KIERUNEK LOGISTYKA CHARAKTERYSTYKA SEMINARIÓW

advertisement
KIERUNEK LOGISTYKA
CHARAKTERYSTYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH
Studia stacjonarne
KATEDRA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Urbaniak
Jakość w procesach logistycznych
Zagadnienia poruszane w trakcie seminarium-jakość w procesach zakupu, produkcji,
magazynowania, transportu -rola jakości produktu i opakowań w procesach logistycznych -green
logistic (green purchasing, green marketing), ekoetykietowanie
Dr Grażyna Wieteska
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
Seminarium
obejmuje
zagadnienia
z
zakresu
zarządzania
systemem
logistycznym
przedsiębiorstwa oraz zarządzania łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem aspektu
zapewniania niezawodności prowadzonych przez firmy działań. Dotyczy problematyki kształtowania
ciągłości procesów przepływu informacji i towaru w relacjach z dostawcami oraz klientami w
aspekcie pojawiających się zakłóceń i możliwości ograniczania ich ryzyka występowania.
Przedmiotem uwagi są zarówno czynniki zwiększające poziom ryzyka (m.in. outsourcing,
offshoring), metody i techniki stosowane w zakresie oceny ryzyka, jak i rozwiązania determinujące
bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w tym standardy organizacyjne (ISO 28000, BS 25999, ISO
31000) oraz narzędzia doskonalenia operacyjnego Toyota Production System.
KATEDRA ZARZĄDZANIA
Dr Maciej Malarski
Warunki efektywnego funkcjonowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach
Tematyką seminarium będzie identyfikacja warunków i czynników efektywnego funkcjonowania
systemów logistycznych obejmujących wszelkie działania składające się na gospodarowanie
zasobami operacyjnymi, procesy związane z realizacją zamówień klientów oraz budowanie relacji z
partnerami biznesowymi w ramach budowania i zarządzania łańcuchami logistycznymi.
Rozważaniom będą podlegać zarówno ilościowe, jak i jakościowe kryteria oceny efektywności oraz
sposoby jej zwiększania zarówno w wymiarze zarządzania procesami wewnętrznymi, zasobami
rzeczowymi, jak i ludzkimi.
ZAKŁAD LOGISTYKI
Dr Cezary Gradowicz
Jakość w systemach logistycznych
W XXI wieku tradycyjne metody zarządzania, stają się niewystarczającymi w stawianiu czoła
wciąż nowym i wieloaspektowym wyzwaniom. Dlatego coraz częściej sięga się po nadzwyczajne
metody zarządzania, polegające na „miksowaniu” różnych koncepcji.
Jedną z takich koncepcji jest Zarządzanie Kwalitatywno-Logistyczne (ZKL). Chociaż „Zarządzaniu
Jakością” i „Logistyce” przypisuje się w firmie odrębne zadania, to jednak ich role przeplatają się i
krzyżują. Rozpoczynając od „współpracy z dostawcami” – można stwierdzić, że obie koncepcje mają
do spełnienia różne zadania. ZJ zabiega głównie o jakość dóbr zaopatrzeniowych, interesuje się
certyfikacją i audytami dostawcy, podczas gdy w logistyce ważniejsza jest: lokalizacja dostawców,
wielkość realizacji zamówień, terminy, itp. Natomiast w obu przypadkach liczy się: wysokość ceny,
wielkość rabatów, skłonność do współpracy. W „fazie przemieszczania” – zdecydowanie rośnie rola
logistyki (wybór środka przewozowego, ustalenie ceny, trasy i sposobu przewozu), a maleje
zarządzania jakością. Ale już przy „przeładunkach”, z uwagi na duże zagrożenie szkodami, jakość
nabiera większego znaczenia. „Składowanie i gospodarka zapasami” to domena logistyki, ale przy
„produkcji” role się odwracają i dominujące staje się zarządzanie jakością, gdyż wpływa na cechy
wyrobu. W fazie „dystrybucji” znowu ważniejsze staje się zarządzanie logistyczne, ale w fazie
„obsługi klienta” znaczenie zarządzania jakością jest na równi ważne jak logistyki.
W ramach prowadzonego seminarium, studenci będą zapoznawani ze spektrum koncepcji
ZKL, obejmującego:
Jakość w logistyce:
o jakość logistyki jako nauki,
o jakość infrastruktury logistycznej
o jakość procesu logistycznego
o jakość produktu logistycznego
o jakość usług logistycznych
o jakość logistycznych struktur organizacyjnych
o jakość kadr logistycznych
Logistykę w jakości – to związek odwrotny, a więc dotyczący pytania, czy logistyka może odgrywać
jakąś rolę w zarządzaniu jakością ? Chodzi o wykorzystanie systemowego charakteru logistyki;
Jakość logistyczną – to synteza dwóch pierwszych. Każda czynność poczynając od planowania i
rozwoju produktu, a kończąc na obsłudze klienta, stała się przedmiotem koncepcji kształtowania jej
jakości. Natomiast wszystkie razem wymagają współpracy różnych sfer działalności przedsiębiorstwa,
i to jest domena logistyki. Jakość logistyczna – to sposób zarządzania firmą. Przedsiębiorstwo osiąga
doskonałość logistyczną, jeżeli:
 Realizuje partnerstwo z dostawcami i odbiorcami,
 Opracowuje strategie logistyczną dopasowaną do strategii konkurencyjnej firmy,
 Jest pełna integracja funkcji przedsiębiorstwa,
 Są stosowane nowoczesne technologie,
 Jest pełna mobilizacja personelu firmy,
 Funkcjonuje zintegrowany system informacyjny,
 Jest stała ocena jakości logistycznej za pomocą wskaźników (jakości),
 Jest ustawiczne doskonalenie procesów,
 Jest monitorowanie i podejmowanie działań korygujących.
Głównym celem seminarium jest nauczenie:
 Obiektywnego opracowania tematu, w tym:
o Gromadzenia materiału
o Redakcji pracy
 Doboru i wykorzystania istniejącego dorobku w danej dziedzinie
 Prowadzenia badań empirycznych
 Umiejętności formułowania wniosków naukowych oraz ich udokumentowania.
Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Sosnowski
Postęp technologiczny w procesach logistycznych
Tematy pośrednie:
- Systemy automatycznej identyfikacji
- Postęp technologiczny w gospodarce magazynowej
- Postęp technologiczny i informatyczny w transporcie
- Mobilne technologie w łańcuchu logistycznym
dr Jan Kaźmierski
Zarządzanie logistyczne w układach terytorialnych
Problematyka seminarium obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia zarządzania logistycznego w
układach terytorialnych typu: województwo, powiat, gmina, miasto. Problemy logistyki miejskiej w sensie praktycznych aspektów zarządzania w wybranych obszarach gospodarki regionu (miasta).
Profil pisanych prac dotyczyć może również takich zagadnień jak:
- tworzenie i funkcjonowanie centrów i klastrów logistycznych,
- sieciowe formy powiązań w układach przestrzennych
- procesy outsourcingu przedsiębiorstw w regionie
Dr Robert Walasek
Logistyczne aspekty zarządzania relacjami z klientem.
Tematy pośrednie:
Elementy logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Zarządzanie logistyką w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne.
Infrastruktura logistyczna w procesach zarządzanie relacjami z klientem.
Komunikacja w logistyce - strategia tworzenia długookresowych relacji z klientami.
Systemy CRM w logistyce przedsiębiorstwa – aspekt budowania konkurencyjności firmy na rynku.
Tematyka realizowana w ramach seminarium będzie dotyczyła współczesnego zarządzania
relacjami z klientem z uwzględnieniem podejścia logistycznego, jak również odpowiedniej strategii
mającej na celu zidentyfikowanie wymagań i oczekiwań klientów w kontekście budowania
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ponadto, będą prowadzone rozważania dotyczące określenia
wpływu współczesnych narzędzi komunikacji (z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
informatycznych – systemu CRM) na poziom satysfakcji klientów dokonujących transakcji
handlowych na rynkach B2C.
KATEDRA MARKETINGU
Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Iwińska-Knop
Zarządzanie logistyczne dystrybucją produktów.
Funkcjonowanie i strategie ogniw w kanale dystrybucji. Rola ogniw pośrednictwa na różnych
rynkach. Relacje producent-detalista w łańcuchu dostaw. Outsourcing usług logistycznych i
dystrybucja kontraktowa. Rola centrów dystrybucji w logistycznym zarządzaniu. Logistyczna
obsługa klienta i budowa jej strategii. Tradycyjne vs nowoczesne strategie obsługi klienta.
Nowoczesne strategie kooperacyjne w obsłudze dostaw. Efektywna obsługa klienta. Implementacja
koncepcji zarządzania kategoriami produktów.
Dr Aleksandra Krawczyńska
Logistyczna obsługa klienta w sektorze ochrony zdrowia.
Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza, na organizacjach z sektora ochrony zdrowia,
ciągłe dostosowywanie się do coraz bardziej konkurencyjnego rynku. Dziś już nie wystarczy
świadczyć usługi czy dostarczać produkty o wysokiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na
obsługę klienta oraz przepływ produktów i informacji w łańcuchu logistycznym. Ta zmieniająca się
perspektywa wymusza na organizacjach coraz elastyczniejsze podejście do systemów sterowania
procesami świadczenia usług, by uzyskać przewagę konkurencyjną.
Seminarium dotyczy szeroko rozumianej problematyki procesu logistycznej obsługi klienta i jej
możliwości do zaspokajania oczekiwań nabywców w sektorze ochrony zdrowia.
Celem dydaktycznym seminarium jest nauczenie studentów obiektywnego opracowania tematu
pracy, doboru i wykorzystania istniejącego dorobku w danej dziedzinie oraz prowadzenia badań
własnych. Seminarzyści w toku seminarium zapoznają się z zasadami pisania pracy dyplomowej,
dokonują wyboru tematu pracy, referują koncepcję i plan pracy dyplomowej oraz przedstawiają
referaty wprowadzające w dotychczasowe badania z danej problematyki.
KATEDTA INFORMATYKI
Dr Anna Pamuła
System informatyczne w logistyce
Seminarium poświęcone systemom informatycznym wykorzystywanym w logistyce, głównie
systemom zintegrowanym klasy Enterprise Resource Planning (ERP).
Tematyka zajęć:
 Technologie systemów informatycznych
 Funkcjonalności systemów informatycznych
 Przegląd rozwiązań dostępnych na rynku
 Istota prawidłowego dopasowania systemu informatycznego do modelu biznesu
 Wdrożenie systemu informatycznego w jednostce
 Problematyka integracji procesów logistycznych przy użyciu systemów informatycznych
 Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych logistyki
Download