Logistyka

advertisement
Logistyka
Dzisiejsza logistyka jest pojęciem bardzo
szerokim, składa się na nią zarządzanie siecią
dostawców, składowaniem produktów czy też
łańcuchem odbiorców. Dzięki pojawieniu się
tanich technologii cyfrowych, zarządzanie
systemem logistycznym stało się łatwiejsze.
W ciągu paru sekund można dziś odnaleźć
właściwy towar, spośród setek albo nawet
tysięcy innych i odczytać jego cechy, takie jak:
ilość, cena czy miejsce pochodzenia.
Definicje logistyki
• Według Rady Zarządzania Logistycznego „Logistyka jest terminem opisującym proces
planowania, realizowania i kontrolowania
sprawnego i efektywnego ekonomicznie
przepływu surowców, materiałów do produkcji,
wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji
z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w
celu zaspokojenia wymagań klienta.”
(F. J. Beier, 2004, s. 16)
Definicje logistyki
• Według S. Krawczyka - „Logistyka obejmuje
planowanie, koordynację i sterowanie
przebiegiem w aspekcie zarówno czasu jak
i przestrzeni, realnych procesów, w których
realizacji organizacja jest uczestnikiem, w celu
efektywnego osiągania celów organizacji.”
(S. Krawczyk, 2000, s. 33)
Definicje logistyki
• Według S. Kummera i J. Webera - „Logistyka
jest to koncepcja zarządzania procesami
i potencjałem dla skoordynowania realizacji
przepływów towarowych w skali
przedsiębiorstwa i powiązań między jego
partnerami rynkowymi.”
(F. J. Beier, 2004, s. 21)
Definicje logistyki
• E. Nowak logistyka to dziedzina wiedzy
o procesie zarządzania łańcuchem dostaw
i usług.
Podział funkcjonalny logistyki
• Najpopularniejszym podziałem logistyki jest
podział ze względu na funkcje:
• logistyka zaopatrzenia,
• logistyka produkcji,
• logistyka dystrybucji.
Logistyka zaopatrzenia
• Logistyka zaopatrzenia - odnosi się do
dostawców, których głównym celem jest
dostarczenie towarów w odpowiednim czasie,
ilości i jakości zgodnie z zapotrzebowaniem
odbiorcy.
Logistyka produkcji
• Logistyka produkcji łączy ze sobą logistykę
zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje
wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem
w surowce, materiały i półprodukty oraz ich
przejście przez wszystkie etapy produkcji, aż
do magazynu.
Logistyka dystrybucji
• Logistyka dystrybucji - jest to przepływ
produktów od wytwórcy do finalnego
nabywcy.
ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY (DOSTAW) POLSKICH
KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH (PKW)
Pojęcie łańcucha dostaw
Każdy łańcuch logistyczny jest instrumentem realizacji określonych
funkcji w sferach działania, dla których jest stworzony (produkcja,
dystrybucja, zaopatrzenie, konsumpcja). Pojęciem łańcuch posłużył się
w 1991 roku D. Bak, który na międzynarodowym sympozjum
poświęconym praktycznym aspektom logistyki stwierdził, że „logistyka
jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw”.
Oczywiście łańcuch dostaw rozumie się jako całą działalność związaną
z przepływem materiału (towaru) od jego oryginalnego źródła, poprzez
wszystkie zmiany aż do tej postaci, w której jest konsumowany przez
ostatniego klienta.
11
Pojęcie łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw jest ciągiem procesów, w wyniku których dochodzi do
wytworzenia końcowego produktu przeznaczonego do nabycia przez
konsumenta.
Obejmuje on pozyskiwanie surowców, transport,
produkcję, dystrybucję, magazynowanie, marketing, na sprzedaży
kończąc.
Przedstawia to poniższy rysunek.
12
Pojęcie łańcucha dostaw
ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY
Schemat ideowy łańcucha dostaw
13
Zasadnicze determinanty
Zasadnicze determinanty wpływające na skuteczność procesów logistycznych realizowanych na
potrzeby PKW
14
Przedstawione powyżej czynniki odgrywają kluczową rolę w planowaniu i
przygotowaniu logistycznym sił wydzielonych do wykonywania zadań poza
obszarem kraju. Proces planowania zabezpieczenia logistycznego jednostki
wyznaczonej do operacji pokojowej lub misji stabilizacyjnej powinien być
poprzedzony rekonesansem operacyjno logistycznym, w czasie którego należy
pozyskać wiarygodne informacje o:
•
możliwości zawarcia dwustronnych umów z „Państwem Gospodarzem” oraz krajem
tranzytowym na przegrupowanie sił i środków wybranym rodzajem transportu;
•
infrastrukturze (stacjach, portach, lotniskach załadowczych i wyładowczych);
•
oprzyrządowaniu do rozładunku sprzętu ciężkiego (np. systemy paletyzacji,
kontenery, dźwigi kontenerowe, środki do transportu kontenerowego);
15
•
dostępnych liniach komunikacyjnych (np. drogowych, kolejowych);
•
strukturze rejonu ześrodkowania (np. przebieg dróg, rozmieszczenie budynków, dostęp do
źródeł zasilania);
•
dostępnych zasobach lokalowych pod kątem ich przydatności do zakwaterowania;
•
wykorzystaniu urządzeń zasilających (np. agregatów prądotwórczych);
•
pozyskaniu wody pitnej po procesie oczyszczania, odkażania i uzdatniania;
•
możliwościach magazynowania środków bojowych i materiałowych (ŚBiM) w sytuacji
wystąpienia zakłóceń;
•
możliwościach udzielenia pomocy (np. w zakresie zabezpieczenia medycznego lub
technicznego) przez inne jednostki wojskowe NATO, w przypadku ich wcześniejszego
rozmieszczenia bądź w ramach Logistyki Wielonarodowej.
16
Zgodnie z obowiązującymi dokumentami doktrynalnymi niezależnie, od
realizacji zabezpieczenia logistycznego w układzie narodowym czy
sojuszniczym, system logistyczny będzie wymagał zrealizowania
następujących przedsięwzięć:
• przygotowania i utrzymania potencjału logistycznego na rzecz wojsk
realizujących zadania w ramach operacji pokojowej lub misji
stabilizacyjnej;
• opracowania informacji o stanie posiadanych sił i środków logistycznych;
Pod pojęciem stan rozumieć należy zarówno liczbę, stan techniczny, jak i
potencjał posiadanych sił i środków logistycznych.
17
Przykładowy łańcuch logistyczny PKW w operacji pokojowej lub misji stabilizacyjnej
prowadzonej poza obszarem kraju
18
Strumienie łączące zaplecze krajowe z modułami bojowymi w ramach
łańcucha logistycznego utworzonego na potrzeby PKW
Zasadnicze ogniwa składowe w
łańcuchu dostaw dla PKW: RBM,
Brygadę Logistyczną, Narodowy
Element Wsparcia, elementy
logistyczne modułów bojowych.
19
Łańcuch logistyczny PKW
W łańcuchu dostaw PKW w punktach koncentracji
gromadzi się środki zaopatrzenia jednej lub kilku klas
zaopatrzenia przypływające z różnych źródeł w małych
ilościach oraz dokonuje się ich kompletowania.
Natomiast w punktach dekoncentracji zgromadzone środki
zaopatrzenia są rozdzielane, i w małych ilościach (partiach)
kierowane do wielu różnych odbiorców. W omawianym
łańcuchu dostaw następuje czasowo – przestrzenna
transformacja strumieni dóbr.
20
Zadania poszczególnych ogniw łańcucha dostaw dla
PKW
Zasadniczymi ogniwami w łańcuchu dostaw
dla PKW są: wytypowana na potrzeby
zaopatrywania
• RBM,
• Brygada Logistyczna,
• Narodowy Element Wsparcia,
• Elementy logistyczne modułów bojowych.
21
Ideowy schemat
funkcjonowania łańcucha dostaw PKW
22
Download