SQL - Scholaris

advertisement
Autor: Damian Urbańczyk
Bazy danych
Projektowanie bazy danych
biblioteki szkolnej
Jakie dane?
Aby zaprojektować prostą bazę danych
biblioteki szkolnej, musimy najpierw
zdecydować, jakie dane o jej pracy chcemy
umieścić w tabeli.
Z pewnością musimy umieścić dane o
książkach, uczniach, pracownikach biblioteki
oraz o wypożyczeniach – czyli przypadkach,
w których uczeń wypożycza książkę.
Tabela uczniów
Pierwsza tabela – uczniowie, powinna zawierać
następujące pola oraz ich typy:
• id_ucznia – liczba całkowita, autonumer,
• imię – łańcuch znaków,
• nazwisko – łańcuch znaków,
• adres – łańcuch znaków,
• data_rejestracji – data ogólna,
• uwagi – średnie pole tekstowe,
• numer telefonu – łańcuch znaków,
• status – mała liczba (0/1).
Tabela książek
Druga tabela, ksiazki (bez polskich znaków
diaktrycznych) powinna zawierać pola:
• id_ksiazki – liczba całkowita, autonumer,
• tytuł – łańuch znaków,
• autor – łańuch znaków,
• opis – tekst,
• numer_inwentarzowy – łańcuch znaków,
• status – liczba całkowita (0/1).
Tabela pracowników
Tabela pracownicy, zawiera dane na temat
pracowników biblioteki:
• id_pracownika – liczba całkowita, autonumer,
• imię – łańcuch znaków,
• nazwisko – łańcuch znaków,
• adres – tekst.
W zależności od potrzeb, tabela ta może
zawierać również bardziej szczegółowe
informacje o uczniach.
Tabela wypożyczeń
Tabela wypozyczenia (bez polskich znaków diaktrycznych)
będzie przechowywała informacje nt. wypożyczeń, czyli
przypadków, w których pracownik wypożycza uczniowi
konkretną książkę.
Pola tabeli:
• id_wypozyczenia – liczba całkowita, autonumer,
• id_ksiazki – liczba całkowita,
• id_ucznia – liczba całkowita,
• id_pracownika – liczba całkowita,
• data_wypozyczenia – data,
• data_zwrotu – data,
• uwagi – tekst.
Tabela wypożyczeń
Tabela ta jest tabelą, w której wszystkie inne tabele
się „spotykają”.
Korzystamy w niej z danych wszystkich tabel –
odwołanie do identyfikatorów innych tabel nazywamy
kluczem obcym.
W tej tabeli korzystamy z id_ksiazki, id_ucznia,
id_pracownika. W ten sposób mamy tabelę z jednym
kluczem podstawowym (id_wypozyczenia) oraz
trzema kluczami obcymi.
Klucze podstawowe
Każda z zaprojektowanych tabel posiada klucz
podstawowy – pierwsze pole w tabeli. Jest to
identyfikator, liczba całkowita, element
podlegający każdorazowemu zwiększeniu o 1,
czyli autonumerowany. Jest to pole unikalne,
dlatego systemowo musi być ono chronione
przed niepowołanym nadpisem.
Relacje
Pierwsze pola z tabel uczniowie, pracownicy,
ksiazki występują w relacjach do odpowiednich
pól w tabeli wypozyczenia.
O wyżej wymienionych relacjach należy
pamiętać podczas tworzenia formularzy, dzięki
którym będzie możliwe ewidencjonowanie
wypożyczonych książek.
Dziękuję za uwagę!
Download