Egzamin licencjacki

advertisement
Zagadnienia na egzamin licencjacki
Metodologia badao społecznych:
1. Zmienne w badaniach społecznych i ich rodzaje
2. Pomiar i jego poziomy
3. Typowe błędy pomiaru w badaniach społecznych
4.Próba i populacja
5.Schematy doboru próby
6.Zasady konstruowania ankiety pocztowej
7.Rodzaje pytao kwestionariuszowych
8. Wywiad osobisty i jego rodzaje
9. Sondaż telefoniczny jako paraosobista metoda zbierania danych
10. Obserwacja w badaniach społecznych
11. Fotografia jako uzupełnienie innych metod w socjologii
12. Dokumenty osobiste jako źródło danych nieinwazyjnych
13. Spisy ludności i ich warunki
Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej:
1. Myśl społeczna starożytnej Grecji i Rzymu (Platon, Arystoteles).
2. Doktryna społeczna starożytności chrześcijaoskiej.
3. Teoria władzy Machjavellego.
4. Teorie umowy społecznej (Hobbes, Locke, Rousseau).
5. Indywidualizm, liberalizm.
6. Pozytywizm (Comte).
7. Ewolucjonizm (Spencer).
8. Filozofia społeczna K. Marksa.
9. Psychologizm (Pareto, Tarde).
10. Socjologizm (Durkheim).
11. Socjologia humanistyczna (Toennies, Weber, Simmel).
12. Kulturalizm Znanieckiego.
13. Szkoła chicagowska (Park).
Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych:
1. Statyka i dynamika w teorii socjologicznej. Czasoprzestrzeo i cyberprzestrzeo.
2. Teorie mikrospołeczne zajmujące się
grupami społecznymi. (*)
 koncepcja funkcjonalno-strukturalna
 interakcjonizm symboliczny
 organicyzm
3. Mała grupa społeczna i inne formy zbiorowości. (*)
 cechy grupy
 struktury wewnątrzgrupowe
 klasyfikacja (typy) grup społecznych
 członkostwo w grupie
 komunikacja w grupie
4. Teoria procesu społecznego. Różnica, zmiana, rozwój, postęp społeczny. Problem postępu,
rozwoju w Społecznej Nauce Kościoła.
5. Komunikacja a funkcjonowanie małych struktur społecznych.
6. Teoria działania społecznego. Typy i metody działania.
7. Proces socjalizacji i wychowania. (*)
 definicja socjalizacji
 proces wychowania
 wpływ rodziny na wychowanie młodego pokolenia
 wpływ grupy rówieśniczej na młodego człowieka
 wychowanie jako proces świadomych oddziaływao.
8. Więź społeczna. (*)
 pojęcie więzi społecznej
 typy więzi społecznej
9. Uprzedzenia i stereotypy (*)
 charakterystyka procesu postrzegania ludzi
 teoria atrybucji
 ukryte teorie osobowości
10. Tożsamośd jednostkowa i zbiorowa.
11. Nowe problemy dynamiki grupowej. Grupa w Internecie.
12. Grupa wirtualna. Organizacja wirtualna.
(*) literatura zalecana: Podgórski Ryszard Adam, Socjologia Mikrostruktury-podręcznik
akademicki,
Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2008
Współczesne teorie socjologiczne:
1. Podstawy teorii funkcjonalno-strukturalnej.
2. Podejście empiryczne R. Mertona. Teoria średniego zasięgu.
3. Teorie systemu T. Parsonsa.
4. Funkcjonalizm systemowy N. Luhmanna.
5. Podstawy i kształtowanie się teorii wymiany.
6. Behawiorystyczna teoria wymiany G. Homansa; Dialektyczna teoria wymiany P. Blau.
7. Sieciowa teoria wymiany R. Emersona i K. Cook.
8. Społeczeostwo sieciowe M. Castellsa.
9. Umysł, jaźo, społeczeostwo. Synteza G. Meada.
10. Symboliczny interakcjonizm M. Blumera i M. Kuhna.
11. Dramaturgiczne ujęcie interakcji E. Goffmana;
Download