Logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie

advertisement
Specjalność studiów – LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW I MAGAZYNOWANIE
Cel studiów
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: funkcjonowania nowoczesnych systemów
logistycznych, infrastruktury logistycznej, towaroznawstwa, magazynowania i procesów
logistycznych, opakowalnictwa i przechowalnictwa, zastosowań informatycznych
w logistyce, podstaw zarządzania, elementów prawa, finansów i rachunkowości.
Wyposażenie ich w umiejętności menedżerskie, pracy w zespole, skutecznego
komunikowania się z otoczeniem, prowadzenia negocjacji i logistycznej obsługi klienta.
Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla:
 osób, które chcą uzyskać wyższe wykształcenie z zakresu logistyki przedsiębiorstw
i magazynowania, uzupełnić posiadane umiejętności lub przekwalifikować się zdobywając nowy zawód,
 pracowników działów logistyki i magazynowania w przedsiębiorstwach zainteresowanych
rozwojem kariery zawodowej.
Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych
i spedycyjnych, jednostkach doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach
gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza logistyczna,
ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności menedżerskie.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
1. Systemy logistyczne
2. Infrastruktura logistyczna
3. Środki transportu wewnętrznego
4. Ekonomika transportu
5. Towaroznawstwo
6. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
7. Logistyka produkcji
8. Magazynowanie i procesy ładunkowe
9. Opakowalnictwo i przechowalnictwo
10. Systemy informatyczne w logistyce
11. Ubezpieczenia gospodarcze
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Podstawy zarządzania
Nauka o organizacji
Mikroekonomia
Podstawy prawa
Finanse
Marketing i badania marketingowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektami
Normalizacja i zarządzanie jakością
Rachunkowość finansowa
Finanse przedsiębiorstw
Statystyka opisowa
Download