zarządzenie nr

advertisement
Załącznik nr 3
Zarządzenia nr 166
Rektora ZUT
w Szczecinie
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Kod Przedmiotu: 746, poz. planu 7
Rodzaj przedmiotu:
Specjalizacja/Specjalność:
Jednostka prowadząca:
Stopień
studiów
I
Forma
studiów
S
Ro
k
3
Semestr
5
Kierunek ZARZĄDZANIE
Nazwa Przedmiotu: KOSZTY LOGISTYKI
specjalnościowy
Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zakład Analizy Systemowej
Liczba godzin
Ogółem
Ćwiczeń
Wykła
dów
(W)
30
Typ
przedmiot
u
K
A
15
15
L P T
Punkt
y
ECTS
Forma
zaliczen
ia
Z/E
Język
wykładow
y
3
Z
polski
S
obowiązk
owy
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot:
Prof. dr hab. Grażyna Karmowska – profesor ZUT, [email protected]
Inni Nauczyciele:
mgr inż. Julita Stańczuk – doktorant, [email protected]
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu logistyki oraz rachunkowości
Efekty kształcenia:
Umiejętności w zakresie identyfikacji kosztów logistyki, tworzenia oraz wykorzystywania zbiorów informacji o nich oraz
optymalizacji kosztów procesów logistycznych.
Treść merytoryczna przedmiotu:
Wykłady/ Ćwiczenia
1. Pojęcie i podział kosztów, ich rodzaje.
2. Koszty logistyczne – definicje, podział, ich ranga w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa.
3. Rachunek kosztów logistyki, klasyfikacja form i przekrojów.
4. Koszty logistyczne jako koszty ogólne lub całkowite.
5. Tworzenie i wykorzystywanie zbiorów informacji o kosztach logistyki.
6. Rachunek kosztów działań (koncepcja ABC) oraz Target Costing (jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki).
7. Podstawowe wskaźniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
8. Budżetowanie kosztów logistycznych.
9. Koszty logistyki łańcuchu dostaw, koszty zapasów.
10. Efektywna obsługa klienta w przedsiębiorstwie w aspekcie kosztów logistyki.
11. Wpływ kosztów logistyki na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
12. Optymalizacja kosztów logistyki.
Metody nauczania:
Wykład informacyjny, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe pisemne na koniec semestru, uwzględniające zarówno aspekty teoretyczne, jak i zadania z zakresu
tematyki omawianej na zajęciach, czas trwania 45 minut, waga :1. Każda forma zajęć wynosi 1.
Literatura:
Podstawowa:
1. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
3. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
4. Blaik P., Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
5. Abt S., Zarządzanie logistyczne w ćwiczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
6. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2002.
7. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego 2000.
Data opracowania:
2009-11-30
Download