Definicja operacji

advertisement
Zarządzanie łańcuchem
dostaw
Zawartość rozdziału
W ramach tego rozdziału zostały
opisane:
Pojęcie logistyki
Łańcuch dostaw i zarządzania nim
Cele zaopatrzenia
Cykl zakupów
System fizycznej dystrybucji
Logistyka
Logistyka odpowiada za fizyczne
przemieszczanie wszystkich materiałów
wewnątrz organizacji. Składają się na nią:



przemieszczanie surowców (faza zaopatrzenia),
przemieszczanie w trakcie produkcji (faza
produkcji),
przemieszczanie gotowych produktów (faza
zbytu).
Łańcuch dostaw
Obecnie znikoma liczba
produktów jest
wytwarzana przez
jednego dostawcę.
Produkt powstaje z
komponentów
dostarczonych przez
wielu poddostawców
tworzących łańcuch
dostaw.
Rys. 17.1. Elementy składowe łańcucha
dostaw (podręcznik, s. 528)
Sprzężenia w cyklu logistycznym
Planując działania
logistyczne, trzeba
uwzględniać plan
produkcji, zapasy
produkcji w toku
oraz zmiany popytu i
produkcji.
17.3. Przepływy materiałów w przedsiębiorstwie
produkcyjnym (podręcznik, s. 529)
Funkcje logistyki
Zaopatrzenie – kupno
Transport
Odbieranie
Magazynowanie
Kontrola zapasów
Podejmowanie materiałów
Pakowanie
Lokalizacja magazynów
Komunikacja
Powyższe funkcje zostały szczegółowo opisane
w podręczniku.
Cykl dostaw
Dystrybucja jest
przedostatnim
ogniwem
zamkniętego cyklu
zaspokajania
potrzeb klientów.
Rys. 17.4. Dystrybucja w cyklu dostaw (podręcznik, s. 538)
Wskazówki dla prowadzącego zajęcia
1.
2.
3.
4.
W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:
Cele logistyki;
Przenikanie działań logistycznych przez wszystkie funkcje
organizacji;
Funkcje logistyki;
Rolę dystrybucji w cyklu zaopatrzenia.
Przykłady
Zamieszczone w dalszej części rozdziału
przykłady firm stanowią uzupełnienie
opisów przypadków zamieszczonych w
podręczniku.
Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest
uaktualnienie opisów zawartych w
podręczniku, jak również przedstawienie
firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.
Download