Definicja operacji

advertisement
Projektowanie oraz mierniki
pracy
Zawartość rozdziału
W ramach tego rozdziału zostały
opisane:
Cele projektowania pracy
Elementy motywacji pracowników
Powody stosowania mierników pracy
Sposoby określania czasu niezbędnego
do wykonania prac
Projektowanie pracy
Projektowanie pracy opisuje czynności,
metody oraz odpowiedzialność i
środowisko otaczające pracownika przy
wykonywaniu zadań. Celem tego
projektowania jest znalezienie możliwie
najlepszego wykonania każdej operacji.
Motywowanie pracowników
W podręczniku zostały opisane:
hierarchia potrzeb Maslowa,
dwuczynnikowa teoria motywacji, teoria
X,Y.
Analizując przedstawiony obok rysunek,
stwierdzamy, że ludzie mogą być
motywowani przez potrzeby z wyższego
szczebla piramidy po zaspokojeniu
potrzeb z niższego. Na przykład nie
zmusimy pracownika do wydajniejszej
pracy bez prawidłowego zaspokojenia
jego potrzeb fizjologicznych: zachowania
odpowiedniej temperatury, oświetlenia
15.1. Hierarchia potrzeb Maslowa (podręcznik, s. 464) stanowiska pracy. Poczucie
bezpieczeństwa możemy wykorzystywać
w motywacji, sterując pewnością
zatrudnienia.
Motywacja
Na motywację składa się
kilka czynników:
zaangażowanie,
wytrwałość,
efektywność.
Niemniej jednak na efekty
pracy oprócz motywacji
pracownika wpływają:
zdolności, umiejętności,
zrozumienie zadania,
dostępne narzędzia i
warunki zewnętrzne.
Rys 15.2. Motywacja i wykonanie (podręcznik, s. 465)
Czynniki wpływające na
wykonanie zadania
Rys. 15.3. Czynniki motywacji i wykonania zadania (podręcznik, s. 466)
Mierniki pracy
Mierniki pracy określa się jako techniki
zaprojektowane do ustalania czasu, jaki
zajmuje wykwalifikowanemu pracownikowi
wykonanie określonej pracy przy
zdefiniowanym poziomie wykonania (jakości).
Standardowe tempo pracy określa średnie
tempo wykonania określonej pracy przez
wykwalifikowanego pracownika, pod
warunkiem że ją zna, potrafi się przystosować
do metod jej wykonywania i jest odpowiednio
umotywowany.
Projektowanie pracy
Podczas projektowania pracy możemy
wykorzystywać analizę ruchów
roboczych, analizę wyposażenia,
eliminując zbędne ruchy i czynności.
Doskonaląc narzędzia pracy,
prowadzimy do zwiększania
efektywności pracy ludzkiej.
Wskazówki dla prowadzącego zajęcia
1.
2.
3.
4.
W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:
Wagę elementu ludzkiego w projektowaniu pracy;
Obiektywną konstrukcję mierników pracy;
Rozbieżność interesów pracowników i pracodawców;
Otoczenie socjalne, fizyczne stwarzające warunki pracy.
Przykłady
Zamieszczone w dalszej części rozdziału
przykłady firm stanowią uzupełnienie
opisów przypadków zamieszczonych w
podręczniku.
Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest
uaktualnienie opisów zawartych w
podręczniku, jak również przedstawienie
firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.
Download