teorie i modele motywowania

advertisement
TEORIE I MODELE
MOTYWOWANIA
Martyna Wielki
Anna Wilaszek
Paulina Wójcik
gr.3B
MOTYWACJA
• Proces mający na celu wywołanie, ukierunkowywanie
i podtrzymywanie określonych zachowań ludzi, dążący
do realizacji określonych celów.
• „psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w
jakim człowiek się w coś angażuje, obejmuje ona
czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują
zachowanie ludzkie zmierzające w określonym
kierunku”. (J.A. Stoner, R. E.Freeman i D. R. Gilbert)
TEORIE I MODELE
MOTYWOWANIA
Teoria naukowej szkoły
organizacji Taylora
• zainspirowana stosunkami panującymi w
feudalizmie
• motywowanie za pomocą środków przymusu
(przymus fizyczny, psychiczny, administracyjny)
• zauważenie, że motywowanie poprzez przymus
prowadzi do niechęci i wrogości pracowników
• próby traktowania pracownika jako równego
partnera, odchodzenie od kar na rzecz nagród
Teoria Eltona Mayo
• pracownicy pracują lepiej jeśli kierownictwu
zależy na ich dobrobycie, a nadzór poświęca im
szczególną uwagę
• ludzi cenią sobie przynależność do grup
nieformalnych tworzących się w organizacjach
na zasadzie przyjaźni oraz współpracy
• człowiek to istota motywowaną potrzebami
społecznymi, która pragnie takich stosunków w
pracy, które przynoszą zadowolenie.
Teoria potrzeb Abrahama Maslowa
• „człowiek jest motywowany przez potrzeby,
układające się w hierarchię według ich
priorytetu lub intensywności i obejmujące
bodźce pieniężne oraz społeczną akceptację.”
• twórca piramidy potrzeb i poglądu, że aby móc
zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, trzeba
przede wszystkim zaspokoić potrzeby niższego
rzędu.
Teoria ERG
• akronim angielskich słów Existence, Relatedness,
Growth.
• oparta na poglądzie, że ludzie mogą odczuwać
jednocześnie wiele różnych potrzeb, a odczuwanie ich
ma charakter ciągły i dynamiczny.
• motywacja jest pragnieniem zaspokojenia potrzeb, które
klasyfikuje w trzech grupach:
potrzeby egzystencjalne
potrzeby związków międzyludzkich
potrzeby rozwoju, osobistej twórczości lub
efektywności
Teoria X i Y
• oparta na założeniu, że istnieją dwa odmienne zbiory
osobowości, do których można przyporządkować
poszczególnych pracowników.
Zbiór X: Człowiek leniwy, który nie lubi pracy i jej
unika. Pracodawca musi go kontrolować, zmuszać,
kierować nim i grozić karami. Pracownik X ma
niewielkie ambicje, unika odpowiedzialności.
Zbiór Y: Człowiek dla którego praca jest naturalną
częścią życia, jest dla niego źródłem satysfakcji i
motywacji do osiągania celów.
Dwuczynnikowa teoria F.Herzberga
• oparta na badaniach nad opisaniem postaw w pracy
inżynierów i księgowych. Herzberg pytał pracowników
kiedy czuli się dobrze, a kiedy źle w pracy i na tej
podstawie opracował własną teorię motywacji, w której
wyróżnił dwa czynniki
- zewnętrzne (inaczej czynniki niezadowolenia lub
higieny) tj. wynagrodzenie, warunki pracy oraz polityka
firmy – pozytywna ocena tych czynników nie prowadzi
do zadowolenia z pracy, a jedynie do braku
niezadowolenia.
- wewnętrzne (inaczej czynniki zadowolenia) tj.
uznanie, osiągnięcia, awans – które wywołują
rzeczywiste zadowolenie i motywują pracowników.
Inne teorie
• Teorie sprawiedliwości - opierające się na
założeniu, że w motywacji najważniejsze jest
przekonanie pracownika o słuszności nagród
i kar.
• Teorie oczekiwań – teorie zakładające,
że ludzie w zależności od korzyści których
oczekują wybierają określone zachowania,
aby te korzyści uzyskać.
• Teorie wzmocnienia – teorie
zakładające, że ludzie mają skłonność
do powtarzania zachowań, które w
przeszłości przyniosły im pozytywne
skutki, a unikają zachowań o skutkach
negatywnych.
• Teorie celów – teorie zakładające,
że najważniejsze dla człowieka jest wyznaczenie
celu działania.
Proces wyznaczania celów opisuje się w czterech
fazach:
• ustalenie wzorca, który chce się osiągnąć
• ocena, czy osiągnięcie wzorca jest możliwe
• ocena, czy wzorzec jest zgodny z celami
osobistymi
• przyjęcie wzorca, wyznaczenie celu i zachowanie
zmierzające do jego osiągnięcia
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ricky W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami” PWN
Warszawa 2000
Z.Jasiński „Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie
ludzkiej produktywności”, Placet Warszawa 1998
L.Korzeniowski „Menedżment.Podstawy zarządzania” EAS Kraków
2005
J.Reykowski „Z zagadnień psychologii motywacji” WSIP
Warszawa 1977
Robbins, DeCenzo „Podstawy zarządzania” PWN Warszawa 2002
J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Jr., „Kierowanie”
PWE Warszawa 1997
Download