Politechnika *l*ska w Gliwicach Wydzia* Organizacji i Zarz*dzania

advertisement
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Kierunek: LOGISTYKA
studia inżynierskie i magisterskie
Dlaczego warto studiować logistykę na
Wydziale Organizacji i Zarządzania?
-
Absolwent studiów na kierunku Logistyka uzyskuje wykształcenie
wyższe i otrzymuje dyplom na studiach I stopnia – inżyniera, na
studiach II stopnia – magistra inżyniera.
-
Absolwent Logistyki ma zaszczyt otrzymać dyplom jednej
z najlepszych technicznych uczelni w Polsce.
-
Przedmioty oferowane w ramach kierunku Logistyka są bardzo
interesujące, a ich program stworzony jest w odpowiedzi na potrzeby
rynku.
-
Program studiów na kierunku Logistyka różni się od tych oferowanych
przez inne uczelnie nie techniczne, ponieważ studenci mają obok
przedmiotów biznesowych również przedmioty techniczne.
Wydział Organizacji i Zarządzania
Dlaczego warto studiować logistykę na
Wydziale Organizacji i Zarządzania?
-
Program kształcenia na kierunku Logistyka dostarcza unikalnego
połączenia wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych przy
jednoczesnym uwzględnieniu aspektów psychologicznych.
-
Treści programowe osadzone został w praktyce biznesowej i
pozwalają na pełniejsze zrozumienie procesów zachodzących w
systemie logistycznym przedsiębiorstw.
-
Zajęcia prowadzone są przez znakomitych wykładowców,
posiadających szeroką wiedzę teoretyczną ale i duże doświadczenie
praktyczne.
-
Wydział posiada dobrze wyposażone laboratoria umożliwiające
prowadzanie badań i procesu dydaktycznego np.: systemy GIS,
systemy informatyczne dla zarządzania projektami, utrzymania ruchu
maszyn, prowadzenie symulacji procesów biznesowych. .
Wydział Organizacji i Zarządzania
Dlaczego warto studiować logistykę na
Wydziale Organizacji i Zarządzania?
-
W trakcie studiów będą kształtowane postawy zawodowe cechujące
się poszanowaniem zasad prawa, zasad moralności i etyki
zawodowej.
-
Studenci mają zajęcia oraz odbywają praktyki w przedsiębiorstwach
usług logistycznych i uczą się posługiwania specjalistycznymi
programami komputerowymi.
-
Szansa wyjechania na studnia w zagranicznej uczelni (np. do
Niemiec, Portugalii czy Hiszpanii) - Socrates Erasmus.
-
Warto pamiętać, że Politechnika Śląska jest bodaj największym w
naszym regionie ośrodkiem życia studenckiego, co gwarantuje nie
tylko bardzo dobre warunki studiowania, ale również niezłą zabawę
przez cały rok, niezapomniane przeżycia i nowe przyjaźnie... .
Wydział Organizacji i Zarządzania
Czas trwania studiów
Studia są prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
weekendowym.
• Studia I stopnia inżynierskie:
stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów - 3,5 roku.
Studia prowadzone są w Zabrzu i w Katowicach
• Studia II stopnia magisterskie:
stacjonarne i niestacjonarne trwają
Studia prowadzone są w Zabrzu
3 semestry – 1,5 roku.
Wydział Organizacji i Zarządzania
Specjalności
• Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych i
niestacjonarnych)
- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
- Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier
Specjalności na studiach I I stopnia (stacjonarnych i
niestacjonarnych)
- Menedżer Logistyki
- Usługi Logistyczne
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier
Wydział Organizacji i Zarządzania
Sylwetka absolwenta
studia inżynierskie
Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał wiedzę dotyczącą:
• nowoczesnych systemów logistycznych, ich funkcjonowania w
przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, ochronie środowiska,
• podstaw nauk ekonomicznych ( makro i mikro ekonomii), finansów,
rachunku kosztów,
• podstaw organizacji i zarządzania, modelowania struktur
organizacyjnych,
• a także zarządzania operacyjnego i strategicznego
Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające
na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i
technikami inżynierskimi.
Wydział Organizacji i Zarządzania
Sylwetka absolwenta
studia inżynierskie
Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących
m.in. :
• projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia,
produkcji i dystrybucji,
• zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną,
marketingową, finansową,
• praktycznego wykorzystania systemów informatycznych w
zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i
usługowych.
Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy także na
stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana
jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz
organizacyjna.
Wydział Organizacji i Zarządzania
Sylwetka absolwenta
studia magisterskie
W szeregu kompetencji posiadanych przez absolwentów kierunku
logistyka na szczególną uwagę zasługują:
• poszerzona i pogłębiona wiedza z zakresu zarządzania, logistyki,
inżynierii produkcji, systemów informatycznych, badań operacyjnych,
którą wykorzystuje do zrozumienia ekonomicznych, technicznych i
innych pozatechnicznych uwarunkowań w działalności logistycznej,
• nabycie umiejętności do pisania i prezentowania pracy badawczej,
która jest wynikiem rozwiązywania złożonych problemów optymalizacji
systemów obszarze logistyki, analizy oraz oceny ryzyka i
bezpieczeństwa w logistyce i produkcji,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Sylwetka absolwenta
studia magisterskie
W szeregu kompetencji posiadanych przez absolwentów kierunku
logistyka na szczególną uwagę zasługują:
• poprawnie i zrozumiale formułowanie wypowiedzi na tematy związane
z przeprowadzonymi analizami i syntezami uzyskanych wyników
badań, pomiarów, eksperymentów, sprawozdań itp., a jednocześnie
cechuje się zawodową umiejętnością do prowadzenia dokumentacji
technicznej, opracowania procedur i formułowania poleceń,
spostrzeżeń i wniosków,
• pogłębiona znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych języka
obcego pozwalające na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju
tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy
konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy
techniczne z zakresu logistyki,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Sylwetka absolwenta
studia magisterskie
Absolwent studiów magisterskich będzie posiadał :
• umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania procesami
logistycznymi w skali przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw,
• wiedzę i umiejętności dotyczących komunikacji i negocjacji oraz
współpracy w grupie,
• wiedzę o najnowszych rozwiązaniach w zarządzaniu logistyką, ze
szczególnym naciskiem na informatyzację przepływów informacji oraz
kreowania nowych usług logistycznych,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Oferujemy
• wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo -dydaktyczną,
• spotkania z praktykami, wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych,
• połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną poprzez realizację
projektów badawczych,
• bardzo dobrze wyposażone laboratoria komputerowe,
• specjalistyczne laboratorium procesów transportowo - magazynowych,
• udział w konferencjach, seminariach i meetingach logistycznych,
• praktyki i współpracę z firmami logistycznymi,
• możliwość odbywania staży zagranicznych.
Wydział Organizacji i Zarządzania
Prowadzone przedmioty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wybrane przedmioty studiów I stopnia
Infrastruktura logistyczna
Narzędzia informatyczne w logistyce
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka produkcji
Logistyczna obsługa klienta
Współczesne metody i instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem
Planowanie i sterowanie produkcją
Logistyka międzynarodowa
Ekologistyka
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Sieci logistyczne
Wydział Organizacji i Zarządzania
Prowadzone przedmioty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wybrane przedmioty studiów II stopnia
Marketing of logistics services
Narzędzia i metody doskonalenia procesów logistycznych
Regulacje prawne w logistyce
Zaawansowane systemy informatyczne w logistyce
Logistyka zwrotna
Planowanie i modelowanie biznesowe działalności logistycznej
Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu logistycznym
Obsługa klienta na rynku TSL
Rynek usług TSL
Międzynarodowe centra logistyczne
Wydział Organizacji i Zarządzania
Praktyki dyplomowe …….praca
• Obecni studenci kierunku Logistyka odbywają praktyki dyplomowe
w takich przedsiębiorstwach jak:
• Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie m.in. w:
• firmach logistycznych
• firmach transportowo-spedycyjnych
• przedsiębiorstwach produkcyjnych
• centrach logistycznych
• firmach doradczych i konsultingowych
Wydział Organizacji i Zarządzania
Europejskie Koło Logistyczne
„FENIKS”
Opiekun koła dr inż. Marzena Kramarz
Jesteśmy młodymi ludźmi chcącymi
przybliżyć sobie i innym zagadnienia i
problemy związane z logistyką, a także
zapoznawać się z najnowszymi metodami i
narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie.
Jesteśmy organizatorami corocznej
Ogólnopolskiej Studenckiej
Konferencji Logistycznej
www.woiz.polsl.pl/eklfeniks
Browary Tyskie
Wydział Organizacji i Zarządzania
Życie studenckie
coroczne rajdy młodych logistyków
Góry to nasz żywioł
Wędrówki z przyjaciółmi pozwalają w
praktyce zrozumieć cele zarządzania
logistycznego:
Właściwi kumple, we
właściwym miejscu i
czasie we właściwej ilości
i jakości a cała impreza
po właściwych kosztach
Wydział Organizacji i Zarządzania
Szczegółowe informacje
• Wszelkie informacje dotyczące kierunku Logistyka na studiach I i II
stopnia można znaleźć na stronie Wydziału Organizacji i Zarządzania
www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/logistyka.aspx
Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunek
Logistyka znajdują się na stronie Systemu Obsługi Rekrutacji
www.rekrutacja.polsl.pl
Wydział Organizacji i Zarządzania
Kontakt
Instytut Zarządzania i Administracji
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki
ul. Roosevelta 26
41-800 Zabrze
Tel. (032) 277-74-07
Homepage: www.roz4.polsl.pl
Wydział Organizacji i Zarządzania
Download