Podstawy Zarządzania 2016

advertisement
Podstawy Zarządzania 2016
TEST (15 pytań) wielokrotnego wyboru
1. Za ocenę jakości zarządzania zmianami w kategoriach dobre złe odpowiada: aksjologia,
metodologia, epistemologia, ontologia, prakseologia
2. Zarządzanie zmianą jest znamienne tym że występuje w nim zawsze: podejmowanie decyzji,
konkurowanie, administrowanie, prognozowanie, innowacyjność
3. Podjęcie decyzji polega na: Wydaniu polecenia analizie ilościowej, analizie jakościowej,
pomiarze zmiennej, wyborze wariantu
4. Proces decyzyjny składa się z: Analizy wariantów, strukturalizacji problemu, wydaniu
polecenia, imperatywu kategorycznego, imperatywu hipotetycznego
5. Ze względu na czas wdrożenia decyzji można je podzielić na: strategiczne, taktyczne,
operacyjne, procesowe, kanoniczne
6. Zmiana pozycja rynkowej organizacji zależy od : siły nabywców, siły dostawców,
atrakcyjności sektora, kursu waluty, ryzyka egzogenicznego
7. Wartość zawsze: ujawnia się w organizacji, ujawnia się w otoczeniu, wymaga użycia zasobów,
wymaga zarządzania, wymaga zużycia energii
8. Łańcuch wartości organizacji zawiera w sobie: Układ procesów, system zarządzania, logistykę
wewnętrzną, łańcuch dostaw, cele organizacji
9. Łańcuch wartości stanowi: reprezentację formalną, model koncepcyjny, model semantyczny,
schemat organizacyjny mapę zadań
10. Łańcuch wartości organizacji: Jest zawarty w globalnym łańcuchu dostaw, Wynika ze
struktury otoczenia, Służy do analiz efektywności, Zawiera w sobie łańcuch dostaw, Definiuje
lokalny łańcuch dostaw
11. Teoria kontyngencji stwierdza że: Istnieje jeden uniwersalny model organizacji, Nie istnieje
jedyny sposób osiągania zadanego wyniku działalności gospodarczej, Zarządzanie polega na
ciągłej adaptacji do otoczenia, istnieją uniwersalne metody zarządzania, Otoczenie organizacji
jest stabilne.
12. Przykładami zmian prakseologicznych w organizacji są metody: Kaizen, Kanban, Lean
management, Reengeneering, Just-In-Time (JIT)
13. Zasada kontyngencji stanowi podstawę: Zarządzania adaptatywnego, zarządzania wiedzą,
przywództwa w organizacji, zarządzania przez sprzężenia zwrotne, określania ryzyka
ekonomicznego
14. Reguła przekory LeChatêliera stanowi przykład : Sprzężenia zwrotnego ujemnego, dodatniego
sprzężenia zwrotnego, zasady sterowania systemem, metodę usuwania niepewności, metodę
usuwania złożoności problemu
15. Krzywa Laffera stanowi przykład: Analizy wartości, Ilustracji efektywności zarządzania,
Działania reguły przekory, Zagadnienia optymalizacji, Ilustrację wyniku gry dwuosobowej;
16. Dowolna organizacja: Zawsze generuje wartość , Zawsze posiada zasoby kapitałowe, Zawsze
zawiera zasoby ludzkie, Zawsze podejmuje działania optymalne, Zawsze tworzy łańcuch
dostaw
17. Globalny łańcuch dostaw: Definiuje relacje wewnętrzne organizacji, Zawiera w sobie łańcuch
wartości, Stanowi formę sieci logistycznej, Jest organizacją samą w sobie, Definiuje relacje
organizacji z otoczeniem
18. Proces biznesowy w strukturze organizacji charakteryzuje się: Mierzalnością, Wartością
dodaną, Odpowiedzialnością, Analizą, Dostępnymi zasobami.
19. Procesy biznesowe w organizacji: Są zasobem unikatowym, Są użyteczne dla organizacji,
Zawsze przynoszą dochód, Podlegają ewidencji księgowej, Są reprezentowane za pomocą
obiegu dokumentów.
20. SMART jest metodą: kontrolingu ekonomicznego, analizy otoczenia zmian, Zarządzania
projektem; analizy strategicznej , Ustalania celów, stanowiącą dobrą praktykę
21. Analizami strategicznymi są: TOWS, PEST, LSI, TDI, HDD
22. Analizami dotyczącymi otoczenia są: metoda 5 sił, PEST, analiza interesariuszy, analiza BCG,
SWOT
23. Ujęcie zasobowe dotyczy: Generowania przewagi konkurencyjnej, Zarządzania wiedzą i
informacją, Tworzenia polityki rachunkowości, Podejmowania decyzji w niepewności,
Tworzenia kluczowych kompetencji;
24. Ujęcie procesowe dotyczy: Precyzyjnych rozliczeń finansowych, Tworzeniu relacji z
otoczeniem, Ustaleniu przewagi konkurencyjnej, Tworzenia struktury organizacji,
Optymalizacji generowania wartości;
25. Zrównoważony rozwój przejawia się w: Strategiach temporalnych, Zachowaniu równowagi
mikro-makro w dłuższym okresie, Występowaniu zdarzeń katastroficznych, Tworzeniu się
struktur globalnych, Działaniach określonych jako TBL (albo PPP)
26. D. Abell stworzył dwie ważne koncepcje w zarządzaniu odnoszące się do zmian:
Trójwymiarowy model strategii, Definicję łańcucha wartości, Definicję misji, Definicję wizji,
Trójwymiarową definicję biznesu
27. Ryzyko hazardowe w zarządzaniu organizacją dotyczy: pracowników, produktów, kontraktów,
dostawców, kursów walut
28. Ryzyko wewnętrznie zorientowane to: Zmiany upodobań klientów, Zachowania łańcucha
dostaw, Działanie systemu informatycznego, Płynność finansowa organizacji, Kapitał
intelektualny
29. Cykl życia organizacji składa się z: etapu narodzin, etapu kontroli, etapu uśrednienia, etapu
dojrzałości, etapu odnowy.
30. Reprezentacjami sformalizowanymi organizacji dla zaprojektowania zmian mogą być: plan
sytuacyjny, regulamin pracy, biała księga zarządzania, mapa zadań, mapa procesów
31. Metoda macierzy logicznej LFA: składa się z dziewięciu kroków, składa się z sześciu kroków,
jest przykładem strategii organizacji, jest dobrą praktyką zmiany, pozwala monitorować i
mierzyć zmiany.
32. Zmiana w organizacji może wiązać się z optymalizacją, preferencji klientów, struktury,
popytu, procesów, logistyki.
33. Koncepcja zmiany strategicznej wg. K. Ohmae może być ukierunkowana na: efektywność
organizacji, równowagę, potrzeby klienta, potrzeby zarządzania, konkurowanie
34. Zasady reengineeringu definiowane są jako: Wdrażanie strategii, Optymalizację relacji i celów,
Gromadzenie informacji w jednym banku danych, Zastępowanie prostych zadań przez pracę
wielowymiarową, Ograniczanie kontroli i zwiększanie autonomii stanowisk w firmie.
35. Metodyka strategii zawiera następujące elementy: Plan rozwoju, Planowanie strategii,
Zestrajanie organizacji, Plan taktyczny, Opracowanie strategii
36. Metodyka strategii zawiera następujące elementy: Ryzyko, Plan operacyjny, Planowanie
operacji, Plan strategiczny, Zmiany otoczenia
37. William Edwards-Deming zasłynął w zarządzaniu jako twórca: reinżynieringu, cyklu kontroli
PDSA, strategii zrówoważonego rozwoju, systemów zapewnienia jakości, zbilansowanej karty
wyników
38. Wsparcie informatyczne zmiany dotyczy: wystawiania faktur, Wymiany danych i informacji,
analiz porównawczych, Dokumentowania historii, zarządzania magazynem
39. ERP jest: miernikiem stanu organizacji, Analizą strategiczną otoczenia, Przykładem analizy
portfelowej, narzędziem pomiarowym sprzężenia zwrotnego, Źródłem danych systemów BI
40. Metoda KPI (Key Performance Indicators) wykorzystuje wskaźniki: Ogólnorozwojowe,
Niefinansowe, Pomiarów technicznych, Przepływów,Ograniczników słabości
Download