proces motywacji - E-SGH

advertisement
2015-04-24
PROCES
MOTYWACJI
Podstawowy proces motywacji
Niezaspokojona
potrzeba
Napięcie
Poszukiwanie
Popęd
Zaspokojona
potrzeba
Osłabnięcie
napięcia
Tabela 1.
Zestawienie teorii motywacji
Teorie treści
Punktem wyjścia jest określenie głównych potrzeb człowieka
Przedstawiciel
A. Maslow
C. Alderfer
Tezy
Motywacje określają potrzeby: fizjologiczne,
bezpieczeństwa, przynależności do grupy, uznania,
samorealizacji – w kolejności hierarchicznej
(piramida potrzeb Maslowa).
Motywację określają potrzeby:
- egzystencji,
- związku (z innymi, z grupą, z zespołem),
- rozwoju.
1
2015-04-24
Tabela 2.
Zestawienie teorii motywacji cd. tabeli 1.
Teorie treści
Punktem wyjścia jest określenie głównych potrzeb człowieka
Przedstawiciel
Tezy
D.C. McCelland
Motywację określają potrzeby:
- osiągnięć,
- przynależności do grupy,
- poczucia siły
Motywację określają potrzeby: osiągnięć,
odpowiedzialności, uznania, rozwoju itp., określane
przez czynniki wewnętrzne – tzw. motywatory
Motywację określają potrzeby: związane z
płacą, warunkami pracy itp., określone przez
czynniki zewnętrzne – tzw. czynniki higieny.
F. Herzberg
Tabela 4.
Zestawienie teorii motywacji cd. tabeli 3
Teorie poznawcze (procesowe)
Punktem wyjścia są przyczyny, przebieg i skutki ludzkich działań.
Przedstawiciel
Tezy
E. Locke
Motywacja odbywa się przez wyznaczanie
celów, które są akceptowane przez pracownika
i osiągalne.
P. Drucker
Motywowanie wynika ze wspólnego ustalania
celów i wspólnej oceny osiągnięć (poprzez
porównanie założeń i faktycznych osiągnięć).
Tabela 3.
Zestawienie teorii motywacji
Teorie poznawcze (procesowe)
Punktem wyjścia są przyczyny, przebieg i skutki ludzkich działań.
Przedstawiciel
V.Vroom
J.S.Adams
Tezy
Motywacja to wynik trzech zmiennych:
1. stopnia satysfakcji z z wyników pracy
2. znajomości wartości wyników pracy
3. wpływu wyników pracy na inne działania
Motywacja do działań wynika z potrzeby
utrzymania równowagi pomiędzy własnym
wkładem pracy i jej efektami w porównaniu do
wkładu pracy i efektów innych (teoria równowagi)
2
2015-04-24
Tabela 5
Zestawienie teorii motywacji
Teorie wzmocnień
Opierają się na założeniu, że ludzkie zachowania są motywowane przez pozytywne
wydarzenia w ich otoczeniu (czasami teorie wzmocnień zaliczane są do teorii poznawczych)
Przedstawiciel
B.F.Skinner
Tezy
Pozytywne zachowania mogą być stymulowane przez
zastosowanie wzmocnień, takich jak np.: premia czy
szczery uścisk dłoni zwierzchnika; ma to wpływać na
powtarzanie się pozytywnych zachowań pracownika
Jest procesem psychicznej regulacji, od
którego zależy kierunek ludzkich czynności
oraz ilość energii, jaką na realizację danego
kierunku człowiek gotów jest poświęcić. Tak
więc, motywacja to proces wewnętrzny,
warunkujący dążenie ku określonym celom
J. Reykowski „Z zagadnień psychologii motywacji”, WSiP, W-wa 1970, s.18
Co motywować ? (teorie treści)
Jak motywować ? (teorie
procesu)
Jak wcześniejsze
doświadczenia wpływają na
zachowania jednostki ? (teorie
wzmocnienia)
3
2015-04-24
Opierają się na założeniu, że każdy człowiek
ma swoje potrzeby, do których zaspokojenia
dąży. Ich celem jest odpowiedź na pytania:
◦ Jakie potrzeby ludzie chcą zaspokoić?
◦ Co jest siłą napędową działań człowieka?
Przykłady: hierarchia potrzeb A.Maslowa,
teorię dwuczynnikowa F. Herzberga, teoria
ERG C.P. Alderfera , teoria potrzeb D.
McClellanda..
sem.letni 2010r
sem.letni 2014r
Czynniki higieniczne
wpływające na niezadowolenie
Czynniki motywacyjne
wpływające na zadowolenie
•
Jakość nadzoru
Płaca
• Polityka firmy
• Fizyczne warunki pracy
• Stosunki z innymi
• Bezpieczeństwo pracy
• Możliwości
•
• Możliwości
Czynniki zmniejszające niezadowolenie
awansu
rozwoju osobistego
• Uznanie
• Odpowiedzialność
• Osiągnięcia
Czynniki zwiększające satysfakcję
sem.letni 2014r
4
2015-04-24
sem.letni 2010r
sem.letni 2014r
Skupiają się na tym, w jaki sposób działania
człowieka mogą być ukierunkowywane i
podtrzymywane ?
Koncentrują się na motywacji, jako na procesie
ciągłej modyfikacji zachowań, w którym – obok
motywów zachowania i jego dotychczasowych
konsekwencji - dużą rolę odgrywają procesy
poznawcze człowieka, takie jak np.:
spostrzeżenia i oceny, porównania i
przewidywania.
sem.letni 2010r
5
2015-04-24
Siła tendencji do działania w
określony sposób zależy od
siły oczekiwania, iż działanie to
przyniesie określony efekt i od
jego atrakcyjności dla
działającej jednostki
Zakłada, że ludzie podejmując pracę, mają
różne oczekiwania dotyczące konsekwencji
swoich zachowań i w racjonalny sposób
dokonują kalkulacji ponoszonych nakładów i
spodziewanych korzyści
Jeśli są przekonani, że dobre wykonanie pracy
zapewni im zadowolenie, zarówno w
kategoriach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
wynagrodzeń, oraz gdy praktyka potwierdza te
założenia, należy spodziewać się
zaangażowania w pracę
Zachowanie człowieka opiera się na trzech
zasadach: pewności, instrumentalności oraz
równoważności.
Pewność dotyczy oceny prawdopodobieństwa,
że działanie przyniesie oczekiwane skutki;
Instrumentalność – prawdopodobieństwa, że
realizacja zadań zaspokoi określoną potrzebę;
Równoważność - określa ważność
zaspokojenia tej potrzeby w porównaniu z
innymi, przy założeniu ograniczenia zasobów
energii.
6
2015-04-24
M = [ E- P] x [(E-O) (V)]
M = motywacja
E = oczekiwania
O = zyski/przychody ze zmiany
P = zmiana
V = wartość związana ze zmianą
Zachowanie człowieka opiera się na porównaniu
skutków takich samych działań na przestrzeni
czasu, dlatego istotne jest jasne i konsekwentne
stosowanie nagród;
Człowiek ma do wyboru różne sposoby
osiągnięcia tego samego celu, jeśli więc uzna,
że inna droga jest bardziej skuteczna niż
zwiększanie wydajności pracy wybierze ją;
oznacza to, że należy wyznaczać jednoznaczne i
wyraźne drogi służące osiąganiu pożądanego
rezultatu;
Ten sam efekt działania ma różną wartość dla
poszczególnych pracowników, zatem system
motywacyjny musi być dostosowany do
indywidualnych wartości i oczekiwań, co do
prawdopodobieństwa osiągnięcia celu;
Nagroda /kara musi być adekwatna do
poniesionego wysiłku i łatwa do powiązania z
nim, nie może ich dzielić zbyt duży odstęp
czasu;
7
2015-04-24
◦ EXPECTANCY (skuteczności,
osiągania celów, równości)
◦ INSTRUMENTALITY ( uczenia się)
◦ VALLENCE (Maslow, Mc Clelland)
Atrakcyjność nagrody
Prawdopodobieństwo jej uzyskania
Związek pomiędzy wysiłkiem a
efektem uzyskanym z pracy
Zajmują się wpływem wcześniejszych
doświadczeń człowieka na jego zachowania w
przyszłości w cyklicznym procesie uczenia się
określonych zachowań
Przykłady: teoria warunkowania
instrumentalnego B.F. Skinnera i opartą na niej
teorię modyfikacji zachowań człowieka oraz
teorię słuszności J.S. Adamsa.
8
2015-04-24
Zachowanie człowieka jest determinowane
przez wynikające z niego konsekwencje
Uczy się on zachowywać w taki sposób,
który prowadzi do uzyskania nagrody a unika
tych, które powodują albo brak nagród, albo
karę
TEORIA
UCZENIA
SKINNER
sem.letni 2014r
9
2015-04-24
Efektywne jest połączenie karania
niepożądanych zachowań ze
wzmacnianiem zachowań
pożądanych. W takich warunkach
kara nie musi spełniać w/w
warunków; nawet łagodne i rzadkie
kary mogą być skuteczne.
Rozpoznawaj różnice między ludźmi
Przydzielaj odpowiednich ludzi do
wykonania określonych zadań
Posługuj się celami
Indywidualizuj nagrody
Uzależniaj nagrody od osiągnięć
Sprawdzaj, czy system jest sprawiedliwy
Zródło: S.Robbins, Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo
Zysk i S-ka s.67
10
Download