Rok akademicki: 2010/2011

advertisement
KONSPEKT (SYLABUS) PROWADZONYCH ZAJĘĆ NA UŁ
Katedra: Zakład Logistyki
Wydział: Zarządzania
Kierunek studiów: Zarządzanie
Typ studiów: Niestacjonarne I stopnia - zaoczne
Rok studiów: II
Semestr studiów: Letni
Rok akademicki: 2010/2011
Nazwa przedmiotu: Logistyczny Model Przedsiębiorstwa
Forma zajęć: Konwersatorium/wykład
Liczba godzin: 15
Liczba ECTS:
Osoba prowadząca zajęcia: mgr Bożenna Włodarska
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z wybranych aspektów działania systemów logistycznych.
Metody dydaktyczne:
przypadków.
Ćwiczenia,
wykład,
prezentacja
multimedialna,
studia
Cel zajęć:
Przekazanie wiedzy z zakresu elementów konstrukcji organizacji. Jaki mają wpływ
czynniki na struktury logistyczne. Przedstawienie podstawowych form struktury
organizacyjnej logistyki oraz jej funkcje i zakres obowiązków poszczególnych
jednostek organizacyjnych, a także główne powiązania służby logistycznej
jednostkami organizacyjnymi. Studenci poznają elementy działalności logistycznej
wpływającej
na
wyniki
ekonomiczne
przedsiębiorstwa.
Przedstawienie
podstawowych i najważniejszych modeli biznesu polskich przedsiębiorstw.
Tematyka zajęć (treści programowe):
1. Główne aspekty działania systemów logistycznych
2. Jakość systemów logistycznych – koncepcje jakości- strategie jakości
3. Działalność logistyczna w przedsiębiorstwie i jej wpływ na wyniki ekonomiczne
przedsiębiorstwa
4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
5. Podstawowe – klasyczne funkcje logistyczne w przedsiębiorstwie
6. Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie
7. Współczesne znaczenie strategii łańcucha dostaw w logistycznym modelu
przedsiębiorstwa
8. Rola informacji i identyfikacji w logistycznym modelu przedsiębiorstwa
9. Podstawowe modele biznesu – uwarunkowania działania polskich
przedsiębiorstw
10. Modele biznesu polskich przedsiębiorstw (przykłady) – analiza ( zagadnienie
opracowane przez studentów)
Literatura obowiązkowa:
1. Katarzyna Grzybowska, „ Podstawy Logistyki” Difin Warszawa 2009 r.
2. Maciej Dobrzyński, „Logistyka” Instytut Zarządzania i Marketingu ,ISBN
Białystok 1999r.
3. Remigiusz Kozłowski i Andrzej Sikorski, „Nowoczesne rozwiązania w
logistyce” Oficyna, Kraków 2009 r.
4. Tomasz Gołębiowski, Teresa Magdalena Dudzik, Małgorzata Lewandowska,
Marzanna Witek-Hajduk, „Modele biznesu polskich przedsiębiorstw” , Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 2008 r.
5. Maciej Dobrzyński, „Logistyka” Instytut Zarządzania i Marketingu, ISBN ,
Białystok 1999 r.
Literatura uzupełniająca:
1. Stanisław Flejterski, Aleksander Panasiuk, Józef Perenc, Grażyna Rosa,
„Współczesna ekonomia usług” Wydawnictwo naukowe PWN S A warszawa 2005r.
Podstawa zaliczenia (forma i warunki zaliczenia):
Zaliczenie pisemne
.
Efekty kształcenia:
Wiedza pozwalająca na swobodnym poruszaniu się po zagadnieniach związanych
z zakresu przeglądu i analizy teoretycznych koncepcji modeli biznesu oraz ich
klasyfikacji oraz uwarunkowań ich działania na rynku polskim i Unii Europejskiej.
Oświadczam, że dokument ten, jak również przedstawione w nim treści
programowe są indywidualną pracą twórczą, stworzoną w ramach stosunku pracy
łączącego autora z pracodawcą, czyli z UŁ.
Jednocześnie oświadczam, iż do złożonego konspektu i wynikającego z niego
realizowanego procesu dydaktycznego osobom trzecim nie przysługują autorskie
prawa majątkowe.
Data i podpis sporządzającego
Download