Tworzenie własnej bazy danych

advertisement
Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base - relacje
Relacje są mechanizmem pozwalającym powiązać rekord z jednej tabeli, z jednym lub
wieloma rekordami z innej tabeli.
W naszej bazie danych takie połączenie musi być ustanowione pomiędzy rekordem
opisującym wypożyczającego z tabeli WYPOZYCZAJACY, a rekordami opisującymi
wypożyczone książki z tabeli KSIAZKI.
Zaprojektuj tabelę WYPOZYCZAJACY:
nazwa pola
IDWypozyczajacego
Imie
Nazwisko
Adres
typ danych
Integer
Tekst
Tekst
Tekst
opis
Ustaw klucz podstawowy na pole IDWypozyczajacego (pozostaw wartość automatyczną jako
„nie” dla tego pola.
Zaprojektuj tabelę KSIAZKI:
nazwa pola
IDKsiazki
Autor
Tytul
Kategoria
IDWypozyczajacego
DataWypozyczenia
typ danych
Integer
Tekst
Tekst
Tekst
Integer
Data/Godzina
opis
Ustaw klucz podstawowy na pole IDKsiazki (pamiętaj o ustawieniu wartości automatycznej
na „tak” tego pola)
Wpisz kilka rekordów do tabeli KSIAZKI.
Nie wprowadzaj nic do pól
IDWypożyczającego oraz DataWypozyczenia, zrobisz to później w formularzu.
Wpisz kilka rekordów do tabeli WYPOZYCZAJACY.
Utwórz formularz na podstawie tabeli KSIAZKI, wybierz wszystkie pola tej tabeli. Po
otworzeniu formularza wpisz IDWypozyczajacego oraz DateWypozyczenia każdej z
książek. Jeden wypożyczający może wypożyczyć kilka książek zatem numer
IDWypozyczającego przy wypełnianiu tego formularza może się powtarzać.
1
Zmodyfikuj formularz tak, aby pole Kategoria było polem typu kombi. W tym celu
utwórz dodatkowo tabelę o nazwie KATEGORIE z
wartościami np.:
„Elektrotechnika”, „Chemia”, „Mechanika”, „Fizyka”, „Inżynieria materiałowa” itp.
Następnie edytuj projekt formularza, umieść na nim pole kombi, naciśnij je na
formularzu prawym przyciskiem myszy, wybierz Formant, następnie Dane (tu wypełnij
jak na rysunku poniżej)
Relacje
Relacje są mechanizmem pozwalającym powiązać rekord z jednej tabeli, z jednym lub
wieloma rekordami z innej tabeli.
W naszej bazie danych takie połączenie musi być ustanowione pomiędzy rekordem
opisującym wypożyczającego z tabeli WYPOZYCZAJACY, a rekordami opisującymi
wypożyczane książki z tabeli KSIAZKI.
W menu Narzędzia wybierz opcję Relacje.... Otwiera się okienko Dodaj tabelę zawierające
listę tabel w naszej bazie danych oraz w tle okno Projekt relacji. Przyciskiem Dodaj
umieszczamy tabele w oknie Projekt relacji.
Wybieramy tabele oraz pola, które będą podstawą połączenia, oraz opcje związane
z aktualizacją i usuwaniem rekordów .
2
W przypadku naszej bazy danych ustaw relację między polem IDWypozyczajacego w
tabeli WYPOZYCZAJACY a polem IDWypozyczajacego w tabeli KSIAZKI. Pole
IDWypozyczajacego zostało specjalnie stworzone na użytek relacji łączącej obie tabele.
Utwórz kwerendę wyświetlającą IDKsiazki, Autor i Tytul z tabeli KSIAZKI rosnąco po
IDKsiazki oraz: IDWypozyczajacego, Imie, Nazwisko z tabeli WYPOZYCZAJACY.
Wyświetl te rekordy, gdzie IDWypozyczajacego w obu tabelach są równe.
Kod odnoszący się do tego polecenia w języku SQL:
SELECT "KSIAZKI"."IDKsiazki" AS "IDKsiazki", "KSIAZKI"."IDWypozyczajacego" AS
"IDWypozyczajacego", "KSIAZKI"."Autor" AS "Autor", "KSIAZKI"."Tytul" AS "Tytul",
"KSIAZKI"."DataWypozyczenia" AS "DataWypozyczenia", "WYPOZYCZAJACY"."Imie" AS
"Imie", "WYPOZYCZAJACY"."Nazwisko" AS "Nazwisko",
"WYPOZYCZAJACY"."IDWypozyczajacego" AS "IDWypozyczajacego"
FROM "KSIAZKI", "WYPOZYCZAJACY"
WHERE ( ( "WYPOZYCZAJACY"."IDWypozyczajacego" = "KSIAZKI"."IDWypozyczajacego" ) )
ORDER BY "IDKsiazki" ASC
Utwórz formularz na podstawie tej kwerendy.
3
Download