)
efektów
kształcenia
efektów
kształcenia
dydaktyczne
1. Zapoznanie studentów
z najważniejszymi
tematami
teoretycznymi nad
podmiotem
K_W01
Student/ka ma uporządkowaną znajomość i
zrozumienie głównych kierunków badań nad
podmiotem w obrębie kognitywistyki
H2A_W01
Prezentacja
zagadnień w
formie
wykładu
Ocena finalnego
egzaminu
pisemnego
2. Zapoznanie studentów
z wybranymi
przykładami badań na
gruncie
interdyscyplinarnym
K_W05
Student/ka zna główne założenia i zależności w H2A_W04
kognitywistycznych koncepcjach podmiotu
H2A_W03
Prezentacja
zagadnień w
formie
wykładu
Ocena finalnego
egzaminu
pisemnego
3.
4.
5.
6.
K_W06
Download