praca magisterska motywowanie personelu do

advertisement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Motywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy "x" analiza i teoria
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1 Definicja motywacji i podstawowe założenia
1.1. Proces motywacyjny
1.2. Poglądy na motywację
1.3. Współczesne poglądy na motywację
1.3.1. Teoria potrzeb
1.3.2. Teoria sprawiedliwości
1.3.3. Teoria oczekiwań
1.3.4. Teoria wzmocnień
1.3.5. Teoria wyznaczania celów
Rozdział 2 Motywacja do pracy
2.1. Motywowanie materialne
2.1.1. Składniki wynagrodzenia
2.1.2. Płaca zasadnicza
2.1.3. Premiowanie
2.1.4. Nagrody
2.2. Motywowanie niematerialne
Rozdział 3 Obszar badań ankietowych w firmie „X”.
3.1. Historia Przedsiębiorstwa Budowlanego w
3.2. Analiza badań własnych dotycząca czynników motywacyjnych na przykładzie firmy „X”
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki
WSTĘP
Inspiracją do napisania pracy „Motywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy „X” – analiza
i teoria”, było szczególne zainteresowanie tematem motywacji.
Kluczowym czynnikiem kształtującym działania ludzi w przedsiębiorstwie jest motywacja. Ma ona
ogromny wpływ na wyniki uzyskiwane przez firmę. Z definicji motywacji wynika, że silnie
zmotywowani pracownicy mają precyzyjnie zdefiniowane cele, a ich działania prowadza do
osiągnięcia tych celów. Dobrze zmotywowani pracownicy są zadowoleni z wykonywanej pracy oraz
mocno modyfikują się z firmą. W zamian za to firma zaspokaja ich potrzeby nie tylko te materialne,
ale także potrzeby rzędy wyższego, np. potrzebę samorealizacji czy uznania.
Celem pracy jest analiza i ocena głównych nurtów i kierunków motywacji, przebadanie ich
oddziaływania na pracowników. Przedstawienie teoretycznych zagadnień związanych z motywacją
oraz identyfikacja systemu motywowania pracowników w firmie „X”.
Teza postawiona w mojej pracy to stwierdzenie, że motywacja to rozwój osobisty, sposób na sukces.
Hipotezę, jaką postawiłam w pracy to taka, że: przypuszczam, że system wynagrodzeń i
premiowania pracowników firmy „X” ma wpływ na większe zaangażowanie i efektywność pracy jej
pracowników.
W rozdziale 1 omówione zostaną historyczne i współczesne poglądy na motywacje. Będą one
ilustrowane i opisywane w formie wykresów, tabel i rysunków. Starałam się je zaprezentować w jak
najbardziej przejrzystej formie. Wybrałam te, które są najbardziej znane i najczęściej
wykorzystywane przez kadrę kierowniczą. Uważam, że warte uwagi jest w tym rozdziale
prześledzenie zmian jakie przechodziła teoria motywacji. Zmiany te miały na celu oczywiście jej
unowocześnienie i „odświeżenie”, a także dostosowanie do zmieniających się warunków rynku
pracy. Wszystkie metody motywacji mają swoje „mutacje”, a wszystko to dla większej skuteczności
jej działania.
W rozdziale 2 opisałam rodzaje motywowania w rozbiciu na materialne i niematerialne. Do metod
materialnych zalicza się: wynagrodzenie i jego składniki, premiowanie i nagrody. Do
niematerialnych składników wynagrodzenia zalicza się przede wszystkim: awans zawodowy,
podniesienie prestiżu społecznego, dodatkowe urlopy, deputaty, itp.
Rozdział 3 zawiera ankietę dotyczącą czynników motywujących. Ankieta przedstawiona została w
formie 12 pytań zamkniętych. Przeprowadzona została wśród pracowników w firmie „X”.
Odpowiedzi do ankiety zostały zaprezentowane w formie czytelnych i obiektywnych wykresów
przestrzennych. Pozwalają w sposób prosty określić, co pracowników motywuje do bardziej
efektywnej pracy w firmie.
Aby osiągnąć równowagę w firmie bardzo ważne jest by menadżerowie rozumieli sam proces
motywacji, jego działanie i zasady oraz znali różne typy motywacji. Do czynników, które mają
wpływ na system motywowania można zaliczyć nieustannie wzrastającą konkurencję i powiązaną z
nią tendencję do redukowania kosztów, bezrobocie oraz coraz większe umiejętności i kwalifikacje
pracowników.
×
Download